Informacje

Bezpieczeństwo sanitarne Powiatu Jasielskiego – podsumowanie 2013 roku

W 2013 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle przeprowadzili 3184 kontrole, pobrali 1168 próbek do badań laboratoryjnych, wydali 1335 decyzji administracyjnych i 37 postanowień. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 142 mandaty na kwotę 20290 zł. Laboratorium przeprowadziło 1936 badań laboratoryjnych – powiedział Dariusz Pomprowicz, Państwowy Inspektor Sanitarny w Jaśle.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Na sesji Rady Powiatu Dariusz Pomprowicz przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Jasielskiego za rok 2013 . Wynika z niej, że sytuacja na terenie powiatu jest dobra. W ubiegłym roku nie notowano chorób, przeciwko którym prowadzone są szczepienia ochronne, takich jak: tężec, błonica, świnka czy odra. Zgłoszono jedno zachorowanie na krztusiec i 119 na ospę wietrzną. Odnotowano znacznie niższe uodpornienie populacji przeciw grypie. Wzrosła także ilość zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.

Szczepieniami przeciwko wściekliźnie objęto 77 osób pogryzionych przez zwierzęta dzikie, bądź zbiegłe nieznanego właściciela oraz mające kontakt ze zwierzętami, u których potwierdzono wściekliznę. Sytuacja epizootyczna wścieklizny w powiecie jasielskim nadal jest niekorzystna, ze względu na stwierdzanie tej śmiertelnej choroby u zwierząt domowych, a zwłaszcza dzikich . Jednak uległa znacznej poprawie w stosunku do ubiegłego roku.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w 2013 r. monitorowała 17 wodociągów, przeprowadzono 159 kontroli, pobrano 182 próbki wody w stałych punktach poboru. Ponadto skontrolowano 36 wodociągów zaopatrujących szkoły i pobrano 55 próbek do badań laboratoryjnych.

Dzięki prowadzeniu stałego, wzmożonego monitoringu jakości wody w wodociągach, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, znacznie poprawiło się bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu – powiedział Dariusz Pomprowicz.

Stacja prowadzi także stały nadzór nad basenem otwartym i krytą pływalnią. Stan wody w tych obiektach oceniono jako dobry.

Nadzorem objęto także szkoły i przedszkola oraz placówki wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Łącznie przeprowadzono w nich 250 kontroli. Wydano 25 decyzji administracyjnych nakazowych dotyczących m.in. poprawy stanu techniczno – sanitarnego w placówkach, wyposażenia pracowni komputerowych w krzesła obrotowe z regulowaną wysokością, czy dostosowania mebli szkolnych do wymagań ergonomii.

Oddział Higieny Pracy w 2013 r. nadzorował 326 zakładów pracy, w których przeprowadzono 160 kontroli sanitarnych, wydano 57 decyzji z zakresu poprawy warunków technicznych oraz obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Dokonano oceny ryzyka zawodowego. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że w zakładach pracy powinno się w dalszym ciągu podejmować działania w celu poprawy warunków pracy i obniżenia czynników szkodliwych. Obiekty żywieniowe powinny nadal wdrażać system dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz system HACCP.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w roku 2013 prowadziła również działania w zakresie edukacji z promocji zdrowia. W zależności od grupy wiekowej przeprowadzono m.in. konkursy o różnej tematyce prozdrowotnej, prelekcje edukacyjne, akcje informacyjno – edukacyjne oraz na bieżąco udzielano poradnictwa medycznego dla realizatorów programów edukacyjnych i działań prozdrowotnych, a także prowadzono kolportaż i rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE