Informacje

Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Starosta Jasielski informuje, że licząc od dnia 28 maja 2010 r. przez okres 12 miesięcy na terenie wszystkich gmin i miejscowości Powiatu Jasielskiego stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906) – zwanej dalej „specustawą”:

Nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia:

a) odbudowa obiektów gospodarczych i składowych na działkach siedliskowych,

b) odbudowa budowli regulacyjnych na wodach i urządzeń wodnych,

c) remont obiektów liniowych ( sieci uzbrojenia terenu, dróg wraz z budowlami i urządzeniami z nimi związanymi ), obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m od poziomu terenu, przyłączy instalacyjnych,

Zgłoszenia w trybie „specustawy” wymaga:

a) odbudowa w/w obiektów liniowych,

b) odbudowa obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m oraz związanych z nimi przyłączy,

Pozwolenia na budowę w trybie „specustawy” wymaga (bez konieczności składania projektu zagospodarowania terenu oraz wymaganych przepisami odrębnymi pozwoleń, opinii i uzgodnień):

a) odbudowa wszystkich obiektów budowlanych innych niż wymienione wyżej w p-ktach 1 lit. a i b oraz 2,

b) odbudowa obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,

Zgłoszenia nie wymaga rozbiórka budynków gospodarczych o pow. zabudowy do 35 m2 na działkach siedliskowych , budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 25 m2 na innych działkach oraz innych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane,

Zgłoszenia i pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych, które na podstawie ustawy Prawo budowlane wymagają pozwolenia na budowę załatwiane są w trybie „specustawy” odpowiednio w terminie 7 i 14 dni.

Starosta Jasielski
Adam Kmiecik

Back to top button