Informacje

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postawił na czyste powietrze

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jest krajowym liderem w zakresie podejmowania działań proekologicznych. Związek od 20 lat walczy o poprawę czystości zlewni Wisłoki, jednej z najważniejszych rzek w południowo-wschodniej Polsce.

Dzięki zaangażowaniu gmin – członków Związku, wspartych środkami unijnymi, na obszarze około dwóch tysięcy kilometrów kwadratowych przeprowadzono radykalną przebudowę oraz modernizację obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. W trakcie realizacji jest projekt obejmujący instalację kolektorów słonecznych oraz układów fotowoltaicznych dla ponad 6 tysięcy budynków, wspierany z funduszy szwajcarskich.

Obecnie zakończono prace związane z opracowaniem Planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin zrzeszonych w Związku. Konferencja z udziałem przedstawicieli gmin zrzeszonych w Związku odbyła się 23 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy w Szerzynach, gdzie zaprezentowany został Plan zbiorczy przygotowany dla całego obszaru obejmującego 22 gmin tworzących Związek.

Realizacja projektu objęła swoim zakresem stworzenie bazy danych, zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Dzięki specjalnie stworzonemu oprogramowaniu Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz wszystkie gminy w nim zrzeszone będą miały stały dostęp do informacji obrazujących sytuację w zakresie ilości zużywanej energii ze wskazaniem, jaka jej część pochodzi ze źródeł odnawialnych oraz związanej z nią emisji do atmosfery substancji szkodliwych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi dla gmin i ich mieszkańców swoisty harmonogram działań inwestycyjnych i towarzyszących, które odpowiadają na pytanie: „Co zrobić aby efektywniej wykorzystywać energię i ograniczać emisję szkodliwych substancji w obszarze publicznym i prywatnym?”.

Dzięki sporządzeniu w dokumencie listy celowych inwestycji, które mają być realizowane przez mieszkańców, przedsiębiorców i poszczególne gminy możliwe będzie uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Posiadanie Planu jest warunkiem niezbędnym dla gmin i mieszkańców ubiegających się o wsparcie na realizację konkretnych inwestycji, takich jak np.: odnawialne źródła energii – wiatraki, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz na termomodernizację budynków i wymianę kotłów, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę ścieżek rowerowych.

Dzięki wspólnemu Planowi gospodarki niskoemisyjnej Związek może być inicjatorem wielu działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, a ich skala – zdecydowanie większa jak w pojedynczej gminie – pozwoli ubiegać się o wsparcie finansowe z wielu dodatkowych źródeł poza Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Teraz czekamy tylko na uchwalenie planów przez Rady poszczególnych gmin, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Uchwalone Plany będą realizowane w latach 2015-2020 i konieczne są z punktu widzenia starania się o dofinansowanie unijne i krajowe na działania z zakresu budowania gospodarki niskoemisyjnej. Efekty ich realizacji, szczególnie w postaci czystszego powietrza oraz oszczędności, powinny pojawiać się systematycznie do 2020 roku w wyniku realizacji przyjętych planów inwestycyjnych i na trwale poprawić stan naszego środowiska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

MATERIAŁ PROMOCYJNY

SŁOWA KLUCZOWE