Kultura | rozrywka | edukacja

Wnioski o nagrody burmistrza dla uzdolnionych uczniów

- tylko do 17 czerwca

| FOT. © materiały prasowe Urzędu Miasta w Jaśle

Do 17 czerwca można składać wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza Miasta Jasła dla uczniów jasielskich szkół podstawowych. Nagrody przyznawane są w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Jaśle za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Nagroda za wyniki w nauce
  Nagroda za wyniki w nauce może zostać przyznana uczniowi, który uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen 5,7 w klasie V; 5,6 w klasie VI i 5,4 – w klasach VII-VIII.
 • Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe
  Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,5 oraz uzyskał co najmniej jeden tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym, tematycznym na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej co najmniej drugiego stopnia organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 29 stycznia 2002 r.
 • Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe
  Nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który jest uczniem co najmniej V klasy szkoły podstawowej, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,5 oraz zajął co najmniej dwukrotnie miejsca od I do III w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w szkolnych zawodach, turniejach i olimpiadach sportowych rangi wojewódzkiej lub wyższej, organizowanych przez odpowiednie szkolne związki sportowe.
 • Nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne
  Nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który jest uczniem co najmniej V klasy szkoły podstawowej, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,5 oraz zajął co najmniej dwukrotnie miejsca od I do III w szkolnych olimpiadach, przeglądach, festiwalach oraz szkolnych konkursach: artystycznych, recytatorskich, plastycznych lub w innej dziedzinie sztuki o randze wojewódzkiej lub wyższej.
 • Nagroda Bartłomieja z Jasła
  Nagrodę Bartłomieja z Jasła otrzymują uczniowie, którzy uzyskali co najmniej czterokrotnie tytuł laureata w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, olimpiadach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych co najmniej drugiego stopnia.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza uczeń w danym roku szkolnym oraz rodzic lub opiekun prawny ucznia. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE