Informacje

Zmiana w składzie Zarządu Powiatu w Jaśle: Zając za Lechwara

79-letni Stanisław Zając dołączył dzisiaj do pięcioosobowego składu Zarządu Powiatu w Jaśle. Jego wybór na to stanowisko był konieczny w związku z wcześniejszą pisemną rezygnacją dotychczasowego członka Zarządu Powiatu Mateusza Lechwara, który jako przyczynę swojej decyzji wskazał względy osobiste.

Konieczność wyboru nowego nieetatowego członka Zarządu Powiatu w Jaśle wynikła w związku ze złożeniem przed kilkoma dniami pisemnej rezygnacji z tej funkcji przez Mateusza Lechwara. Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch, na wniosek starosty Adama Pawlusia, zwołał „nadzwyczajną” sesję Rady Powiatu w Jaśle na dzień dzisiejszy.

28-letni radny nie odniósł się publicznie do powodów swojej rezygnacji, jednak we wcześniejszych rozmowach wskazał względy osobiste, przez które w najbliższym czasie nie mógłby skutecznie wypełniać powierzonej mu wcześniej funkcji. W związku z tym radni powiatowi przyjęli jego decyzję jednogłośnie.

Starosta jasielski do objęcia stanowiska po Mateuszu Lechwarze zaproponował kandydaturę Stanisława Zająca. 79-letni radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Adam Pawluś określił, że „za poparciem jego kandydatury przemawia jego dotychczasowa działalność zawodowa i społeczna dla dobra i na rzecz mieszkańców naszego regionu”.

Stanisław Zając, o czym przypomniał dzisiaj gospodarz naszego powiatu, od blisko dwóch dekad sprawuje różne funkcje w różnych szczeblach samorządu terytorialnego.

Od 1999 roku przez okres szesnastu lat związany był z samorządem miasta Jasła pełniąc funkcję radnego. Przez cały okres działalności w Radzie Miasta Jasła podejmował nieustanne działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców miasta Jasła, w tym m.in. w zakresie dostępu do infrastruktury, edukacji czy bezpieczeństwa. W 2014 roku w wyborach samorządowych z listy Prawa i Sprawiedliwości wybrany do Rady Powiatu w Jaśle. W Radzie Powiatu aktywnie uczestniczy w ramach komisji społecznej oraz komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki. Należy podkreślić jego szczególne zaangażowanie na rzecz przywrócenia dawnej świetności kolejnictwa w powiecie jasielskim. Jest pomysłodawcą oraz inicjatorem wielu działań związanych z przywróceniem ruchu kolejowego, a także modernizacji i budowy nowych linii kolejowych w regionie. Aktywnie zabiega również o rozwój zakładów branży kolejowej funkcjonujących w Jaśle. Od 2016 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. Od 2014 roku, jako członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, jest inicjatorem działań na rzecz modernizacji szpitala oraz polepszania warunków pobytu i leczenia pacjentów. – powiedział Adam Pawluś.

Powołana komisja skrutacyjna w składzie: Jan Urban (przewodniczący), Bożena Macek-Lubaś (członek) i Andrzej Stachurski (członek) przeprowadziła tajne głosowanie, w którym wzięło udział dziewiętnastu obecnych na sali obrad radnych.

W jego wyniku, Stanisław Zając otrzymał szesnaście głosów za, a więc bezwzględną liczbę głosów niezbędnych do objęcia funkcji członka Zarządu Powiatu w Jaśle. Dwóch radnych było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Podziękował on swoim koleżankom i kolegom z Rady Powiatu za tak wysokie poparcie jego kandydatury i jednocześnie złożył pisemną rezygnację z dniem dzisiejszym ze stanowiska wiceprzewodniczącego tego gremium. Wniosek radnego został przyjęty jednogłośnie.

W dotychczasowym kształcie Zarząd Powiatu w Jaśle funkcjonował od 10 listopada ubiegłego roku. Wówczas do jego składu wybrano: Adama Pawlusia (jako starostę), Tadeusza Gorgosza (jako wicestarostę), Andrzeja Stachurskiego (jako etatowego członka Zarządu Powiatu), Jana Muzykę i Mateusza Lechwara (jako członków Zarządu Powiatu).

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle, nieetatowemu członkowi Zarządu Powiatu, biorącemu udział w pracach Zarządu, za każde posiedzenie przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE