Informacje

Zmiany w budżecie, nowa ulica i gospodarka przestrzenna. Dzisiaj obradowali radni miejscy

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie Rady Miejskiej Jasła. Jakie decyzje tym razem podjęli miejscowi samorządowcy?

Zmiany budżetowe

28 tysięcy złotych wyniesie dotacja celowa dla powiatu jasielskiego. Radni przychylili się do wniosku o udzielenie wsparcia i postanowili przeznaczyć powyższą kwotę, która zostanie wykorzystana na modernizację ulicy Sobniowskiej w Jaśle, będącej w zarządzie powiatu. Dotyczy to niewielkiego odcinka na wysokości tamtejszego Zespołu Szkół Miejskich nr 5, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Małą, a przystankiem autobusowym obsługującym ruch pasażerski w tym rejonie.

Rada Miejska zabezpieczyła kwotę 180 tysięcy złotych w formie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup aparatu RTG z ramieniem C na wyposażenie sali operacyjnej przy Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki (szczegółowo piszemy o tym tutaj).

Wśród wydatków inwestycyjnych, jakie zostały wprowadzone w zmienionej uchwale budżetowej, znalazły się dwie nowe pozycje: przebudowa ulicy Ulaszowice (150 162,60 złotych) i przebudowa ulicy Starowiejskiej (50 tysięcy złotych).

Drobniejsza korekta dotyczy zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 tysięcy złotych z przeznaczeniem na: zakup nowych świątecznych elementów dekoracyjnych, montaż choinki na płycie Rynku, opracowanie i druk kalendarzy miejskich na 2017 rok, publikację życzeń świątecznych burmistrza w lokalnych mediach, nagranie teledysku świątecznego wraz z emisją w lokalnych stacjach telewizyjnych, przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych miasta na spotkanie Związku Miast Polskich oraz modernizację tablic wjazdowych do miasta, czyli tzw. „witaczy”. Ponadto radni przekazali dodatkowe 100 tysięcy złotych na realizację zadań bieżących przez Jasielski Dom Kultury.

Wysokość wydatków przeznaczonych na promocję miasta w mediach oraz współpracę zagraniczną nie spodobała się radnemu Janowi Pierzchale. Złożył on wniosek formalny o dokonanie korekty i przeniesienie kwoty 16 tysięcy złotych na niezbędne remonty sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2.

Z jego strony padła następująca argumentacja: – Panie burmistrzu, przecież w budżecie miał pan zaplanowane środki finansowe na ten rok. Po drugie, kilka razy w ciągu roku były przesunięcia kwotowe na tę współpracę. Dlaczego „ściągam” tę kwotę z „mediów”? Oczywiście, cieszę się, że media promują miasto Jasło, a w szczególności pana burmistrza. (…) ale panie burmistrzu, nie potrafi pan zwykłego kawałka dziury załatać, bo nie ma środków finansowych. Może by te środki faktycznie zaoszczędzić i przeznaczyć je na ten cel, bo są potrzebne. Ale ja skierowałem je do szkoły nr 2. Tam uczą się dzieci niejednego z tutaj siedzących czy innych rodziców. (…) Rada Pedagogiczna zwróciła się do mnie z apelem o możliwość wsparcia i zwrócenia się do radnych o wsparcie. Miejmy serce i sumienie dla tych dzieci, którzy uczęszczają do tej szkoły, żeby miały dogodne warunki dydaktyczne. – powiedział radny Pierzchała.

Burmistrz Ryszard Pabian nie krył swojego oburzenia słowami radnego:

Myślę, że pan radny za bardzo się „rozpędził”. Rzucenie hasła, że nie umiem żadnej dziury w tym mieście załatać to już lekka przesada. Przy takich nakładach inwestycyjnych, a w przyszłym roku ponad 24 miliony złotych w projekcie budżetu na inwestycje to chyba w tym momencie pan troszeczkę przesadził. Ale to już inny temat. Natomiast sprawa wygląda tak, że pewne działania są rozłożone w czasie i proszę nie oczekiwać, że po jednej wizycie nastąpi niesamowity rozwój. Te wszystkie działania trwają w czasie i one przynoszą efekty co niejednokrotnie już okazywało się wcześniej. Ja powiedziałem, że będę kontynuował wszystkie działania jakie były wcześniej podejmowane przez poprzedników i dalej to podtrzymuję. Nie wybieram i nikogo nie dzielę na gorszych czy lepszych partnerów, bez względu na to kim są i jaką mają pozycję. Natomiast jeśli mówimy o szkole nr 2 to nie jest tak, że nie było tam żadnych pieniędzy, bo w roku ubiegłym były. Zresztą powiedzmy sobie wprost, że nie wiadomy jest los tej szkoły w związku z z planowanymi zmianami w oświacie. Więc ponoszenie tutaj nakładów uważam za bezcelowe.

Swoją wypowiedź skwitował następującymi słowami: – Jeśli pan twierdzi, że środki są źle wykorzystywane to jest prokuratura, jest Regionalna Izba Obrachunkowa więc proszę tam pójść.

Burmistrza wsparł radny Krzysztof Pec: – Mamy końcówkę października i wydaje mi się, że dokonywanie remontów w salach dydaktycznych w listopadzie czy grudniu, gdzie uczą się dzieci i te sale muszą być ogrzewane, jakikolwiek remont jest w tym momencie niepożądany.

Przy pięciu głosach za, jedenastu przeciw i trzech wstrzymujących wniosek Jana Pierzchały nie uzyskał akceptacji.

Polska noblistka patronem jednej z miejskich ulic

Wisława Szymborska będzie patronem jednej z ulic na osiedlu Górka Klasztorna. Chodzi o odcinek drogi miejskiej posadowionej między ulicami Mikołaja Reja, a Bolesława Prusa. Z propozycją nadania nazwy wystąpił do magistratu Zarząd Osiedla, wniosek poparli swoimi podpisami zainteresowani mieszkańcy. Potrzeba nazwania drogi wynikła z konieczności uporządkowania numeracji nowo powstających budynków jednorodzinnych w tym rejonie miasta. Podjęta przez radnych uchwała wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W związku z ustanowieniem patrona miasto poniesie wydatek rzędu dwustu złotych na wykonanie i montaż tabliczki z nazwą ulicy.

Z kolei z porządku obrad dzisiejszej sesji został wycofany punkt dotyczący ustalenia nazewnictwa dla ulicy przebiegającej po miejskiej działce na osiedlu Ulaszowice (między ulicami Ulaszowice, a Wincentego Witosa). Podobnie jak we wcześniejszym przypadku zaszła konieczność wyodrębnienia nowej ulicy w związku z powstaniem w tamtej okolicy nowych domów. Niestety zarząd tamtejszego osiedla nie ustosunkował się do pisma przesłanego przez magistrat i nie zaproponował stosownej nazwy. Podjęcie uchwały w tym zakresie zostało odłożone na przyszłość.

Zagospodarowanie przestrzenne

Podczas dzisiejszego posiedzenia zostały podjęte uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna”. Celem przyjętego dokumentu będzie ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi około 76 hektarów. Sporządzenie planu ma kosztować miasto około 30 tysięcy złotych.

Przedstawiamy projekt tej uchwały jako odpowiedź na wnioski inwestorów, którzy chcą realizować swoje działania na terenie objętym propozycją zmiany planu. – powiedział Ryszard Pabian.

Ponadto uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Szkolna I”, którego konieczność wynikła w związku z realizacją w tym rejonie inwestycji dotyczącej modernizacji budynku dawnej bursy międzyszkolnej na potrzeby pomocy społecznej. Koniecznym było również wyznaczenie połączenia komunikacyjnego przedmiotowego obiektu ze znajdującymi się w jego pobliżu drogami publicznymi.

W obecnie obowiązującym planie zakres usług publicznych był bardzo ograniczony, gdyż dotyczył tylko i wyłącznie usług oświaty. W tym planie ten wachlarz usług publicznych został znacznie rozszerzony. W planie tym wyznaczona została również droga publiczna w kierunku wschód-zachód, położona od strony północnej oraz droga wewnętrzna. Tereny, które są przewidziane w tym planie pod drogę publiczną oznaczoną jako KDD, jak i drogę KDW na tą chwilę stanowią już własność miasta Jasła. Działki te nabyliśmy od Starostwa Powiatowego. Ten plan związany jest przede wszystkim z inwestycją, którą prowadzimy jako miasto, a dotyczy to obiektu przewidzianego na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w budynku, w którym wcześniej mieściła się bursa międzyszkolna. Procedura planu została przeprowadzona zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu. – wyjaśnia Sława Liniewska-Garbacz, kierownik Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Jaśle.

Urzędniczka poinformowała również radnych o tym, że do projektu planu wpłynęła jedna uwaga, która została odrzucona.

Dotyczyła nowych propozycji złożonych przez właścicielkę nieruchomości położonych od strony zachodniej. Osoba ta zaproponowała swoją autorską propozycję rozwiązania układu komunikacyjnego na tym terenie. A dlaczego taką propozycję składa? Ponieważ obawia się, że będzie się odbywał ruch kołowy i pieszy po drodze od ulicy Krasińskiego, której ta osoba jest współwłaścicielką. W uzasadnieniu odrzucenia tej uwagi zostało to wyraźnie opisane, że ten projekt planu absolutnie nie przewiduje rozwiązań komunikacyjnych od strony zachodniej i obsługa tego terenu będzie odbywała się od ulicy Szkolnej, od ulicy wyznaczonej w tym planie jako droga publiczna KDD i drogi wewnętrznej KDW. Zarzuty wnoszącej uwagi zostały odrzucone. – dodała pani kierownik.

Projekt planu.  © Urząd Miasta w Jaśle
Projekt planu.
© Urząd Miasta w Jaśle

Dokumentacja techniczna PSZOK

Radni przyjęli propozycję uchwały w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby modernizacji i rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Żniwnej w Jaśle. Szacowana wartość zadania to 140 tysięcy złotych. Pokrycie kosztów nastąpi z miejskiego budżetu na rok 2017.

To zadanie było w tegorocznym budżecie. W wyniku przedłużających się przygotowań do przetargu na wykonanie dokumentacji oraz pewnymi komplikacjami, które wynikły z tego, że teren inwestycji jest dawnym terenem górniczym, zaistniało pewne prawdopodobieństwo, że nie będzie można tej instalacji tam wybudować. Ale zostało to wszystko już wyjaśnione. Nie ma już żadnych przeszkód, jednak sprawa musi przeciągnąć się do przyszłego roku. Brakuje już czasu na ukończenie tych prac projektowych. Stąd prośba o przeniesienie terminu wykonania tej dokumentacji na rok przyszły. – wyjaśnił Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE