Informacje

Kto na fotel dyrektora JDK? Ruszyło postępowanie konkursowe

Burmistrz miasta Andrzej Czernecki ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. Dokumenty aplikacyjne od kandydatów na szefa miejskiej instytucji kultury będą przyjmowane w jasielskim magistracie do 9 grudnia br.

Jasielski Dom Kultury
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Krystyna Kasprzyk odwołana ze stanowiska
dyrektora Jasielskiego Domu Kultury!

Oprócz spełnienia podstawowych wymogów (kandydat musi legitymować się wyższym wykształceniem, co najmniej trzyletnim stażem pracy, dobrym stanem zdrowia, być nie karanym za umyślne przestępstwa) pod uwagę będą brane dodatkowe atuty (wykształcenie wyższe o profilu artystycznym, humanistycznym lub ekonomicznym, doświadczenie w zakresie zarządzania i organizacji działalności kulturalnej, w tym znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz znajomość języków obcych).

Każdy z kandydatów oprócz złożenia odpowiednich dokumentów aplikacyjnych (pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu się do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora, kwestionariusza osobowego i jednej fotografii, opisu dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopii świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczenia o niekaralności, oświadczenia o stanie zdrowia oraz innych dokumentów uznanych przez kandydata za zasadne), musi przedłożyć koncepcję programową, organizacyjną i finansową dotyczącą zarządzania Jasielskim Domem Kultury.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania konkursowego udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, ulica Rynek 12 (pokój nr 215), telefon (13) 448 63 42.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym komisja powołana przez burmistrza miasta zapoznaje się ze zgłoszonymi kandydaturami, sprawdzając je pod kątem formalnym. Osoby spełniające kryteria zostaną dopuszczone do kolejnego etapu, w którym zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne niezbędne do ustalenia przydatności kandydata na stanowisko szefa miejskiej instytucji kultury. Komisja przedstawia najlepszą kandydaturę burmistrzowi Jasła, który powołuje dyrektora Jasielskiego Domu Kultury.

Postępowanie konkursowe ma być zakończone do 27 grudnia bieżącego roku.

W skład komisji konkursowej wchodzą: wiceburmistrz miasta Leszek Znamirowski (przewodniczący), kierownik Biura Inicjatyw Społecznych w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle Bożena Molska (wiceprzewodniczący), radna Rady Miejskiej Jasła Alicja Nowosielska, przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Józef Laskowski oraz radca prawny Urzędu Miasta w Jaśle Lucyna Gąsiorowska.

Dotychczasowa dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Krystyna Kasprzyk została odwołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła Nr III/165/2011 z dnia 27 września 2011 roku. Powodem decyzji sygnowanej przez Andrzeja Czerneckiego było „odstąpienie od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu działania instytucji kultury, przedstawionym przez panią Krystynę Kasprzyk w koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej, w związku z powołaniem w/w na stanowisko Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury w 2007 roku”.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła Nr III/181/2011 z dnia 17 października 2011 roku do czasu powołania nowego szefa jednostki pełnienie obowiązków dyrektora Jasielskiego Domu Kultury powierzono Helenie Gołębiowskiej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Kto na fotel dyrektora JDK? Ruszyło postępowanie konkursowe”

  1. Mam pytanie ! Czy ten kandydat to musi być jakiś transwestyta albo gej (les) albo musi mieć jakieś inne dziwactwo ? Tak pytam bo może bym zastartował, ale jestem normalny a po ostatnich wyborach to już sam nie wiem jak to jest.

  2. Pewnie tak jak na wiceburmistrza przyjdzie ktoś z Korzennej tak na redaktora obiektywu jasielskiego przyjdzie ktoś z Gorlic, tak jeszcze nam trzeba smrodu nastepnego z zewnątrz w JDKu. SAME MINUSY!. Panie burmistrzu, opamiętaj się Pan, bo oddałem swój szacowny głos razem z rodziną na Pana.