Informacje

Nowa droga dojazdowa do MOPS i dodatkowe miejsca postojowe

Na początku lipca rozpoczęły się prace przy rozbudowie drogi dojazdowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle. Roboty budowlane obejmują również wykonanie dodatkowych ogólnodostępnych miejsc parkingowych w tym rejonie miasta. Na poprawę dostępności komunikacyjnej do budynku przy ulicy Szkolnej 25, gdzie mieszczą się wspomniane instytucje użyteczności publicznej, z budżetu lokalnego samorządu przeznaczono grubo ponad pół miliona złotych.

Do budynku przy ulicy Szkolnej 25, w którym mieściła się m.in. bursa międzyszkolna czy Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego, na początku ubiegłego roku wprowadził się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym miejscu utworzono również, jako nową jednostkę organizacyjną miasta Jasła, Środowiskowy Dom Samopomocy, na którą od wielu lat było duże zapotrzebowanie ze strony lokalnej społeczności. Inwestycja objęła całkowitą przebudowę pomieszczeń wewnątrz, ich umeblowanie, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych. Prace te zostały sfinansowane z unijnego dofinansowania. Ponadto uporządkowano pobliską działkę, na której powstały miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej, które umożliwiają pracownikom oraz klientom Ośrodka postój samochodami osobowymi.

Dojazd dla aut do budynku zapewnia łącznik drogowy odchodzący od skrzyżowania z miejską ulicą Szkolną, kierujący się pomiędzy obiektami oświatowymi Zespołu Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego, Kościołem Parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej, terenami zielonymi i zabudową mieszkaniową jednorodzinną, aż do prywatnych garaży.

Na przedmiotowym odcinku liczącym przeszło dwieście metrów długości droga jest bardzo wąska, uniemożliwiająca swobodne rozmijanie się pojazdów, a sama nawierzchnia jezdni wykonana miejscami ze spękanego asfaltu i żwiru nadaje się do całkowitej wymiany.

Dlatego w bieżącym roku samorząd miejski przystąpił do prac modernizacyjnych mających na celu zapewnienie dogodnej komunikacji ze znajdującym się w tej części Jasła kompleksem budynków użyteczności publicznej o charakterze pomocy społecznej.

Projekt wykonany na zlecenie inwestora przewiduje przebudowę istniejącej drogi, a we fragmencie o istniejącej nawierzchni żwirowej wykonanie jej na nowo. Ruch po nowej drodze będzie odbywał się w obydwu kierunkach jazdy. W tym miejscu jezdnia będzie liczyć pięć metrów szerokości i posiadać nawierzchnię bitumiczną, a z obydwu stron ograniczać ją będą od istniejącego terenu krawężniki. W ramach zadania przedmiotowa przestrzeń zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym odwodnienie, kanalizację opadową i oświetlenie uliczne.

– Projekt wykonawczy drogi (© materiały przetargowe Urzędu Miasta w Jaśle)

To samo przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem również budowę po prawej stronie projektowanej drogi ogólnodostępnych miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej. W tym miejscu wyznaczonych będzie aż dwadzieścia siedem miejsc, na których kierowcy będą mogli parkować równolegle do jezdni. Każde takie miejsce będzie liczyło sobie wymiary 2,3 m x 6 m. Wzdłuż nich powstanie chodnik o szerokości dwóch metrów, również o nawierzchni z kostki betonowej.

Obecnie na działkach objętych inwestycją trwają prace z udziałem ciężkich maszyn w postaci koparek, spycharek, walców i samochodów samowyładowczych czy innego sprzętu pomocniczego. Budowlańcom sprzyjają korzystne, jak na tę porę roku, warunki atmosferyczne. W początkowej fazie obejmują one wykonanie robót ziemnych, w zakres których wchodzi głównie: wytyczenie nowego szlaku komunikacyjnego w terenie, rozebranie warstw podbudowy, usunięcie kolidującej infrastruktury, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, wycięcie zakrzaczeń oraz korytowanie drogi.

W kolejnych dniach robotnicy przystąpią do przebudowy niezbędnych sieci, wykonania konstrukcji jezdni, budowy miejsc parkingowych, chodnika, urządzenia zieleni i montażu słupów oświetlenia ulicznego w ilości dziesięciu sztuk wraz z wysięgnikami, na których zostaną zamontowane oprawy oświetleniowe wykonane w energooszczędnej technologii LED.

Jasielski magistrat, w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, powierzył realizację projektu lokalnemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych. Oferta spółki, jako jedyna przedłożona w postępowaniu, wyniosła ponad 588 tysięcy złotych brutto i zmieściła się w kosztorysie inwestorskim. Za aprobatą radnych, finansowanie zadania w całości zapewniono ze środków własnych samorządu miejskiego.

Termin realizacji zamówienia wyznaczono na koniec września br.

Na okres wykonywanych robót dojazd do Ośrodka został zapewniony poprzez ulicę ks. Józefa Tischnera i skrzyżowanie z ulicą Podwale.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE