Informacje

Trwa kolejny nabór wniosków o wsparcie finansowe na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powódź

Do 15 marca br. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku ubiegłorocznej powodzi i innych klęsk żywiołowych, będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na odbudowę zniszczonych gospodarstw. Środki na wsparcie będą rozdzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z ogromnymi stratami, jakie w ubiegłym roku ponieśli rolnicy w wyniku powodzi i innych klęsk żywiołowych, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej ogłosił trzeci już nabór wniosków w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”, finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Warunki przyznawania pomocy oraz dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o takie wsparcie są takie same jak w poprzednich naborach.

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Budżet na udzielenie pomocy w ramach tego działania wynosi 100 milionów euro, czyli około 400 milionów złotych w skali całego kraju. Dotychczas, w ramach dwóch zeszłorocznych naborów, w ARiMR zarejestrowano w skali kraju ponad 2,54 tys. wniosków, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie wsparcia w łącznej wysokości blisko 183 milionów złotych. Wykorzystanie limitu przyznanej pomocy jest bliskie 47%. Natomiast w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR zarejestrowano 219 wniosków na kwotę ponad 14 mln zł. Wnioski przyjmowane będą w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub w biurze powiatowym. Wniosek trzeba składać osobiście albo przez upoważnioną osobę lub wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. – informuje Jacek Hap, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle.

Pomoc jest skierowana do rolników, u których w gospodarstwach w wyniku w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (powodzie, osuwiska ziemi), nastąpiły straty w środkach trwałych służących do produkcji rolnej (budynki, budowle, maszyny, urządzenia, inwentarz żywy, plantacje wieloletnie w tym sady) w wysokości równej co najmniej kwocie 10tys. zł i powyżej 30% strat w wartości produkcji rolnej. Kwota pomocy może wynieść do 130% wartości szkód, jednakże nie więcej niż 300 tys. zł w okresie trwania PROW 2007-2013 i jednocześnie maksymalnie 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

O przyznaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków. Wsparcie będzie przysługiwało według liczby punktów przyznanych na podstawie kryterium wnioskowanej przez rolnika wysokości pomocy oraz wielkości szkód poniesionych w jego gospodarstwie. Kryteria wyboru operacji są zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego wsparcia w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. – dodaje Jacek Hap.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84, na stronach internetowych ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) lub osobiście w siedzibie biura powiatowego w Jaśle przy ulicy Słowackiego 6, telefon (13) 448 42 81.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE