Informacje

Będą zapobiegać skutkom przemocy w rodzinie

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zostanie powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem będzie realizowanie działań określonych w opracowywanym miejskim programie przeciwdziałania pomocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Warunki funkcjonowania oraz tryb i sposób powoływania określa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ona wprowadziła obowiązek powołania tego Zespołu. Zespół ten ma na celu diagnozować i monitorować problemy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także ma na celu wspierać tę rodzinę, która jest dotknięta przemocą. – wyjaśnia Iwona Byczek, inspektor w Urzędzie Miasta Jasła.

Podobna struktura z powodzeniem funkcjonuje już od dwóch lat przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spożycie alkoholu zmalało nam o kilka punktów, natomiast wzrosła przemoc zarówno pod wpływem alkoholu, jak i w rodzinach patologicznych i środowiskach lokalnych typu szkoły, na podwórkach, na ulicach. W związku z powyższym wyprzedziliśmy tę ustawę i powołaliśmy w swoich strukturach taki właśnie „mini” Zespół Interdyscyplinarny, w którym do współpracy zaprosiliśmy przedstawicieli Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. – powiedziała Bogusława Wójcik, przewodnicząca MKRPA w Jaśle. – Między innymi wydaliśmy taki informator, który był rozpropagowany po wszystkich instytucjach, szkołach, przychodniach, szpitala, gdzie tylko mogliśmy dotrzeć. Ten informator zawierał informacje o wszystkich instytucjach, które udzielają pomocy i do których ludzie „z ulicy” mogą z zaufaniem się zwrócić. Wydaliśmy bardzo dużo ulotek, przeprowadziliśmy bardzo dużo szkoleń zarówno dla Policji, jak i pedagogów szkolnych. Wydaliśmy bardzo dużo plakatów, które też zostały rozpropagowane. – dodaje.

W skład nowej komórki wejdzie po jednym przedstawicielu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, organizacji pozarządowych działających na terenie miasta w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Szpitala Specjalistycznego oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego. Zgodnie z przyjętym regulaminem do Zespołu mogą wejść również prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny zostaje powołany ze względu na zapisy ustawowe. Jest to grupa osób, która reprezentuje wszystkie instytucje, które są związane z całą sytuacją patologii związanych między innymi z chorobami alkoholowymi. Ma być to grupa osób, która stworzy odpowiednie przepisy, które mają w rezultacie doprowadzić do zmniejszenia tych wszystkich plag. – wyjaśnia Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła. – Zespół zostanie powołany jak najszybciej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czekamy na wskazania tych wszystkich instytucji, które mają uprawnienia do wskazania swoich przedstawicieli. Niezwłocznie po tym powołam zarządzeniem ten Zespół. Przedstawiciele instytucji delegowanych do tego Zespołu pracują bez wynagrodzenia.

W razie zaistniałych potrzeb członkowie Zespołu wejdą w skład grup roboczych. – Które stricte będą współpracować z rodziną, gdzie istnieje przemoc, gdzie są problemy niedostosowania społecznego. – dodaje Iwona Byczek.

Zgodnie z założeniami do zadań Zespołu będzie należało m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar


Bogusława Wójcik, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle:

Po rozmowie z panem burmistrzem doszliśmy do wniosku, na skutek naszych lokalnych monitorowań, że dobrze byłoby, aby w Jaśle powstało Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym. Myśmy swojego czasu, jako Miejska Komisja, umieścili to w programie, ale nie będę wracała do historii. Zostało to „zdjęte” w roku 2008 z naszego programu. W tej chwili pan burmistrz chce do tego powrócić. Jest taki ośrodek świetnie prowadzony w Stalowej Woli. Myśmy jesteśmy umówieni z panią dyrektor na 28 lutego, gdzie członkowie Miejskiej Komisji tam pojadą. Będziemy chcieli, żeby ktoś z radnych też wziął udział w tej „wycieczce”, żeby się zapoznał, oglądnął ten ośrodek. Później pan burmistrz obiecał, że poczyni wszelkie starania, aby poszukać taki program unijny, który mógłby nam w części budowy tego ośrodka sfinansować, który ze wszech miar jest potrzebny dla naszego miasta i do naszych działań.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE