Informacje

Kto wyprowadzi na prostą jasielski szpital?

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego. Szukany jest profesjonalny menedżer, który szybko wprowadzi program restrukturyzacyjny placówki. W innym przypadku samorządu nie będzie stać, by dopłacić z własnego budżetu brakujące środki na jej utrzymanie i wtedy jedyna lecznica w regionie może trafić w prywatne ręce.

Szpital wymaga pilnego ratunku
Szpital wymaga pilnego ratunku. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wymogi, jakie powinien spełniać kandydat na przyszłego dyrektora szpitalnej jednostki organizacyjnej powiatu jasielskiego, szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

I tak: musi dyplomować się wykształceniem wyższym, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy oraz nie być prawomocnie skazany za umyślnie popełnione przestępstwa.

Kandydaci zostali zobowiązani do przedstawienia pisemnej koncepcji, w jaki sposób zamierzają wdrożyć nałożony przez Radę Powiatu w Jaśle uchwałą z dnia 12 lipca 2012 roku program restrukturyzacyjny jednostki na lata 2012-2013.

Oceną formalną złożonej dokumentacji oraz dalszym postępowaniem mającym na celu wyłonienie przyszłego dyrektora szpitala zajmie się komisja, której przewodniczy wicestarosta Franciszek Miśkowicz, a jej skład uzupełniają członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Górczyk, Henryk Motkowicz, Jan Urban, przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Krzysztof Topolski oraz lek. med. Lucyna Misiołek.

Zarząd dokładnie określił swoje preferencje odnośnie kandydatów, którzy powinni kierować tą placówką. Ponieważ Szpital Specjalistyczny wymaga wdrożenia programu naprawczego, dlatego też Zarząd oczekuje, aby ten program naprawczy przez przyszłego menedżera był wdrożony. To powinna być osoba, która zna specyfikę służby zdrowia. Jeżeli ta osoba dokładnie zapozna się z sytuacją i programem naprawczym, potrafi doskonale ocenić co jest realne w tych warunkach. – powiedział Franciszek Miśkowicz, wicestarosta jasielski.

Warunku nałożone na dyrektora naczelnego w programie naprawczym przygotowanym przez biegłego rewidenta i wprowadzonym do życia uchwałą Rady Powiatu przerosły dotychczasowego szefa placówki Zbigniewa Betleja, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. W jego miejsce Zarząd Powiatu powołał na okres trzech miesięcy Michała Burbelkę.

Po kilku tygodniach pracy jego działalność ocenia wicestarosta Franciszek Miśkowicz. – Dyrektor, który pełni obowiązki, stara się wdrożyć wszystkie możliwe działania, które poprawią kondycję finansową szpitala w obecnej sytuacji. Jest to krótki okres i trudno oczekiwać, aby w tak krótkim czasu wdrożyć wszystkie działania, które były rozpisane w programie naprawczym na okres co najmniej jednego roku. Trudno w tej chwili mówić o jakimś zachwycie, poklasku. Jak każdy menedżer przychodzący do placówki, najpierw musi ocenić realnie sytuację, którą zastał. Następnie musi przełożyć to na swoje działania i określić harmonogram czasowy, w którym te działania będą wykonane. To zrobił doktor Burbelka. Oczywiście nie można powiedzieć, że są tacy ludzie, którzy przyjdą i czarodziejską różdżką uzdrowią sytuację. – powiedział.

Nie wszystkim członkom Zarządu Powiatu jego kandydatura odpowiadała, czego dali wyraz w swoim głosowaniu. Burbelkę, który po ostatnich wyborach samorządowych jest kojarzony z Polskim Stronnictwem Ludowym, poparli koledzy z list wyborczych Franciszek Miśkowicz i Jan Urban, a wsparł ich starosta Adam Kmiecik. Wyraz sprzeciwu dał Tadeusz Górczyk, a Henryk Motkowicz wstrzymał się od głosu.

Czy podejmie się dalszego kierowania jednostką? – A to już proszę pytać dyrektora. – ucina krótko Franciszek Miśkowicz.

Wicestarosta jasielski dodaje, że od ogłoszenia konkursu w ubiegłym tygodniu do urzędu nie wpłynęła jeszcze żadna oferta. – Termin składania ofert jest do końca miesiąca. W związku z tym jak zwykle przy tego typu konkursach kandydaci składają swoje aplikacje w ostatnich dniach. Do tej pory sygnałów nie było, ponieważ jest to za krótki okres, żeby można było szybko przygotować materiały, które są wymagane w ogłoszeniu. – dodał Miśkowicz.

Cała procedura konkursowa ma się zamknąć do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Co zakłada program restrukturyzacyjny? Dokument nakłada na dyrekcję szpitala wdrożenie działań zmierzających do zmiany działalności placówki poprzez: dostosowanie rzeczywistej liczby łóżek w oddziałach szpitalnych do średniej z ostatnich lat, przeniesienie oddziału dermatologicznego do głównego budynku szpitala, włączenie oddziału otolaryngologicznego do oddziału chirurgicznego, przeniesienie oddziału psychiatrycznego do pomieszczeń zajmowanych obecnie przez oddział dermatologiczny (ze zmniejszeniem liczby łóżek do 24). Następne działania mają objąć redukcję zatrudnienia: personelu medycznego w oddziałach szpitalnych (zmniejszenie o 18,60 etatów lekarskich i 16,80 etatów pielęgniarskich), personelu w pracowniach i zakładach diagnostycznych (1 etat lekarski, 2,50 etatu pielęgniarskiego, 3 etaty magistra analityki, 6,50 etatu technika analiz medycznych i 4,50 etatu technika elektroradiologicznego) oraz personelu administracyjnego i w obsłudze niemedycznej (2 etaty w administracji, dwa etaty magazynierów, trzy etaty w obsłudze kuchni, trzy etaty w obsłudze technicznej, cztery etaty portierów). Uchwała Rady Powiatu dopuszcza podejmowanie działań równoważnych zmierzających do osiągnięcia zamierzonego efektu finansowego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE