Informacje

Oszuści naciągają akcjonariuszy PGNiG!

W dniu 6 kwietnia 2009 r. rozpoczęto nieodpłatne udostępnianie akcji pracowniczych PGNiG S.A. Akcje przeznaczone są dla ponad 60 tys. uprawnionych pracowników i emerytów PGNiG oraz ich spadkobierców.

Umowy na nieodpłatne nabywanie akcji zawierane są według harmonogramów w 39 punktach zlokalizowanych w Oddziałach i Spółkach Zależnych PGNiG S.A., a całą obsługę prowadzi Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Jeden z punktów zawierania umów mieści się w budynku Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. przy ul. Asnyka 6 w Jaśle. W PNiG Jasło jako jednej z nielicznych Spółek Grupy Kapitałowej uprawnionych do nabycia akcji jest aż 4463 pracowników.

W ślad za uprawnionymi pojawiły się także osoby i stojące za nimi organizacje, które chcą nieuczciwie zarobić na „świeżo upieczonych” akcjonariuszach PGNiG S.A. Codziennie przed wejściem do budynku, w którym zawierane są umowy spotkać można kilka osób zachęcających do niekorzystnej dla pracowników sprzedaży akcji. Z naszych informacji wynika, że osoby te nie działają na własną rękę, lecz działania te są skoordynowane. Otrzymaliśmy także informacje, że proceder ten ma miejsce również przy innych punktach udostępniania akcji.

Staramy się informować wszystkich naszych pracowników o zagrożeniach wynikających z pośpiechu i niewiedzy. – mówi Wojciech Krupa, Kierownik Działu Kadr i Szkolenia PNiG Jasło Sp. z o.o. – Apelujemy i przestrzegamy przed pochopnymi decyzjami, gdyż oferowane warunki kupna akcji mogą narazić pracowników na wymierne straty finansowe, jak również nieplanowane konsekwencje podatkowe. – dodaje.

Wszystkich Czytelników należących do grupy uprawnionych do odbioru akcji PGNiG prosimy o ostrożność i przypominamy, że zgodnie z literą prawa akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych tj. przed 1 lipca 2010r. Sprzedaż akcji przed tym terminem jest zatem złamaniem obowiązującego prawa i wiąże się z poważnymi sankcjami.

Uprawnionymi do nieodpłatnego nabycia akcji są:
a) osoby, które w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo tj. w dniu 30.10.1996r były pracownikami tego przedsiębiorstwa.
b) osoby, które przepracowały co najmniej 10 lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2002r Nr 112 poz. 980).
c) osoby, które po przepracowaniu 10 lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
Z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji mogą skorzystać pracownicy, którzy najpóźniej w dniu 8.10.1997 r. złożyli w siedzibie Spółki pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji.

Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie spowodowało utratę prawa do nabycia akcji. Prawo do nabycia akcji wygaśnie również dla tych, którzy nie zgłoszą się po akcje w dniu 1.10.2010 r.

(PNiG Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE