Informacje

Radni debatowali nad projektem budżetu

„To nie jest budżet moich marzeń” – powiedział podczas VI sesji Rady Miejskiej Jasła burmistrz miasta Andrzej Czernecki. Radni debatowali dzisiaj nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Jasła na 2011 rok. Dokument, z uwzględnionymi dwiema autopoprawkami, został przygotowany w głównej części przez poprzednią ekipę rządzącą, której pracami kierowała była gospodarz miasta Maria Kurowska.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Myśmy świadomie nie czynili bardzo istotnych zmian w projekcie tego budżetu z tego względu, że żeby dokonać takich zmian trzeba mieć przygotowane wiele propozycji w sposób pełny. Jeżeli zaczynamy coś robić to wiemy, ile to ma trwać, ile to kosztuje tak jak każdy rzetelnie przygotowany projekt. Dlatego postanowiliśmy nie dokonywać dużych korekt w tym projekcie. – powiedział burmistrz Jasła Andrzej Czernecki.

Jak podkreśla burmistrz miasta, dwie autopoprawki w stosunku do projektu budżetu przygotowanego przez Marię Kurowską, zawierają drobne zmiany kosmetyczne.

Zarekomendowałem przyjęcie tego budżetu przygotowanego – podkreślam – przez burmistrz Marię Kurowską, praktycznie z drobnymi zmianami, które się odnosiły do środowiska sportowego, bo budżet zakładał obniżenie tych środków o 50 tysięcy w stosunku do 2010. Rada Sportu bardzo apelowała o to, żeby te środki przywrócić do poprzedniej wielkości. To w autopoprawce się stało. – podkreślił Andrzej Czernecki.

Jeżeli dokument zostanie przyjęty przez radnych, to zwiększy się również wysokość dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Projekt zakładał zmniejszenie tych środków na 2011 w stosunku do roku 2010 aż o 200 tysięcy. Autopoprawka przywróciła te środki. – mówi burmistrz.

W drugiej autopoprawce znalazły się również inne zmiany, m.in.: zwiększa się o 20 tysięcy złotych wydatki na remonty ulicy, zmniejsza się wydatki o 60 tysięcy złotych na uzbrojenie osiedla Na Kotlinę, zwiększa się o 30 tysięcy złotych na budowę parkingu przy ulicy Gajowej, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa zielonego parkingu przy ulicy bocznej od ulicy Krasińskiego” (30 tysięcy złotych), wprowadza się 40 tysięcy złotych na opracowanie „Kompleksowej analizy z kierunkami głównych strumieni ruchu na terenie miasta Jasła”, przesuwa się 20 tysięcy złotych z promocji Jasła na opracowanie strategii innowacyjności, przeznacza się 20 tysięcy złotych na fundusz wsparcia KPP Jasło, czy wprowadza się dotację w wysokości 60 tysięcy złotych dla MOSiR-u na remont stadionu sportowego.

Naszym założeniem jest tak, żeby budżety kolejnych lat i prognozę wieloletnią finansową, budowali w ten sposób, że będziemy mieli zaprogramowane inwestycje, które będzie można umieścić dzięki temu, że będą mniejsze wydatki bieżące. W tej chwili wydatki bieżące ponoszone przez budżet miasta są wydatkami stanowczo zbyt wysokimi i krótko mówiąc nie do zaakceptowania w takiej formie. – mówi Czernecki.

Projekt budżetu miasta Jasła na 2011 rok zakłada po stronie dochodów: 106 246 991, 81 złotych, w tym dochody bieżące: 91 514 089,30 złotych i dochody majątkowe: 14 732 902,51 złotych. Najważniejsze dochody: podatki i opłaty lokalne na poziomie ponad 27,5 miliona złotych, dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy ponad 2,7 miliona złotych, dochody z majątku miasta około 3 miliony złotych, udziały w dochodach budżetu państwa 20,9 miliona złotych, dochody z budżetu państwa w dotacjach na zadania własne około 5,4 miliona złotych, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone 9,315 miliona złotych, środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW) 1,27 miliona złotych oraz środki planowane do pozyskania z budżetów pomocowych 11 676 732 złotych.

Planowane wydatki: 111 188 066,07 złotych, w tym wydatki bieżące: 90 537 074,30 złotych i wydatki majątkowe: 30 650 991,77 złotych. Najważniejsze wydatki z budżetu na ten rok to: budowa parkingu przy ulicy Szkolnej – 375 tysięcy złotych, budowa wewnętrznej drogi dojazdowej łączącej ulicę Piotra Skargi i ulicę Farną – 349 300 złotych, przebudowa ulicy Sikorskiego – 401 600 złotych, uzbrojenie osiedla Górka Klasztorna – 300 tysięcy złotych, ulica Krajowicka – 3 661 500 złotych, ulica Żeromskiego – 340 tysięcy złotych, zakup nieruchomości na zasoby i na cele inwestycyjne – 1,1 miliona złotych, rekultywacja składowiska odpadów ulica Żniwna – 2 245 000 złotych, modernizacja infrastruktury sportowej – 3 361 800 złotych, rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych – 3 867 000 złotych, rekultywacja terenów zdegradowanych przy ulicy Kwiatowej – 3 558 000 złotych.

Przychody planowane są na poziomie 10 965 574,26 złotych.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Jasła w składzie osobowym: Elżbieta Bernal – członek, Urszula Czyżowicz – sekretarz, Wacław Dusza – przewodniczący, Roman Kościow – zastępca przewodniczącego, Henryk Rak – członek, Tadeusz Stachaczyński – członek, Leszek Zduński – członek.

„ (…) Komisja na posiedzeniach w dniach 18 stycznia 2011, 7 lutego 2011 i 10 lutego 2011 roku, z udziałem burmistrza miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego, zastępcy burmistrza miasta Jasła Andrzeja Kachlika i skarbnika miasta Jasła Jacka Borkowskiego dokonała analizy projektu budżetu miasta Jasła na 2011 rok. Skarbnik miasta Jasła przedstawił komisji uchwałę nr VI/9/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej miasta Jasła na rok 2011, uchwałę nr VI/8/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Jasło w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok, uchwałę nr VI/8/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Jasła na lata 2011-2021. Następnie omówiono projekt budżetu wraz z autopoprawką. Planowane na 2011 rok dochody wynoszą: 106 246 991,81 złotych i tak dochody bieżące: 91 514 089,30 złotych, w tym ze środków Unii Europejskiej 1 845 329,55 złotych oraz dochody majątkowe: 14 732 902,51 złotych, w tym ze środków Unii Europejskiej 9 831 402,51 złotych. Komisja zwraca uwagę na niski udział środków planowanych do uzyskania ze środków zewnętrznych. W tym zakresie należy w trakcie realizacji budżetu zabiegać o pozyskanie jak największej kwoty dochodów ze środków pomocowych. Na kolejnym posiedzeniu komisja omawiała szczegółowo plan wydatków na 2011 rok w wykazanym projekcie budżetu oraz projekcie autopoprawki. Planowane wydatki wynoszą 111 188 066,07 złotych, w tym wydatki bieżące 90 537 074,30 złotych, a wydatki majątkowe 20 650 991,77 złotych. Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, co spełnia wymóg ustawy o finansach publicznych. W trakcie omawiania wydatków skarbnik przedstawił ogólne informacje o wydatkach z uwzględnieniem ważniejszych zadań inwestycyjnych (…)” – m.in. czytamy w uzasadnieniu.

Po przeprowadzeniu analizy projektu budżetu miasta Jasła na 2011 rok, uwzględniając pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i w wyniku głosowania, które przebiegało następująco: za pozytywnym zaopiniowaniem pięć głosów, przeciwko zero, wstrzymała się jedna osoba, Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Jasła pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej miasta Jasła na 2011 rok.

Na dzisiejszej sesji zgłoszono również cztery wnioski:

1)      Urszula Czyżowicz – o dokonanie zmian w wydatkach: zmniejszyć wydatki o 100 tysięcy złotych na bibliotekę i przesunąć je na zadanie „remont placu zabaw oraz ogrodzenia zniszczonego po powodzi w czerwcu 2010 roku w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaśle”

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

2)      Urszula Czyżowicz – o dokonanie zmian w wydatkach: zmniejszyć wydatki w zadaniu „promocja miasta w mediach” o 50 tysięcy złotych i przesunąć je na zadania z zakresu kultury fizycznej w postaci dotacji celowej dla klubów sportowych

3)      Henryk Rak – o dokonanie zmian w wydatkach: przesunąć 40 tysięcy złotych z zadania „Kompleksowa analiza z kierunkami głównych strumieni ruchu na terenie miasta Jasła” na zadanie „dotacja dla JDK”

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

4)      Henryk Rak – o dokonanie zmian w wydatkach: przesunąć 100 tysięcy złotych z dotacji dla MBP na zadanie „dotacja dla JDK”

Dalszy ciąg VI Sesji Rady Miejskiej Jasła w środę o godzinie 15-stej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Radni debatowali nad projektem budżetu”

  1. relacja portalu terazjaslo jest najszybsza i najrzetelniejsza ze wszystkich, gratuluję!

  2. No jasne! Zabrać Bibliotece! Niech wegetuje ciemny naród, którego i tak nie stać na bilety po 40 i więcej złotych na imprezy organizowane przez JDK. Panie Rak! Czas się chyba leczyć!