Informacje

Tarnowiec: Poszerzenie oferty edukacyjnej dla przedszkolaków

Dzięki dotacji unijnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gminne Przedszkole w Tarnowcu będzie mogło od nowego roku szkolnego powiększyć swoją ofertę edukacyjną dla najmłodszych dzieci. Działania mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Realizacja projektu przygotowanego przez samorząd gminy Tarnowiec rozpocznie się 1 września br. i potrwa do 20 czerwca 2011 roku. Działania na rzecz poprawy edukacji przedszkolnej będą polegały na organizacji: zajęć taneczno-ruchowych, zajęć z języka angielskiego, konsultacjach z psychologiem oraz logopedą, przeprowadzone zostaną dwie edycje warsztatów dla rodziców oraz dwa otwarte spotkania dla rodziców. Co miesiąc prowadzone będą konsultacje pedagogiczne dla kadry przedszkola, czas pracy przedszkola wydłużony zostanie codziennie o 1 godzinę, a dodatkowo w sobotę będą prowadzone czterogodzinne zajęcia. Z kolei w roku 2010 utworzona zostanie grupa wakacyjna dla około 20 dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić odpowiedniej opieki podczas wakacji.

Dodatkowo oferta przedszkola poszerzona zostanie o cykliczne warsztaty teatralne (teatr kukiełkowy czy teatr żywego aktora) oraz o wyjazdy do kina czy muzeum. W ramach projektu przedszkole zakupi materiały i pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz meble. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 274 094,80 złotych, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 269 594,80 złotych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, pokój nr 9, telefon (013) 446 369 16, Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu telefon (013) 442 40 76 oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.tarnowiec.eu.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE