Informacje

Wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Biura P-GZK

52-letni Jan Urban został wybrany na stanowisko Dyrektora Biura Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim z siedzibą w Jaśle. To doświadczony i ceniony w lokalnym środowisku samorządowiec, wieloletni radny powiatowy, zaangażowany w wiele działań na rzecz miejscowej społeczności.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Biura Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim z siedzibą w Jaśle został ogłoszony w dniu 9 sierpnia br. Potencjalni kandydaci, którzy w przedmiotowym postępowaniu konkursowym zamierzali ubiegać się o objęcie funkcji kierowniczej, musieli spełniać niezbędne wymagania formalne, w tym: być obywatelem polskim, posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (na kierunku administracja lub transport publiczny), posiadać co najmniej siedmioletni staż pracy nabyty w ramach umowy o pracę (w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym) lub prowadzić przez co najmniej pięć lat działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego, wykazać się znajomością niezbędnych w funkcjonowaniu Związku przepisów prawnych (z zakresu samorządu, publicznego transportu zbiorowego, finansów publicznych oraz zamówień publicznych). Ponadto zainteresowani powinni cieszyć się nieposzlakowaną opinią, w pełni korzystać z praw publicznych i nie być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

Dodatkowo pod uwagę były brane takie cechy jak: komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów personalnych, zdolność negocjowania, aktywność i gotowość do podejmowania decyzji oraz umiejętność zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi, a także odporność na stres.

Nabór na ogłoszone stanowisko odbywał się dwustopniowo. W pierwszym etapie dokonano wstępnej selekcji ofert pod kątem spełnienia warunków formalnych, w drugim zaś odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, których zgłoszenia zostały dopuszczone.

Wyniki postępowania zostały upublicznione dzisiaj na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektora Biura Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim został wybrany Jan Urban. Ma 52 lata i jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek prawo i administracja) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (kierunek samorząd i gospodarka lokalna). Doświadczenie zawodowe nabył m.in. pracując jako kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta w Jaśle oraz prezes Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego PSK Rzeszów sp. z o.o. W ubiegłym roku przez krótki okres czasu pełnił obowiązki kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. Radny Rady Powiatu w Jaśle nieprzerwanie od początku reformy samorządowej w Polsce. Znany działacz społeczny związany z harcerstwem, jeździectwem konnym oraz ochotniczym pożarnictwem w dzielnicy Jasła – Brzyszczkach. Prywatnie żonaty, ojciec dwóch synów.

„Kandydat spełnił wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną selekcja końcowa polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem wykazała, że dysponuje odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie zagadnień związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego popartą długoletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami ludzkimi oraz zarządzaniem różnego rodzaju organizacjami i instytucjami, co pozwala uznać, że prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami będzie wykonywał powierzone zadania” – napisał w uzasadnieniu Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim Ryszard Pabian.

Z Dyrektorem Biura zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy. Do głównych zadań osoby, której powierzone zostało przedmiotowe stanowisko, należeć będzie: kierowanie i organizowanie działalności Biura, realizacja zadań powierzonych przez Zarząd Związku, obsługa techniczno-organizacyjna Związku, wykonywanie czynności administracyjnych oraz realizacja innych działań określonych przez Zarząd Związku.

Wyłoniona została również główna księgowa Związku, którą została Alfreda Stachurska z Samoklęsk. „Kandydatka spełniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną selekcja końcowa polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką wykazała, że dysponuje odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie zagadnień związanych z zasadami prowadzenia rachunkowości jednostki popartą długoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego w różnego rodzaju jednostkach budżetowych, co pozwala uznać, że prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami będzie wykonywała zadania na stanowisku, na które prowadzony był nabór.” – podał w uzasadnieniu Ryszard Pabian.

Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim tworzą powiat jasielski oraz gminy: miasto Jasło, Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Na jego siedzibę zostało wyznaczone miasto Jasło, a obsługa biurowa będzie prowadzona w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Rynek 18. Zgodnie z przyjętym statutem „Związek jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych” (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. poz. 1737).

Organy Związku tworzą:

  • organ stanowiący – Zgromadzenie Związku (przewodniczący Rafał Papciak – wójt gminy Brzyska, wiceprzewodniczący Grzegorz Bara – wójt gminy Nowy Żmigród, wiceprzewodniczący Małgorzata Salacha – burmistrz miasta i gminy Kołaczyce)
  • organ wykonawczy – trzyosobowy Zarząd Związku (przewodniczący Tadeusz Gorgosz – wicestarosta jasielski, zastępca przewodniczącego Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jasła, członek Stanisław Pankiewicz – wójt gminy Jasło)
  • organ kontrolny – trzyosobowa Komisja Rewizyjna (przewodniczący Jan Czubik – wójt gminy Tarnowiec, zastępca przewodniczącego Zenon Szura – wójt gminy Skołyszyn, członek Kazimierz Miśkowicz – wójt gminy Krempna)

Zasiadanie w Zarządzie Związku oraz Komisji Rewizyjnej jest funkcją społeczną, za którą nie przysługuje wynagrodzenie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE