Na drogach

Gmina Jasło dofinansuje zadania powiatu w zakresie przebudowy dróg

Roboty budowlane | FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

W Osobnicy, Sobniowie oraz Wolicy w niedługim czasie wzrośnie poziom bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów dróg powiatowych przebiegających przez te miejscowości. W kosztach realizacji zaplanowanych zadań z zakresu poprawy stanu istniejącej infrastruktury partycypować będzie gmina Jasło. Zgodnie z planem zamierza na to przeznaczyć kwotę 605 tysięcy złotych.

Władze gminy Jasło podjęły decyzję o kontynuowaniu dotychczasowej współpracy z powiatem jasielskim w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych zmierzających do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że remont zdegradowanej nawierzchni jezdni wpłynie na komfort jazdy, jak również zwiększy dostępność komunikacyjną pomiędzy poszczególnymi miejscowościami w regionie. Z kolei wyposażenie szlaków o dużym natężeniu ruchu pojazdów w chodnik znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też radni gminni, mając na uwadze dobro lokalnej wspólnoty, przychylili się do wniosków samorządu powiatowego o udział we współfinansowaniu istotnych zadań na administrowanych przez niego drogach publicznych w trzech miejscowościach – Osobnicy, Łaskach oraz Wolicy.

Pierwszy z omawianych projektów dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1869R Osobnica-Pagórek w miejscowości Osobnica.

Na ten cel z budżetu gminy Jasło na rok 2021 zostanie wyasygnowana kwota w wysokości 500 tysięcy złotych.

Starosta jasielski wystąpił pismem z 31 marca 2021 roku o dofinansowanie tego zadania. Otwarcie ofert na to zadanie, ponieważ powiat ogłosił przetarg, nastąpi 21 maja o godzinie 10. Bardzo bym prosił o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. Jest to bardzo potrzebna droga. – poinformował zastępca wójta gminy Jasło Henryk Motkowicz.

Wicewójt doprecyzował, że szacowana wartość wszystkich zaplanowanych robót budowlanych wynosi ponad 2,1 mln złotych, czego milion złotych będzie pochodzić z subwencji budżetu państwa. Pozostałe obciążenie finansowe zostanie rozłożone po połowie na powiat jasielski i gminę Jasło.

My uczestniczymy w kwocie 25% wartości zadania. – przekazał H. Motkowicz.

Łącznie zmodernizowany zostanie odcinek o długości około 780 metrów.

Kolejne przedsięwzięcie dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1851R Jasło – Sobniów – Łaski – Nowy Glinik – Zarzecze w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodników przy drogach powiatowych„.

Henryk Motkowicz, zastępca wójta gminy Jasło, wyjaśnił: – Wiadomo, że budowa chodników przy ciągach dróg powiatowych znacznie poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nie ma co do tego żadnej sprzeczności. Chciałem powiedzieć, że to zadanie będzie realizowane w miesiącach letnich, czyli lipiec – sierpień. Z tego, co przekazała nam pani dyrektor, będzie to realizacja przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

Wartość kosztorysowa tego projektu wynosi 120 tysięcy złotych. Pozwoli to na wykonanie około 460 metrów bieżących chodnika.

Jest to łącznik pomiędzy granicą z miastem Jasłem, a początkiem chodnika w miejscowości Sobniów. – doprecyzowuje Motkowicz. – Jest to bardzo ruchliwa droga, brakuje tylko jednego fragmentu jako wyposażenia tego pasa drogowego.

Dotacja celowa określona została na poziomie 30 tysięcy złotych.

Przedmiotem ostatniego z omawianych na dzisiejszej sesji Rady Gminy Jasło tematów było udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na wykonanie remontu odwodnienia korony drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w miejscowości Wolica.

Zaproponowana pomoc w tym zakresie wyniesie 75 tysięcy złotych.

Według naszej oceny, wykonanie tego zadania znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. – przekonuje Henryk Motkowicz.

Jak opisuje obrazowo lokalizację inwestycji, dotyczy to odcinka w odległości około 30 metrów za skrętem na drogę w kierunku Domu Ludowego w Wolicy, w kierunku sklepu. – Jest tam duży uskok, nasyp jest bardzo niebezpieczny. Chcemy to zrealizować wspólnie z powiatem tak, jak to było do tej pory stosowane, czyli w wielkości 50 na 50. Całe zadanie jest wycenione na 150 tysięcy złotych. – wyjaśnia Henryk Motkowicz.

Wszystkie z opisywanych zadań otrzymały pozytywną rekomendację poszczególnych komisji merytorycznych Rady Gminy, a każda z trzech uchwał dotyczących udzielenia powiatowi jasielskiemu pomocy finansowej na realizację zadań własnych w zakresie poprawy stanu infrastruktury drogowej została przyjęta jednogłośnie, piętnastoma głosami za.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE