Kultura | rozrywka | edukacja

Rok 2009 w bibliotekach gminy Jasło

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz z 3 filiami (w Osobnicy, Trzcinicy, Warzycach) jest jedną z najprężniej działających placówek kulturalno-oświatowych na terenie Gminy Jasło.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach

W poprzednim roku działalności najbardziej znaczącym faktem były sukcesy projektowe placówki. Biblioteka przystąpiła do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2009-2013. GBP pełni w programie funkcję biblioteki wiodącej. Partnerują jej GOKiCZ w Skołyszynie, GBP w Roźwienicy oraz GOK w Jasienicy Rosielnej. Program ma przyczynić się do rozwoju i wzmocnienia pozycji biblioteki w środowisku lokalnym.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem dla GBP jest niewątpliwie powstanie Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek Gminy Jasło tj. porozumienia pomiędzy osobami i instytucjami, wspierającymi rozwój placówki. Głównym zadaniem Koalicji jest wspieranie i budowanie klimatu życzliwości i współpracy, a także promocja książek i czytelnictwa, działanie na rzecz rozwoju bibliotek wiejskich oraz budowy społeczeństwa informacyjnego w Bibliotece w Szebniach i jej filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach. Partnerstwo jest otwarte na wszystkie chętne do współpracy osoby i instytucje.

Następnym wielkim sukcesem ubiegłego roku jest dotacja do zadań projektowych pn. „Infrastruktura Bibliotek” pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (środki finansowe pochodzą z Funduszu Promocji Kultury). W ramach tego projektu we wszystkich placówkach Biblioteki przeprowadzone zostały remonty, modernizacja i adaptacja pomieszczeń w celu stworzenia użytkownikom dostępnej, estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni. Wynikiem realizacji tego zadania jest też powstanie „Okna na świat” – czyli kącika czytelniczego dla dzieci, który obecnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych.

Czytelnicy, niezmiennie, pragną korzystać z nowych zbiorów Biblioteki. Na zakup książek przeznaczono 13 491,59 zł., z czego część środków pochodzi z kolejnego realizowanego w 2009 r. projektu tj. „Promocja czytelnictwa – Rozwój Księgozbiorów Bibliotek” – program operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biblioteki Narodowej. Liczba zakupionych książek to 535 wol. (środki własne) i 172 wol.(dotacja MKiDN). Placówka wzbogaciła się także o 68 wol. darów książkowych. Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy na bieżąco aktualizują zbiory, poprzez ciągłe przeprowadzanie selekcji i wycofywanie przestarzałych i zaczytanych pozycji.

Obecnie GBP w Jaśle z/s w Szebniach wraz z filiami dysponuje księgozbiorem w liczbie 36 571 wol. Liczba czytelników na koniec ubiegłego roku to 1539 os., a liczba wypożyczeń to 24 535.

Patrząc na statystyki, widocznym staje się, że użytkownicy coraz częściej korzystają z dobroci Internetu i zasobów tam zgromadzonych. Liczba udzielonych informacji w czyt. internetowej to 5484, podczas gdy liczba inf. udostepn. prezencyjnie to 4184.

W mijającym roku instytucja wzbogaciła się o także o nowy sprzęt informatyczny i niezbędne wyposażenie.

W 2009 r. przeprowadzono szereg działań na rzecz społeczności lokalnej, obejmujących imprezy popularyzujące nie tylko książki i czytelnictwo, ale także działalność na rzecz kultury i sztuki.

Do najbardziej popularnych działań podejmowanych w GBP i jej filiach można zaliczyć:
• cykl zajęć feryjnych min.: Ferie ze sztuką, Pożyteczne ferie 2009, Bajeczne ferie czy Biblioteczne wariacje,
• warsztaty plastyczno – literackie – Sztuka origami, Wiosenne kwiaty, Wielkanocne inspiracje, Czekamy na bałwanka, Malowanie na szkle itd.
• Plener malarski Kultura Beskidu ponad podziałami przy współudziale R. i Z. Kolanko, który odbył się w Muzeum – Skansenie Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej,
• Gmina Jasło czyta dzieciom- cykl spotkań w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, min. festyn czytelniczy i spotk. autorskie z poetką regionalną R. Kolanko,
• spotkanie autorskie i promocja bajki „Niezwykłe przygody wiejskiego kołacza” autorstwa M. Tomasik, której współwydawcą jest Biblioteka,
• cykl zajęć wakacyjnych min.: Sposób na wakacyjną nudę, Bajkowy mix czyli lato w bibliotece,
• Piątkowe hece w bibliotece – cotygodniowe zajęcia plastyczno – literackie przeprowadzane min. w ramach akcji CPCD,
• Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia – impreza czytelnicza przeprowadzana w ramach akcji CPCD,
• „Mikołajki z Mikołajkiem” – impreza czytelnicza przeprowadzona w ramach akcji CPCD,
• Dziennikarzem być… czyli warsztaty dziennikarskie w bibliotece,
• Liczne konkursy literackie i plastyczne min. Pejzaż z zimą w tle, Mój przyjaciel zwierzak, Konkurs na plakat promujący książki i czytelnictwo.

Od kilku lat Biblioteka aktywnie uczestniczy w kampanii Fundacji ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM czego dowodem jest przyznane, kolejny raz z rzędu, wyróżnienie za działania podejmowane w roku szk. 2008/2009.

W natłoku codziennych zajęć bibliotekarze nie zapominają, że ich głównym obowiązkiem jest kształcenie umiejętności obcowania z książką, poszerzanie i budzenie zainteresowań czytelniczych. Dlatego w ubiegłym roku powstał przy GBP Młodzieżowy Klub Dyskusyjny. Klimat biblioteki sprzyja swobodnym i interesującym rozmowom o książkach, a spotkania MKD stały się ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

W 2010 roku główne kierunki działania i najważniejsze zadania realizowane przez instytucję pozostaną niezmienne. Ważne dla pracowników jest i nadal będzie służenie społeczności lokalnej poprzez rozwijanie i unowocześnianie działań służących upowszechnianiu książki i czytelnictwa przy współpracy z towarzystwami regionalnymi, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami z terenu gminy i powiatu.

Agnieszka Jeleń

SŁOWA KLUCZOWE