Informacje

Radni powiatowi o kondycji finansowej jasielskiego szpitala

Szpital Specjalistyczny w Jaśle znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Z roku na rok rośnie zadłużenie placówki – tylko za ubiegły rok wygenerowano stratę na kwotę 2 mln 407 tys. zł. Opracowywane do tej pory programy naprawcze przez kierownictwo placówki nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Obecnie obowiązania szpitala wynoszą już ponad 12 mln zł. i muszą zostać pokryte z budżetu Powiatu Jasielskiego.

Pogotowie
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia podejmował także Zarząd Powiatu w Jaśle. Jednak żadna z przedstawionych propozycji nie spotkała się z aprobatą ze strony środowisk medycznych. – Z naszej strony były różne pomysły, m.in. przejście na kontrakty czy dwuzmianowość pracy lekarzy. Obydwie propozycje spotkały się z dezaprobatą środowisk związanych ze szpitalem – mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Radykalne zmiany w podejściu do zarządzania placówkami służby zdrowia spowodowało wejście w życie ustawy o działalności leczniczej 1 lipca 2011 roku.

Jednym głównych założeń jest przekształcanie form organizacyjno-prawnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które są zadłużone. Samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki finansowe w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku, to – z mocy prawa – w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładów lub ich likwidacji.

Jeżeli suma strat z lat wcześniejszych i roku, który analizujemy przekroczy 50% wartości majątku szpitala to są dwa wyjścia: albo Starostwo pokrywa tę stratę ze swoich środków – na co nas nie stać, albo szpital zostaje przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Chcąc przekształcić szpital musielibyśmy zbyć część udziałów, aby pokryć stratę w kolejnym roku. A to spowoduje, że w bardzo krótkim czasie szpital może być sprywatyzowany wbrew woli samorządu. Jest to najgorsza rzecz jaka może się nam przydarzyć – mówi Starosta Jasielski.

Zarząd Powiatu podejmując kolejne kroki w celu ratowania szpitala podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, który miał wskazać błędy w zarządzaniu placówką oraz zaproponować zmiany w ramach programu restrukturyzacji. Materiały z wynikami audytu otrzymali radni Rady Powiatu Jasielskiego oraz wszystkie grupy zawodowe jasielskiego szpitala, rozpoczęły się się także konsultacje z przedstawicielami poszczególnych środowisk szpitala. W wyniku tych spotkań udało się osiągnąć pewne porozumienie.

Kierownictwo oddziałów: dermatologicznego, otolaryngologicznego, ginekologiczno – położniczego oraz psychiatrycznego wyraziło zgodę na przeniesienie oddziałów i ograniczanie ilości lóżek tych oddziałach, co z kolei pozwoli na zlokalizowanie całej działalności szpitalnej w jednym budynku przy ul. Lwowskiej. Pojawiła się także szansa na dyżury łączone, tzn. na oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Onkologii oraz Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, gdzie do tej pory w niedzielę i święta pracowały dwa zespoły, co podnosiło koszty utrzymania. Przeniesienie oddziału psychiatrycznego do budynku przy ul. Lwowskiej także spowoduje obniżenie kosztów utrzymania – wyjaśnia Starosta.

Podczas spotkań ze środowiskami medycznymi władze Powiatu Jasielskiego podejmowały także temat zmian w organizacji pracy. W opracowanym przez audytora programie restrukturyzacji wskazano zmiany w strukturze zatrudnienia, które dotyczą wszystkich grup pracowniczych. Po raz pierwszy dotkną także lekarzy.

Ostateczna decyzja zostanie jednak podjęta po przeanalizowaniu wszystkich materiałów, również ewentualnych uwag i opinii pracowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

***

Zestawienie wyliczeń dotyczących zobowiązań Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na 31.03.2012 r.

Zobowiązania Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na 31.03.2012 r.: 11 543 347,76 zł

Zobowiązania Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu: 100, 70 zł

Zobowiązania Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w przeliczeniu na jednego lekarza: 102 182, 72 zł

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Jasielskiego na 31.03.2012 r.: 21 932 831, 69 zł

Stosunek zobowiązania Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do planu wydatków inwestycyjnych Powiatu Jasielskiego na 2012 r.:

plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Jasielskiego na 2012 r.: 21 932 831,69 zł

zobowiązania Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na 31.03.2012 r.: 11 543 347,76 zł (w tym 1 150 000 zł pożyczki zaciągniętej przez szpital w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na wydatki inwestycyjne).

Wysokość obecnego zadłużenia Szpitala Specjalistycznego w Jaśle pokazuje, że w przypadku natychmiastowej konieczności spłaty zobowiązań szpitala, planowane wydatki inwestycyjne Powiatu Jasielskiego na 2012 r. mogłyby być o 52,63 % niższe.

Plan wydatków inwestycyjnych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na 2012 r.: 555 000,00 zł

Katarzyna Pacwa
(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE