Informacje

Unijne dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Trzcinicy

W styczniu 2010 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy rozpocznie się realizacja projektu „Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu obejmie 2,5 roku i zakończy się w czerwcu 2012 roku. Na przeprowadzenie przedsięwzięcia Szkoła pozyskała w ramach konkursu dofinansowanie w wysokości 604 240,66 zł. Projekt został wybrany do realizacji spośród blisko 500 innych wniosków aplikacyjnych.

Wsparciem w latach 2010-2012 w ramach projektu objętych zostanie 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzcinicy. Będą to głównie osoby pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uczniowie osiągający niskie wyniki w nauce oraz pragnący rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Celem podjętych działań jest zapewnienie uczestnikom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych poprzez udział w różnych formach zajęć dodatkowych, podniesienie atrakcyjności i jakości oferty zajęć pozalekcyjnych z położeniem szczególnego nacisku na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach realizacji projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z: matematyki, języków obcych, fizyki, chemii, kółko informatyczne oraz warsztaty z wykorzystaniem ICM, a także zajęcia artystyczne: wokalno-muzyczne, teatralne, taneczne i plastyczno-techniczne. Ponadto odbywać się będą zajęcia sportowe: gimnastyki korekcyjnej, comiesięczne wyjazdy na basen, a w okresie zimowym także na lodowisko.

Uczniowie Zespołu Szkół wezmą też udział w wyjazdach i wycieczkach o charakterze edukacyjnym: do Planetarium w Presowie na Słowacji, do Szczawnicy /w ramach Białej Szkoły/, do skansenu w Stróżach, do Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej oraz na pokazy ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki na Politechnice Rzeszowskiej. Nie zabraknie również wyjazdów o charakterze kulturalnym: do teatru w Rzeszowie i w Krakowie oraz do Filharmonii Rzeszowskiej. Przewidziany jest także udział dzieci i młodzieży w cokwartalnych warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.

W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do jego realizacji. Będą to m.in.: dwie tablice interaktywne, wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej, instrumenty muzyczne, programy multimedialne, odtwarzacze CD, a ponadto stroje do zajęć tanecznych i teatralnych, materiały do zajęć artystycznych. Utworzona zostanie również ścieżka zdrowia wspomagająca korygowanie wad postawy.

Każdy uczestnik projektu otrzyma zestaw gadżetów promocyjnych, a osoby biorące udział w zajęciach korekcyjnych i zajęciach na basenie wyposażone zostaną w odpowiednie stroje i niezbędny sprzęt. Dzieci i młodzież, uczestnicy projektu, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jego realizacją.

Udział w przedsięwzięciu przyniesie niewątpliwe korzyści w postaci nabycia przez uczniów nowych wiadomości i umiejętności, co przełoży się na podniesienie ich kompetencji w zakresie wiedzy, rozwój zainteresowań i aspiracji poznawczych, pozwoli na atrakcyjne zagospodarowanie uczniowskiego czasu wolnego, a także wspomoże rodziców w procesie wychowawczym poprzez zapewnienie dzieciom planowej i zorganizowanej opieki.

(ZS w Trzcinicy)

SŁOWA KLUCZOWE