Kultura | rozrywka | edukacja

Konkurs plastyczny „Moja rodzina jak z bajki”

Plakat promujący konkurs | kliknij, aby powiększyć

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem rodzinnego konkursu plastycznego „Moja rodzina jak z bajki”.

Rodzinny konkurs plastyczny organizowany jest w ramach projektu „czas na o!czytanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Partnerstwo dla książki”.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja literatury dziecięcej,
 • wzmocnienie więzi rodzinnych, stworzenie okazji do wspólnego, twórczego działania,
 • kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki,
 • pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży w oparciu o lekturę ,
 • umożliwienie przedszkolakom i uczniom ze szkół podstawowych zaprezentowanie swojego talentu.

Uczestnikami konkursu mogą być rodziny (minimum dwie osoby). Konkurs skierowany jest do dzieci (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych) i ich rodziców/opiekunów prawnych z województwa podkarpackiego.

Konkurs polega na przedstawieniu swojej rodziny za pomocą postaci z bajek, baśni, opowiadań lub powieści.

Prace wykonane dowolna techniką, w dowolnym formacie (wymiary pracy zależą wyłącznie od inwencji autorów) należy składać do 22 października 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
Skołyszyn 283
38-242 Skołyszyn
z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY

Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi danymi:

 • imiona i nazwiska autorów pracy (minimum dwie osoby),
 • tytuł wykonanej pracy,
 • wiek dziecka/dzieci,
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail lub numer telefonu rodziców/opiekunów.
 • przykład: Ania, Zosia i Franek Kowalscy Ania -6 lat, mama i tata ul. Dowolna 17, XX-XXX Miejscowość, tel. XXX XXX XXX, e-mail: ZosiaX@wp.pl.

Do pracy należy dołączyć również wydrukowaną i podpisaną kartę Zgłoszenia i oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego. Jedna rodzinna na konkurs może zgłosić jedną pracę. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając dyplomy oraz nagrody rzeczowe (dla dzieci). Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • pomysłowość i oryginalność;
 • zastosowanie technik umożliwiających działanie wszystkim członkom rodziny, zwłaszcza najmłodszym;
 • estetyka wykonania.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o wynikach i uroczystości rozstrzygnięcia konkursu (listopad 2020). Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia „Rodzinnego konkursu plastycznego Moja rodzina jak z bajki” przez Organizatorów. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób i prac. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autorów na jej nieodpłatnie wykorzystanie przez Organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych Konkursu i innych celów promocyjnych działalność Organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

(GOKiCz w Skołyszynie)

SŁOWA KLUCZOWE