Informacje

Starosta Adam Pawluś chce wspólnie z miastem rozwiązać problemy komunikacyjne. Powstaną dwa nowe mosty na Jasiołce?

Starosta jasielski spotkał się z radnymi miejskimi, by przedstawić im zamierzenia inwestycyjne powiatu w zakresie poprawy warunków życia mieszkanców naszego miasta, a także by poprosić ich o wzajemną współpracę przy realizacji konkretnych projektów. Wśród zadań, na których obydwa samorządy powinny skupić swoją uwagę w najbliższych latach, Adam Pawluś wymienił rozbudowę i modernizację infrastruktury miejscowego szpitala, jak również utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych, dzięki którym będzie możliwe wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza główne ulice miejskie.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Podczas poniedziałkowej (23.01) sesji Rady Miejskiej Jasła starosta jasielski Adam Pawluś przedstawił zamierzenia inwestycyjne w zakresie poprawy infrastruktury miejscowego szpitala. Zarząd Powiatu, któremu pracom przewodniczy od listopada ubiegłego roku, zrezygnował z dotychczasowego projektu rozbudowy lecznicy i przyjął nieco inną koncepcję tłumacząc swoją decyzję koniecznością dostosowania zadania do możliwości uzyskania niezbędnego do jego realizacji zewnętrznego dofinansowania.

Dokładnie chodzi o fundusze unijne dostępne dla placówek służby zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu, do którego można aplikować z wnioskami do dnia 15 marca br., jasielski szpital przedłoży projekt pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki medycznej”.

Starosta podziękował urzędnikom jasielskiego magistratu za szybkie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Pragnę podziękować pracownikom urzędu miasta i burmistrzowi za pomoc w wydaniu decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. Chodzi głównie o to, że niektóre procedury mogą trwać tygodniami czy miesiącami, a w ramach obowiązującego prawa można przy tym stosie różnych dokumentów przyspieszyć załatwienie sprawy. – powiedział Adam Pawluś.

Poprosił również urzędników o zrozumienie i podobny tryb działania w związku z wydaniem już samego pozwolenia budowlanego na tą inwestycję. – Proszę o zwrócenie uwagi na to, żeby pomóc nam w procedurach, które ze względu na krótki czas pracy musimy procedować w nadzwyczajny sposób. Nie musimy czekać miesiącami tylko załatwiamy z dnia na dzień.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian: – Od początku deklarowaliśmy swoją pomoc. Owszem, jest to instytucja powiatowa, ale istotna dla wszystkich mieszkańców powiatu, w tym także mieszkańców Jasła. Każde tego typu działanie, które nie wymaga upływu terminów ustawowych, a tylko działania czysto technicznego to będziemy się starali skracać maksymalnie czy to będzie dotyczyć szpitala czy innych inwestycji istotnych dla powiatu. Myślę, że na taką współpracę zawsze będziecie Państwo mogli liczyć.

Pawluś poinformował również o drugim projekcie, tym razem dotyczącym przebudowy Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych oraz doposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt medyczny. Na ten cel szpital chce pozyskać środki zewnętrzne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020. Wstępna koncepcja zawierająca podstawowe informacje o zaplanowanym przedsięwzięciu trafiła już do instytucji wdrażającej i czeka na rozstrzygnięcie.

Samorządowiec poruszył także problem z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych zlokalizowanymi przy głównym budynku szpitala oraz sąsiadujących z nim pawilonach. Podkreślił on jednak, że dzięki dobrej współpracy między obydwoma samorządami, częściowo można by go rozwiązać. I pokazuje on konkretne rozwiązania w tym zakresie.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Dzisiaj wielkim problemem są miejsca parkingowe. Jedna z propozycji jest taka, żeby przekazać część tego pięknego, zabytkowego parku dla miasta, ponieważ powiat nie ma w swoich możliwościach prowadzenia działalności rekreacyjnej, ale miasto posiada tereny częściowo inwestycyjne przylegające bezpośrednio do szpitala od strony południowo-wschodniej. Tam jest kilka hektarów i można by tam zlokalizować miejsca parkingowe. Tu jest wielkie pole do współpracy. Pracownicy szpitala mogliby tam parkować i wtedy „uwolnią” się na tych głównych parkingach miejsca dla pacjentów czy odwiedzających. – powiedział.

W jego ocenie można by także powiększyć strefę parkingową przy pawilonie, w którym mieszczą się oddziały: zakaźny i dermatologiczny, od strony ulicy Tadeusza Sroczyńskiego.

To jest ulica miejska, jest tam teren, można parę drzew wyciąć i poszerzyć parking. Planujemy rozbudowę tego pawilonu. Prawdopodobnie (…) będziemy szli w takim kierunku, żeby tam nadbudować dwie lub trzy kondygnacje pod psychiatrię i ewentualnie rehabilitację. – wyjaśnia.

Dwa nowe mosty na rzece Jasiołce

Starosta Adam Pawluś liczy na wzajemną współpracę między powiatem, a miastem w zakresie poprawy układu komunikacyjnego w Jaśle. Z przedstawionej przez niego radnym miejskim wstępnej koncepcji zmian wynika, że miałyby zostać wybudowane dwa zupełnie nowe mosty na rzece Jasiołce.

Pierwszy z nich powstałby na przedłużeniu ulicy Kasprowicza i prowadziłby w kierunku planowanego łącznika drogi wojewódzkiej nr 992 między drogami krajowymi nr 28 i 73 (tzw. „KG2”), dalej do ulicy Tadeusza Sroczyńskiego i ulicy Na Kotlinę, gdzie łączyłby się z drogą powiatową relacji Jasło-Gorajowice-Bieździadka.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Cała komunikacja opiera się głównie na drogach tranzytowych. Jeżeli ruch lokalny wyprowadzimy na inne drogi to my będziemy mieli możliwość szybszego poruszania się. Takim pomysłem na to jest utworzenie nowego ciągu komunikacyjnego, czyli przedłużenie ulicy Kasprowicza i połączenie jej z drogą KG2, a następnie przedłużenie do ulicy Sroczyńskiego. Wtedy mielibyśmy dodatkowy dojazd do szpitala, niezależnie od tego co się będzie działo na Rondzie „Solidarności”. Jeżeli będzie tam duże zatłoczenie to mamy możliwość dojechania do szpitala, karetka ma nowy kierunek wyjazdu na południe. To w części usprawniłoby ten ruch. Kolejny most rozłożyłby ruch lokalny, bo nie przewidujemy, żeby w tym ciągu był pełny ruch tonażowy. – informuje starosta.

Wyjaśniał on radnym w jaki sposób udałoby się sfinansować przedmiotową inwestycję.

Tych możliwości jest kilka. Jeżeli chodzi o drogę to moglibyśmy skorzystać z programu przebudowy dróg lokalnych, a jeżeli chodzi o most to rezerwa subwencji lub innowacje. Z takich innowacji zrealizowany był most z materiałów kompozytowych w Błażowej w powiecie rzeszowskim. Moglibyśmy również w takim kierunku iść i szukać nowych źródeł finansowania. Mamy ministra nauki i szkolnictwa wyższego pochodzącego z Jasła. Może jakimś przychylnym okiem wsparłby takie innowacje. Oczywiście, wniosek musi być dobrze przygotowany formalnie. – powiedział dodając, że „to wymaga wielu rozmów, wielu przygotowań i wielu wspólnych działań”.

Kolejnym ciągiem komunikacyjnym, który znacznie poprawiłby ruch lokalny, wymienionym przez starostę Adama Pawlusia jest połączenie ulicy Fabrycznej w Jaśle z drogą powiatową relacji Wolica – Dobrucowa.

W tym miejscu również niezbędnym byłoby wykonanie przeprawy mostowej przez rzekę Jasiołkę.

Jeżeli wybudowalibyśmy tam drogę i most o pełnej nośności to część ruchu towarowego i osobowego wyprowadzilibyśmy z ronda na ulicy Floriańskiej. Sporo pojazdów z kierunku południowo-wschodniego mogłoby się kierować bezpośrednio na Hankówkę, do drogi krajowej nr 28 i do drogi wojewódzkiej nr 988 Warzyce-Babica. – tłumaczy samorządowiec.

Jego zdaniem, jest to zadanie realne do wykonania.

Przy obiekcie na przedłużeniu ulicy Fabrycznej moglibyśmy zaangażować cztery podmioty samorządowe: gminę Tarnowiec, gminę Jasło, miasto Jasło i powiat jasielski. Jeżeli udałoby się uzyskać dofinansowanie z rezerwy subwencji w kwocie 50 procent to myślę, że 50 procent na cztery podmioty nie stanowiłoby wielkiego wydatku dla poszczególnych samorządów. Mogę powiedzieć, że przy moście w Kołaczycach zaangażowane były trzy samorządy: Kołaczyce, Brzyska i powiat jasielski. Całość tej inwestycji to jest około 8,5 miliona złotych wraz z półkilometrowymi nasypami do przyczółków. Nasypy były wykonane całkowicie od podstaw, zwłaszcza od strony Kołaczyc. Porównując do innych mostów to naprawdę „niewielkie” koszty. Most ma 102 metry i jest o pełnej nośności. – powiedział.

Korzystając z doświadczeń z poprzednich kadencji samorządu powiatowego Adam Pawluś chciałby zaangażować do budowy mostów Wojsko Polskie. Takie rozwiązanie sprawdziło się chociażby przy budowie największego tego typu obiektu w powiecie jasielskim – na rzece Wisłoce, łączącego Kołaczyce i Kłodawę w gminie Brzyska.

Udało nam się w trzeciej kadencji Rady Powiatu wybudować cztery obiekty mostowe, w tym największy w powiecie jasielskim – w Kołaczycach, łączący dwie gminy: Kołaczyce i Brzyska. Każdy może pojechać i zobaczyć jak ten most wygląda. Rozmawiałem z oficerami, którzy uczestniczyli w tym procesie i poinformowali mnie, że w 2016 roku zrealizowali wiele takich obiektów, m.in. na rzece Wieprz w województwie lubelskim o długości sześćdziesięciu metrów. Myśmy przyjęli taką zasadę, że wojsko buduje tylko podpory. Za to powiat nie ponosił nakładów. Były to tylko koszty związane z zakwaterowaniem tego wojska. – mówił Pawluś.

Biorący udział w posiedzeniu Rady Miejskiej Jasła starosta nie przedstawił jednak żadnych konkretnych terminów, w których mogłoby dojść do realizacji wymienionych przez niego rozwiązań komunikacyjnych. Powiedział on, że te pomysły dopiero co się pojawiły i wymagają one przygotowania pewnych koncepcji i analiz, oczywiście we współpracy i w porozumieniu z burmistrzem miasta i radnymi.

W jego ocenie podejście do realizacji wymienionych wcześniej zagadnień inwestycyjnych jest konieczne, ponieważ: – Jeżeli my nie będziemy prowadzić takich działań, żeby wyprowadzić ruch z tych głównych ciągów tranzytowych na nowe ciągi komunikacyjne to w tym mieście będzie nam trudno egzystować, zwłaszcza w godzinach „szczytu”. – dodał.

Na zakończenie swojego wystąpienia przed radnymi miejskimi Adam Pawluś zaznaczył, że „wspólnymi siłami uda nam się zrobić wiele dobrego dla mieszkańców miasta i powiatu jasielskiego”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE