Informacje

Szansa na kolektory

Tylko do końca października br. mieszkańcy wszystkich gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym także mieszkańcy Jasła, mogą składać wnioski o umożliwienie uczestnictwa w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Projekt obejmuje zakup i instalację kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej, czyli tzw. „solarów”, a jego głównym celem jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wniosek, taki sam dla mieszkańców wszystkich gmin należących do Związku, dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu www.jaslo.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie urzędu pod adresem: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, Informacja – parter. Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Jaśle, w Kancelarii ogólnej (pokój nr 19 – parter). Informacji o projekcie udziela Iwona Domaradzka-Wietecha pracownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Jaśle (pokój nr 111, tel. 13 448 63 73).

Wartość przedsięwzięcia to blisko 29 mln CHF, w tym spodziewana dotacja wynosi co najmniej 61 proc. kwoty brutto. Strona szwajcarska przyznała Związkowi pomoc finansową (830 tys. zł) na przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym studium wykonalności. Planowany termin wykonania niezbędnej dokumentacji to grudzień 2011 r., po jej akceptacji będzie podpisana umowa o dofinansowanie. Faza wykonawcza projektu jest przewidziana na lata 2012-2015.

Informacje gdzie należy składać wnioski dla poszczególnych mieszkańców gmin można znaleźć na stronie internetowej www.wisloka.pl/solary, jak również na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Poniżej podajemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

1. Czy obiekt instalacji układu solarnego musi być zamieszkały w chwili składania wniosku?
W chwili składania wniosku obiekt instalacji układu solarnego nie musi być zamieszkały.

2. Czy wniosek może dotyczyć obiektów w budowie?
Wniosek może dotyczyć obiektów w budowie.

3. Czy składający wniosek musi posiadać prawo własności do obiektu instalacji układu solarnego?
Osoba składająca wniosek musi być właścicielem obiektu, na którym instalowany będzie układ solarny.

4. W jaki sposób może ulec zmianie poziom dofinansowania?
O poziomie dofinansowania zdecyduje strona szwajcarska i rozstrzygnięcie przetargu na Wykonawcę projektu i instalacji kolektorów słonecznych. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty wpłaty Mieszkańca. Jest to uzależnione od wielu czynników, m.in. od ilości osób stale zamieszkujących dany budynek mieszkalny, co przekłada się na odpowiedni typ instalacji układu solarnego, a także od przyznanego przez stronę szwajcarską poziomu dofinansowania.

5. W jaki sposób będą regulowane płatności?
Rozliczenie z Wykonawcą prowadzi Związek/Gmina. Mieszkaniec ma wpłacić udział własny, na rachunek bankowy Gminy, w zamian otrzymuje instalacje.

6. Jak będzie przebiegać weryfikacja wniosków, jakie będą kryteria weryfikacji?
Weryfikacje wniosków przeprowadzone zostaną na podstawie kryteriów (głównie środowiskowych i socjalnych) zatwierdzonych przez stronę szwajcarską oraz w oparciu o kolejność zgłoszeń.

7. Kto będzie właścicielem zainstalowanego układu?
Właścicielem układu będzie Gmina przez okres co najmniej 5 lat od chwili zakończenia Projektu.

8. Kto będzie ponosił koszty związane z zachowaniem trwałości projektu?
Odpowiedź będzie udzielona w terminie późniejszym, na dalszym etapie opracowania Kompletnej propozycji projektu.

9. Czy istnieje możliwość instalacji kolektorów słonecznych na dachu w kilku miejscach?
Istnieje możliwość instalacji kolektorów słonecznych na dachu w kilku miejscach, np. w odległości 3 m os siebie, jednak ostateczne rozwiązanie zależeć będzie od obiektu.

10. Czy osoba, która ma już zainstalowaną część instalacji solarnej może złożyć wniosek?
Osoba, która ma już zainstalowaną część instalacji solarnej może złożyć wniosek, jednak w ramach Projektu wykonana będzie cała nowa instalacja.

11. Czy instalacja układów solarnych na obiektach objętych wsparciem będzie wykonywana przez jedna firmę?
W ramach Projektu zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy projektu i instalacji kolektorów słonecznych.

12. Czy w projekcie mogą brać udział wspólnoty mieszkaniowe, TBS?
Wspólnoty mogą składać wnioski lub deklaracje jako wielokrotność instalacji domowych. Na etapie realizacji czyli w fazie opracowania projektów technicznych nastąpi uszczegółowienie podejścia do zastosowanego modelu instalacji dla konkretnego budynku. Podstawą będą modele dla rodzin typu A B lub C, określone w koncepcji technicznej dla budynku wielorodzinnego. Ponadto, nastąpi weryfikacja zgłoszeń zgodnie z kryteriami wymaganymi przez Program Szwajcarski, czyli pierwszeństwo dla ochrony środowiska, mniej zamożnych mieszkańców i typu paleniska.

13. Czy jeden właściciel może ubiegać się o dofinansowanie na dwa obiekty (domy)? Jeżeli tak to czy składa dwa odrębne wnioski?
Jeden właściciel może złożyć więcej niż jeden wniosek.

14. Co wchodzi w skład instalacji?
W skład instalacji wchodzi komplet urządzeń, tj.
– Kolektory słoneczne
– Grupa pompowa
– Regulator
– Zestaw przyłączeniowy kolektora
– Podgrzewacz – zasobnik z wężownicą
– Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem
– Stacja pompowa
– Regulator solarny
– Naczynie zbiorcze
– Zestaw tulei zanurzeniowej
– Zestaw montażowy
– Przewody przyłączeniowe
– Rury łączące
– Płyn glikolowy
– Orurowanie budynku
– System mocowania
– Projekt techniczny i instalacja

15. Czy szacowana wartość w „Wystąpieniu do Mieszkańców” obejmuje koszty Inżyniera Kontraktu, obsługę Projektu, promocję?
Obejmuje całość kosztów.

16. Czy możliwy jest udział w Projekcie osoby, która posiada od kilku lat kolektory słoneczne, ale z powodu większego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową wymagane jest dołączenie dodatkowych paneli (dot. paneli rurowych)? Czy możliwa jest modyfikacja istniejącej instalacji o nowe kolektory?
Możliwe jest jedynie zainstalowanie całej nowej instalacji.

17. Czy wpłaty Mieszkańców mają być jednakowe dla typów instalacji, czy wg kosztorysów?
Wpłaty będą stałe dla trzech typów instalacji
Typ A – do 3 osób
Typ B – do 5 osób
Typ C – powyżej 5 osób

18. Czy po 5 latach instalacja może być zmodyfikowana, np. o wpięcie do centralnego ogrzewania?
Po obowiązkowym okresie trwałości projektu (okres musi wynosić co najmniej 5 lat, ale Program Szwajcarski sugeruje 10 lat) system przejdzie na własność mieszkańca. Wtedy każdy może go modyfikować wg życzenia.

19. Co w sytuacji, jeżeli Mieszkaniec dzierżawi dom lub mieszkanie, ma podpisaną umowę długoterminową, na okres powyżej 5 lat, nie krócej jednak niż do 2020 r.(zakładany koniec okresu trwałości Projektu). Stan prawny jest uregulowany. Czy Mieszkaniec może uczestniczyć w Projekcie?
Mieszkaniec musi być właścicielem budynku oraz mieszkańcem Gminy biorącej udział w Projekcie.

20. Co w sytuacji, jeżeli Mieszkaniec dzierżawi dom lub mieszkanie, na okres powyżej 5 lat, ale ten okres kończy się przed 2020 r.? Czy Mieszkaniec może uczestniczyć w Projekcie?
Mieszkaniec musi być właścicielem budynku oraz mieszkańcem Gminy biorącej udział w Projekcie.

21. Co w sytuacji, jeżeli Mieszkaniec nie zdąży uregulować stanu prawnego w sądzie przed planowanym terminem podpisania umowy z Gminą?
Mieszkaniec musi być właścicielem budynku oraz mieszkańcem Gminy biorącej udział w Projekcie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Szansa na kolektory”