Informacje

Są środki dla jednostek OSP. W Skołyszynie będzie nowa remiza i wóz bojowy

Po wielu latach starań nareszcie spełnią się marzenia skołyszyńskich strażaków o nowej remizie i nowoczesnym wozie ratowniczo-gaśniczym. Złożony przez miejscowy samorząd gminny wniosek pod nazwą „Remiza OSP w Skołyszynie jako Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego otrzymał wymaganą ilość punktów i został wybrany do realizacji.

Wniosek, który złożyliśmy w miesiącu grudniu ubiegłego roku, został najwyżej oceniony, bo znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce listy. Pozostałe gminy z powiatu jasielskiego są w dalszej kolejności. – cieszy się Zenon Szura, wójt gminy Skołyszyn.

Projekt opracowany wspólnie przez samorządowców i strażaków obejmuje dokończenie budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, przystosowanie obiektu do potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego oraz zintegrowanego systemu alarmowania i powiadamiania w razie zagrożeń kryzysowych.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Stanisław Święch, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Budynek będzie służył jednostce OSP Skołyszyn jako baza sprzętu niezbędnego do likwidacji różnego rodzaju zagrożeń występujących na terenie gminy. W budynku mieścił się będzie magazyn przeciwpowodziowy, gminne stanowiska kierowania oraz sala dydaktyczno-szkoleniowa wyposażona m.in. w tablicę interaktywną z rzutnikiem krótkiej projekcji. Obiekt ten będzie służył również jako ośrodek do szkoleń strażaków, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i mieszkańców, za które odpowiada wójt gminy w ramach zadań z zakresu ochrony ludności. – opowiada Stanisław Święch, prezes OSP Skołyszyn.

Skołyszyńscy strażacy już od kilku lat czekają na nową remizę. Inwestycja budowy nowego obiektu, położonego w pobliżu miejscowego stadionu, ruszyła w 2002 roku. Bryłę architektoniczną całości budynku, wraz z przylegającym do niego terenem, zaprojektował inżynier Andrzej Węgrzynowicz z Jasła, kiedyś pracownik Urzędu Gminy w Skołyszynie.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Zenon Szura, wójt gminy Skołyszyn.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Ta inwestycja trochę się już ciągła. Myśmy ją do obecnej chwili realizowali tylko przy udziale środków własnych. Jeżeli się tylko pojawiła taka możliwość złożenia wniosku, bo liczyliśmy, że kiedyś przyjdzie na to czas, więc zaraz żeśmy z tego skorzystali. Oczywiście wystąpiłem z wnioskiem do Rady Gminy, żeby zabezpieczyć środki na udział własny. Rada Gminy to uczyniła i bardzo z tego względu jestem zadowolony, że wykorzystaliśmy tą szansę, która pewnie by się nam nie powtórzyła. – mówi Zenon Szura.

Nowa remiza jest już w surowym stanie.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Makieta nowej remizy.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Nowa remiza OSP Skołyszyn.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W ubiegłym roku, dzięki dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zamontowaliśmy stolarkę okienną. Do wykończenia brakuje nam kwoty 1,2 miliona złotych, o które środki wystąpiliśmy wspólnie z Urzędem Gminy do Urzędu Marszałkowskiego. Do zakończenia inwestycji niezbędne jest wykonanie wszelkich instalacji wewnętrznych, wykonanie okładzin, jak również sprawa zagospodarowania terenu przed remizą. – powiedział Stanisław Święch.

Do tej pory cały sprzęt, łącznie z wozami bojowymi, umundurowaniem, drobnym sprzętem, a nawet nagrodami dla strażaków-ochotników, jest przechowywany w ciasnym budynku remizy wybudowanej jeszcze w latach 60-tych ubiegłego stulecia.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Dotychczasowy budynek OSP Skołyszyn.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Ona na dzień dzisiejszy nie spełniała wymogów, nawet takich funkcjonalnych. Dlatego też ta inwestycja znacznie podniesie standard tego obiektu i pewnie ludziom będzie się w nim lepiej funkcjonowało. – podkreśla Zenon Szura.

Ratownicy i zarządzanie kryzysowe w jednym miejscu

W nowej strażnicy znajdzie się również miejsce dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Centrum reagowania kryzysowego działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Szefem tego zespołu jest wójt gminy. Chcemy, aby w tej remizie znalazła się siedziba Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z odpowiednim wyposażeniem w sprzęt do powiadamiania i alarmowania ludności, ponieważ teren gminy Skołyszyn jest położony w dolinie rzeki Ropy, gdzie dochodzi do częstych powodzi. Zadaniem wójta jest również alarmowanie i powiadamianie mieszkańców i w tym projekcie również napisaliśmy o przyznanie środków na ten cel, żeby za pomocą sms-ów powiadamiać mieszkańców zagrożonych terenów. – wyjaśnia Stanisław Święch.

Będzie nowy wóz bojowy

Projekt zakłada również zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem. Jego koszt wynosi około 700 tysięcy złotych.

Jednostka OSP dysponuje obecnie pięcioma samochodami, w tym samochodem do ratownictwa drogowego oraz podnośnikiem hydraulicznym SH18, który w ubiegłym roku został przekazany decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie naszej jednostce. Podnośnik przez wiele lat służył jasielskim strażakom. Samochód gaśniczy na podwoziu Star 244 i samochód lekki Żuk są w znacznej mierze wyeksploatowane ze względu na ponad 32-letni okres ich użytkowania. – mówi Święch.

OSP Skołyszyn działa prężnie

Jednostka OSP Skołyszyn musi dysponować dobrym i nowoczesnym sprzętem zwłaszcza, że od piętnastu lat włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także do Wojewódzkiej Kompanii Odwodowej „Nafta”, stąd też jej teren działania nie ogranicza się tylko do samej gminy. Skołyszyńscy strażacy są też dysponowani do likwidacji powstałych zagrożeń na terenie powiatu jasielskiego oraz całego województwa podkarpackiego.

Już kilkakrotnie byliśmy dysponowani w rejon Mielca, Tarnobrzega, Brzozowa, a ostatnio również do Dębicy i Ropczyc w celu pomocy mieszkańcom tamtych terenów, którzy ucierpieli w wyniku powodzi czy gwałtownych opadów deszczu. Jesteśmy jednostką, która najczęściej jest dysponowana do likwidacji zdarzeń. Co roku uczestniczymy w około 50-70 akcjach. – wyjaśnia prezes.

Pracy nie brakuje również na własnym terenie, zwłaszcza ze względu na położenie gminy wzdłuż drogi krajowej nr 28, gdzie często dochodzi do groźnych kolizji i wypadków.

W tej chwili jednostka skołyszyńska więcej bierze udziału w akcjach przy kolizjach, wypadkach drogowych, a niżeli przy pożarowych. To też ma znaczenie, bowiem trzeba odpowiedni sprzęt, wyposażenie, żeby ci ludzie mogli w sposób profesjonalny wspierać Państwową Straż Pożarną. – podkreślił Zenon Szura.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Całe przedsięwzięcie pochłonie dwa miliony złotych, w tym 1,7 miliona złotych to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a 300 tysięcy złotych to wkład własny gminy Skołyszyn. Kwota ta zapewniona jest już w budżecie samorządu.

Ta inwestycja poprawi stan bezpieczeństwa pożarowego, sposób zarządzania jednostkami, bo mamy czternaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostka skołyszyńska jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, za tym jest to prężna jednostka, która wymaga doposażenia i to się pewnie stanie poprzez budowę nowej inwestycji i zakup tego samochodu. – dodaje wójt Zenon Szura.

– – –

Pozytywną ocenę otrzymały także pozostałe projekty z terenu powiatu jasielskiego. Zobacz ranking:

24. Gmina Kołaczyce – „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych” (całkowity koszt projektu 961 744,00 złotych, w tym 817 482,40 złotych dofinansowania)

29. Gmina Nowy Żmigród – „Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych warunków gospodarowania na terenie Gminy Nowy Żmigród pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych” (całkowity koszt projektu 931 470,00 złotych, w tym 791 749,50 złotych dofinansowania)

40. Gmina Dębowiec – „Wzrost bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w Gminie Dębowiec i Osiek Jasielski poprzez zakup sprzętu ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP”  (całkowity koszt projektu 2 293 509,98 złotych, w tym 1 949 483,48 złotych dofinansowania)

44. Gmina Jasło – „Poprawa bezpieczeństwa w gminie Jasło poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP oraz budowę garażu OSP w Trzcinicy” (całkowity koszt projektu 1 382 419,42 złotych, w tym 1 175 056,51 złotych dofinansowania)

46. Gmina Brzyska – „Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach w samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie jej działania” (całkowity koszt projektu 800 000,00 złotych, w tym 680 000,00 złotych dofinansowania)

55. Miasto Jasło – „Unowocześnienie służb działających na potrzeby zarządzania kryzysowego w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom na terenie Miasta Jasła” (całkowity koszt projektu 1 476 440,00 złotych, w tym 1 254 974,00 złotych dofinansowania)

W sumie pozytywną ocenę merytoryczną w ramach „Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom – projekty dotyczące jednostek OSP” przeszło 62 projekty z całego województwa podkarpackiego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

One Comment

Back to top button