Informacje

Starosta wraz z Zarządem Powiatu z absolutorium za 2016 rok

Prawie jednogłośnie Zarząd Powiatu w Jaśle na czele ze starostą Adamem Pawlusiem otrzymał absolutorium z wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2016 rok. Przeciwko głosował radny Janusz Przetacznik natomiast radny Mariusz Sepioł, który pełnił funkcję starosty przez większość ubiegłego roku, w ogóle nie pojawił się na dzisiejszej sesji.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Uchwała budżetowa powiatu jasielskiego na 2016 rok została przyjęta na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2016 roku i w ciągu roku kalendarzowego był on wielokrotnie zmieniany poprzez stosowne uchwały podejmowane przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu. W ubiegłym roku realizowały go dwa Zarządy: przez dziesięć miesięcy pod kierownictwem starosty Mariusza Sepioła z Prawa i Sprawiedliwości i dwa miesiące pod kierownictwem Adama Pawlusia, który na swoje stanowisko został wybrany spoza grona radnych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów w wysokości 97,2 milionów złotych zwiększył się do kwoty 106,7 miliona złotych natomiast planowane wydatki w kwocie 101,9 miliona złotych zrealizowano w łącznej wysokości 98,5 miliona złotych, co stanowi 96,7% planu. Zadłużenie powiatu na koniec grudnia 2016 roku wyniosło 18,3%.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywną opinię w sprawie sprawozdania finansowego powiatu jasielskiego za 2016 rok.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, sprawozdaniem finansowym powiatu, informacją o stanie mienia powiatu jasielskiego na koniec grudnia 2016 roku, komisja rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle przedłożyła projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Jaśle absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Przed głosowaniem radny Józef Rosół w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości oświadczył: – W związku z tym, że w 2016 roku koalicyjny Zarząd tworzyli członkowie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przez dziesięć miesięcy i mimo że przez ostatnie dwa miesiące nie odpowiadali za pracę Zarządu i zmiany z tym związane, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu.

Radni prawie jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. Jedynie Janusz Przetacznik zagłosował przeciw natomiast Mariusz Sepioł, który przez większość ubiegłego roku pełnił funkcję starosty jasielskiego, w ogóle nie pojawił się na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu.

Starosta jasielski Adam Pawluś podziękował radnym za wsparcie oraz zaprosił radnych współpracy i wspólnego działania dla dobra powiatu i jego mieszkańców.

W imieniu Zarządu bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, jak również za przyjęcie sprawozdania wykonania budżetu za 2016 rok. Jest nam niezmiernie przyjemnie, że ta współpraca od kiedy kieruję tym Zarządem, układa się harmonijnie, że zdecydowana większość uchwał przechodzi niemal jednogłośnie. – powiedział.

Odniósł się on również do niezrealizowanej w ubiegłym roku rozbudowy jasielskiego szpitala, która miała objąć modernizację istniejącego bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni, a która to inwestycja została wpisana w uchwałę budżetową powiatu na 2016 rok.

To rzeczywiście była trudna decyzja, ale w tych warunkach była nieodzowna, ponieważ projekt nie został zakończony, a okres naboru był bardzo krótki. Więc skupiliśmy się na tym, żeby zdążyć przygotować wniosek zgodnie z warunkami naboru. I to się udało. Za to wszystkim radnym, służbom, dyrektorowi i pracownikom szpitala bardzo serdecznie dziękuję. To wymagało wielkiego trudu. Dzięki temu, że wszyscy skupili się na tych działaniach to udało się złożyć ten wniosek. Uniknęliśmy poważnego problemu dla budżetu powiatu jasielskiego, ponieważ kontynuowanie tej inwestycji w takim kształcie w jakim ona była zaprojektowana groziło katastrofą dla finansów powiatu jasielskiego. Dzisiaj wiemy, że na dostosowanie bloków operacyjnych plus wykonanie centralnej sterylizatorni mamy środki w kwocie około 19 milionów złotych. Co prawda jest jeden niepokojący objaw, ponieważ pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, ale zmieniamy warunki naboru i ułatwiamy dostępność potencjalnym wykonawcom tego przetargu. Mam nadzieję, że zdążymy. Czas wykonania tej inwestycji jest jeszcze odległy, ale apeluję o wspólne działanie, żeby wszystkie inwestycje szpitalne zakończyły się nam z pozytywnym rezultatem. Ten rok to głównie rok przygotowań. Natomiast 2018 to będzie rok dużych wydatków. – powiedział Adam Pawluś.

Z ważniejszych zadań zrealizowanych w 2016 roku na szlakach komunikacyjnych powiatu należy wymienić:

  • przebudowę drogi nr 1833R Lipnica Górna – Wróblowa w km 0+470 – 1+685,
  • przebudowę drogi nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 0+013 – 0+248,
  • przebudowę drogi nr 1902R Nowy Żmigród – Stary Żmigród – Łysa Góra w km 1+865 – 2+860,
  • przebudowę drogi nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+010 – 0+500,
  • przebudowę 1870R Lipinki-Pagorzyna-gr. wojew. – Radość w km 4+250-5+310, 6+035-6+532 wraz z przebudową przepustów w km 4+326; 5+044; 6+233 w m. Pagórek i Radość,
  • przebudowę mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej nr 1895R Samoklęski – Brzezowa do drogi nr 992,
  • przebudowę drogi nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w km 1+787 – 2+118; 2+122-3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka,
  • przebudowę drogi nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 15+940 – 16+965; 17+124 – 17+532 w miejscowości Błażkowa.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE