Informacje

Miasto Jasło tworzy sprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorczości

Jednym ze strategicznych zadań samorządu miejskiego w zakresie tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości jest umożliwienie znalezienia odpowiedniego miejsca do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności osobom, które nie są w stanie w pełni pokryć wydatków związanych z wynajmem odpowiedniej powierzchni na rynku komercyjnym. Właśnie w tym celu tworzony jest inkubator przedsiębiorczości, gdzie młodzi będą mogli wystartować w swoim biznesie na preferencyjnych warunkach.

Młodzi przedsiębiorcy stawiający swoje pierwsze kroki w biznesie będą mogli prowadzić swoją działalność w tworzonym właśnie przez miasto Jasło inkubatorze. Zainteresowanym firmom będą w nim oferowane preferencyjne warunki najmu powierzchni biurowych oraz usługi doradcze ze strony wykwalifikowanych pracowników merytorycznych miejscowego magistratu.

To jedna z wielu inicjatyw lokalnych władz samorządowych na czele z burmistrzem Ryszardem Pabianem mająca na celu tworzenie przychylnych warunków do rozwoju gospodarczego naszego miasta.

Głównym celem utworzenia inkubatora przedsiębiorczości jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na terenie Jasła. Pozwoli to na inkubowanie nowo powstałych firm, czyli zapewnienie kompleksowego wsparcia w ich rozwoju w początkowej fazie istnienia. – wyjaśnia Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.

W praktyce oznacza to, że miasto będzie udostępniać odpowiednią przestrzeń do prowadzenia własnej działalności dla młodych i ambitnych przedsiębiorców, którzy właśnie szukają takiego miejsca, ale nie są w stanie pokryć w pełnej wysokości wydatków związanych z wynajmem powierzchni na rynku komercyjnym.

Realizacja projektu była poprzedzona wnikliwym rozeznaniem lokalnego rynku pracy i zapotrzebowaniem na tego typu pomoc ze strony samorządu.

­- Na potrzeby utworzenia inkubatora przedsiębiorczości została opracowana strategia biznesowa oraz plan wykorzystana infrastruktury inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle. Przed przystąpieniem do realizacji projektu, została dokonana analiza dostępnej infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości, zlokalizowanych w powiecie jasielskim i sąsiednich powiatach. Analiza opierała się m. in. na zbadaniu listy ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce (w tym inkubatorów przedsiębiorczości). Ponadto w ramach procesu diagnostycznego przeprowadzono badania z „początkującymi przedsiębiorcami”, jak również z uczniami szkół średnich oraz studentami pochodzącymi z Jasła i powiatu jasielskiego. Uzupełnieniem procesu badawczego były analizy jakościowe, zrealizowane w formie warsztatów z przedstawicielami wnioskodawcy, instytucji otoczenia biznesu, edukacji oraz przedsiębiorcami. Przeprowadzona analiza najbliższego otoczenia projektu wykazała, iż powiecie jasielskim nie funkcjonuje obecnie żaden inkubator przedsiębiorczości. – informuje Agata Koba.

Z przestrzeni biurowej będzie mogło korzystać jednorazowo co najmniej jedenaście firm. Ich rotacja powinna następować maksymalnie w ciągu dwóch lat. Przewiduje się, że po tym okresie inkubacji przedsiębiorcy będą zwalniać te powierzchnie dla kolejnych zainteresowanych.

Przeprowadzona na zlecenie miasta analiza popytu oraz otoczenia społeczno-gospodarczego pozwoliła szczegółowo wytypować dziedzinę, w której będzie się specjalizował powstający inkubator. Obszar Jasła i okolic cechuje się dużym potencjałem w zakresie rozwoju branży technologii informatyczno-komunikacyjnych, stąd obsługa tego sektora wydaje się być kluczową dla tego ośrodka.

Jasielski inkubator przedsiębiorczości będzie się mieścił w kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Jak wyjaśnia Agata Koba, wskazana lokalizacja jest w pełni dostępna, korzystna i powiązana z innymi obiektami użyteczności publicznej:

Podejmując decyzję o lokalizacji inwestycji wzięto przede wszystkim pod uwagę dostępność komunikacyjną, umożliwiającą każdemu interesariuszowi równy dostęp do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. Ponadto zwrócono uwagę na niewielką odległość od Rynku, stanowiącego nie tylko centrum spotkań wspólnoty lokalnej, ale przede wszystkim prowadzenia działalności gospodarczej, jak i bliskość siedziby Powiatowego Urzędu Pracy, będącego podmiotem realizującym m.in. programy rozwoju zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, czy współpracy z JST w sektorze upowszechniania ofert pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Dodatkowo zweryfikowano, czy po zakończeniu fazy inwestycyjnej przedsiębiorcy działający w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle nie będą mieli trudności w przemieszczeniu się do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podjęto decyzję o lokalizacji inwestycji w miejscu dostępnym zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską, rowerem czy pieszo. Rozważono także możliwość dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych celem zachowania pełnej równości szans do rozwoju postaw przedsiębiorczych i niwelacji bezrobocia. Zwrócono uwagę na bliskość Urzędu Miasta w Jaśle umożliwiającą nadzór nad realizacją projektu i monitoringu postępu rzeczowego pracownikom Wnioskodawcy, jak i szybkie zwrócenie się z prośbą o pomoc czy dokonanie niezbędnych formalności przez przedsiębiorców do JST.

W tej chwili trwa generalny remont obiektu. Inwestycja na obecnym etapie obejmuje przebudowę pomieszczeń parteru, które do tej pory były wynajmowane w celach komercyjnych jako lokal handlowy. W budynku, oprócz przestrzeni biurowych wyposażonych w podstawowe umeblowanie i sprzęt komputerowy z dostępem do sieci internetowej, przewidziano również pomieszczenia socjalne, sanitarne oraz porządkowe.

Prowadzone na poziomie parteru roboty budowlane mają być zrealizowane na przełomie marca i kwietnia.

W dalszej kolejności zaplanowano modernizację pierwszego piętra, które użytkuje Młodzieżowe Centrum Kariery prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy, wykonanie windy, ocieplenie fragmentu elewacji ogrodowej i odrestaurowanie elewacji frontowej.

Dostęp do tego miejsca będzie odbywał się bezpośrednio z przyległego do kamienicy chodnika, tak więc będzie pozbawiony wszelkich barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wartość realizowanego projektu wynosi około 1,6 miliona złotych. Miasto Jasło liczy na refundację kosztów kwalifikowalnych na poziomie około 914 tysięcy złotych, które mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Operatorem powstającego ośrodka będzie utworzony z początkiem lutego br. Wydział Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Jaśle.

Do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle oddelegowani zostaną pracownicy na następujących stanowiskach: informatyk i prawnik (w części etatu), pracownik zarządzający inkubatorem. Zespół inkubatora będzie odpowiedzialny za podstawową obsługę klientów inkubatora, zarówno w zakresie czynności administracyjnych i technicznych, jak również być „pierwszym źródłem podstawowej wiedzy dot. działalności gospodarczej (tzw. doradca pierwszego kontaktu). – wyjaśnia Agata Koba.

Wyłonienie potencjalnych podmiotów działających w jasielskim inkubatorze przedsiębiorczości ma nastąpić w drodze otwartego naboru.

 CZYTAJ RÓWNIEŻ: 

Miasto chce wspierać młodych przedsiębiorców

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Miasto Jasło tworzy sprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorczości”

  1. Piszę Pani o analizach ale anie jednego przykładu tych analiz o ilości respondentów, skąd wynikło że rynek IT, skąd taka bzdura lokalizacja wraz z jej argumentacją. Czy ten inkubator jest robiony pod konkretną osobę przecież tobezsens totalny.