Informacje

Wiosenne inwestycje drogowe w powiecie jasielskim

Zarząd Powiatu w Jaśle uruchomił procedurę zmierzającą do modernizacji trzech dróg powiatowych: Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko, Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin oraz Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka. Przetarg na wybór wykonawcy rozbudowy drogi Trzcinica – Jareniówka już został już ogłoszony. Niebawem zostanie podpisana umowa z wykonawcą przebudowy drogi Łubno Szlacheckie – Łubienko.

Fot. © PZD w Jaśle

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko w km 0+000 – 1+880 w m. Łubno Szlacheckie i Łubienko wraz z przebudową przepustu w km 1+615”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z.o.o. w Jaśle. Wartość zadania wynosi 688 987 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na lipiec 2017 roku. Przypomnijmy, że Powiat Jasielski otrzymał 730 tys. zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę tej drogi.

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi Łubno Szlacheckie – Łubienko na odcinku od skrzyżowania z drogą 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin na długości 1,880 km., tj. do remizy w Łubienku. Na odcinku tym wykonana zostanie nowa nawierzchnia, podbudowa i pobocza wzmacniane kruszywem. Zamontowane zostaną również stalowe poręcze energochłonne oraz oczyszczone istniejące przepusty i rowy przydrożne.

Kolejna inwestycja, która zostanie wykonana to rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka. W ramach tego zadania 1,318 km odcinek tej drogi – od skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Karpackiej Troi do skrzyżowania z drogą powiatową 1829R Jasło – Jabłonica – zostanie poszerzony i rozbudowany tak, aby spełniał parametry drogi klasy Z, dwukierunkowej z jezdnią o szerokości 6 m.

Roboty obejmować będą, oprócz poszerzenia drogi, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowań, zjazdów i przepustów. Pomyślano również o bezpieczeństwie osób podróżujących transportem publicznym i zdecydowano o utworzeniu nowych zatok autobusowych wraz z peronami. Powstaną też nowe rowy przydrożne.

Realizacja tej inwestycji pozwoli na zwiększenie komfortu podróżowania oraz przyczyni się do unowocześnienia komunikacji drogowej. Z całą pewnością poprawi także bezpieczeństwo ruchu drogowego, które jest priorytetowym zadaniem dla lokalnego samorządu. Przy braku obwodnicy Jasła stanowi ona alternatywne połączenie komunikacyjne dla samochodów osobowych i dostawczych poruszających się drogą krajową nr 28 od strony Gorlic. Rozbudowa drogi wpłynie również na jakość walorów estetycznych miejscowości. – powiedział Starosta Adam Pawluś. – Całość przebudowy drogi zostanie wykonana w 2018 roku – dodał Starosta.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia br. zdecydował także o wszczęciu postępowania na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin. W ramach tego zadania przebudowany zostanie 1,500 km odcinek drogi przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dalsze 660 mb. drogi poza dofinansowaniem. W sumie zostanie przebudowany odcinek od skrętu na drogę powiatową 1887R Czeluśnica – Tarnowiec do końca chodnika w Umieszczu (vis a vis skrzyżowania z drogą gminną).

Realizacja kolejnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej to efekt skutecznych działań władz Powiatu Jasielskiego. Jednocześnie mając na uwadze dobro użytkowników dróg, zwraca się uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności na drogach podczas prowadzenia robót i przeprasza za utrudnienia w ruchu.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE