Informacje

Absolutorium za 2017 rok dla Zarządu Powiatu w Jaśle

Rada Powiatu w Jaśle zatwierdziła dzisiaj sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Podczas głosowania nad udzieleniem włodarzom samorządu z tego tytułu absolutorium siedemnastu radnych opowiedziało się za, z kolei trzech było przeciwnych. Starosta Adam Pawluś serdecznie podziękował im za udzielone wsparcie. – Motywuje to nas do dalszej, dobrej pracy na rzecz powiatu jasielskiego i jego zrównoważonego rozwoju. – powiedział.

Podczas 56. sesji Rady Powiatu w Jaśle zostało rozpatrzone sprawozdanie finansowe powiatu jasielskiego za 2017 rok, na które składają się następujące dokumenty: bilans w wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych powiatu jasielskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych powiatu jasielskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych powiatu jasielskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała budżetowa powiatu jasielskiego na 2017 rok została przyjęta na posiedzeniu Rady Powiatu w Jaśle w dniu 22 grudnia 2016 roku. Było to poprzedzone przedłożeniem projektu oraz późniejszą dyskusją nad tym dokumentem finansowym podczas posiedzeń poszczególnych komisji merytorycznych oraz w trakcie sesji budżetowej. Budżet w ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku realizował Zarząd Powiatu w składzie: Adam Pawluś – starosta jasielski, przewodniczący Zarządu; Tadeusz Gorgosz – wicestarosta jasielski, zastępca przewodniczącego Zarządu; Andrzej Stachurski – etatowy członek, Mateusz Lechwar (później Stanisław Zając) – nieetatowy członek i Jan Muzyka – nieetatowy członek.

Dokument ten ulegał pewnym zmianom w ciągu całego roku kalendarzowego. Według stanu budżetu powiatu jasielskiego na koniec grudnia 2017 roku po wprowadzeniu licznych poprawek uchwałami Zarządu Powiatu, jak i Rady Powiatu, jego wykonanie po stronie dochodowej wyniosło w wysokości 107,4 mln złotych, z kolei wydatki na poziomie 105,35 mln złotych. Na realizację inwestycji poniesiono nakłady w łącznej wysokości 15,7 mln złotych. Zadłużenie powiatu wyłącznie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów komercyjnych wynosi 21 mln złotych, co stanowi 19,55% dochodów wykonanych w 2017 roku.

Najważniejszym przedsięwzięciem rozpoczętym w 2017 roku na terenie powiatu jasielskiego było zadanie pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”.

Przypominam, że na inwestycji szpitalnej odbyły się trzy postępowania przetargowe i dopiero za trzecim razem wyłoniliśmy wykonawcę. Z informacji przedstawionej przez dyrektora szpitala Michała Burbelkę wynika, że wykonanie tej inwestycji przebiega prawidłowo, zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem i nie jest ona zagrożona w czasie. – powiedział.

Adam Pawluś podkreślił, że to priorytetowe przedsięwzięcie samorządu w tej kadencji. Nie ukrywa też, że wielu inwestycji, które były przewidziane do realizacji w minionym roku, nie udało się zrealizować lub ich realizację przesunięto w czasie. Wśród powodów, jakie wymienił, były problemy z wyłonieniem wykonawców prac, czy też niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Co do realizacji najważniejszego dokumentu finansowego, w oparciu o który lokalny samorząd powiatowy funkcjonował w minionym roku, pozytywną opinię wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, a także stałe komisje Rady Powiatu.

W związku z tym przewodniczący komisji rewizyjnej Adam Kmiecik, stwierdzając w sentencji, że „wszystkie te dokumenty były wykonane prawidłowo, z zachowaniem należytej staranności, w sposób przejrzysty i wymagany prawem”, przedłożył wniosek o udzielenie Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu absolutorium.

Radni, obie uchwały (zatwierdzającą sprawozdanie oraz udzielającą absolutorium) przyjęli siedemnastoma głosami za (Bogusław Kręcisz, Marek Biernacki, Tadeusz Gorgosz, Adam Kmiecik, Józef Kozioł, Jan Lazar, Mateusz Lechwar, Bożena Macek-Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Stanisław Mlicki, Jan Muzyka, Grzegorz Pers, Robert Snoch, Andrzej Stachurski, Jan Urban, Dorota Woźniak, Stanisław Zając).

Starosta jasielski Adam Pawluś w imieniu swoich współpracowników powiedział: – Należą się wielkie podziękowania dla radnych za to, że nam zaufali, że nas popierają, że jako Zarząd możemy realizować zadania powiatowe. Te zadania chcemy realizować w sposób zrównoważony, obejmując swoimi działaniami cały powiat.

Trzej radni – Janusz Przetacznik, Józef Rosół i Mariusz Sepioł wystawili dzisiaj włodarzom naszego powiatu „czerwoną kartkę”. – Dziękuję im za słowa krytyki. Czasami ta krytyka bywa może zbyt niesprawiedliwa dla nas, ale jest bardzo ważna, bo pozwala nam na większą i głębszą refleksję. Przyjmujemy to z pokorą i staramy się nadal działać dla dobra naszego powiatu i jego mieszkańców. – skomentował Pawluś.

Starosta skierował też swoje słowa wdzięczności do podległemu mu zespołowi Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego: – Chciałbym serdecznie podziękować w pierwszej kolejności kierownikom oraz pracownikom Starostwa Powiatowego i naszych jednostek organizacyjnych, a w szczególności wydziału zajmującego się przygotowywaniem wniosków i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, pani skarbnik, która czuwa nad prawidłowością wydatków finansowych oraz wszystkim osobom zaangażowanym te działania. Muszę podkreślić, że cały zespół osób pracował dobrze. Gdyby nie udało się skoordynować tych prac w jedną całość to wiele tych naszych pomysłów nie doszłoby do realizacji.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu powiatu jasielskiego za 2017 zostaną opublikowane w najbliższym czasie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE