Informacje

Doradzą burmistrzowi w sprawie gospodarki odpadami

Urząd Miasta w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przy burmistrzu Jasła został powołany postulowany już od dłuższego czasu m.in. przez lokalnych radnych zespół roboczy, którego przedmiotem działania będzie wypracowanie racjonalnych rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej na terenie naszego miasta.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle zostało opublikowane zarządzenie burmistrza z dnia 12 stycznia br. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania systemowych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami.

Organ doradczy burmistrza będą tworzyć, obok przedstawicieli władz miasta, pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta, radni delegowani przez kluby działające przy Radzie Miejskiej Jasła VIII kadencji oraz reprezentant Straży Miejskiej.

Na koordynatora zespołu wyznaczono sekretarza miasta Pawła Rzońcę, na zastępcę koordynatora skarbnika miasta Jacka Borkowskiego, zaś sekretarza pracownika merytorycznego Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miasta. Skład osobowy uzupełniają: upoważniony przedstawiciel Klubu Radnych „Jaślanie”, upoważniony przedstawiciel Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”, upoważniony przedstawiciel Klubu Radnych „Radni Jasielskiego Samorządu”, kierownik Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, radca prawny Zespołu Radców Prawnych oraz komendant Straży Miejskiej.

W zarządzeniu BMJ zawarto zapis, że do udziału w pracach zespołu będą mogły dodatkowo uczestniczyć osoby zaproszone przez koordynatora, „których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne
do wykonywania zadań Zespołu”
. Wymieniono wśród nich przedstawicieli Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. oraz Zarządów Osiedli o głównej zabudowie osiedla domami jednorodzinnymi.

Za uczestnictwo w pracach zespołu jego członkom nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

Jak czytamy w dokumencie, przedmiotem działalności organu doradczego będzie przede wszystkim „wypracowanie wyboru najbardziej optymalnej dla miasta Jasła metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i mieszanych”.

Ponadto burmistrz liczy na propozycję kompleksowych rozwiązań w zakresie usprawnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także na wskazanie wykazu przedsięwzięć, które umożliwią osiąganie wymaganych przepisami UE poziomów przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

Pierwsze posiedzenie ma być zwołane w ciągu dziesięciu dni od momentu wejścia w życie zarządzenia, a pisemne sprawozdanie z wypracowanymi propozycjami przedłożone najpóźniej do dnia 31 marca 2021 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE