Informacje

Sąsiedzi z Kołaczyc nie pomogą w budowie Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle

Wstępna koncepcja projektowa budynku | © materiały ZGDW w Jaśle

Kołaczyce to kolejny lokalny samorząd, który odrzucił prośbę o wsparcie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w budowie na terenie miasta Jasła Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Byłby to pierwszy tego typu obiekt w naszym województwie i jeden z nielicznych w skali całego kraju, który poprzez zaproponowane działania edukacyjne pozwoliłby na podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, inspirowanie ich do zmiany dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń w zakresie korzystania ze wspólnych zasobów środowiska naturalnego czy propagowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przedmiocie wykorzystania energii. W to miejsce przeniosłaby się też cała administracja organizacji obejmującej swoją działalnością przeszło 300-tysięczną populację zamieszkałą na obszarze 22 gmin położonych w południowej Polsce.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poddziałanie „realizacja planów niskoemisyjnych”.

Wstępny koszt zadania oszacowano na 11,3 miliona złotych. Dotacja ze środków unijnych wynosi 5,8 miliona złotych, więc brakuje jeszcze 5,5 miliona złotych, aby można było przystąpić do robót budowlanych.

Wiodącym celem strategicznym przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz inspirowanie mieszkańców do zmiany dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń. Osiągnięcie zamierzonych efektów będzie możliwe m.in. dzięki edukacji z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi, udziałowi w specjalistycznych wykładach i warsztatach tematycznych, jak również w wystawach i pokazach nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju Związek chce kierować przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale także do nauczycieli, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów zajmujących się gospodarką komunalną czy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sektorze ochrony środowiska naturalnego.

Niewielką część powierzchni użytkowej zajmie administracja organizacji, która mieści się obecnie w wynajmowanych pomieszczeniach przy ulicy Towarowej, ale głównym pomysłem jest umożliwienie rozszerzenia działalności statutowej o wspomniane wcześniej zagadnienia.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, jako beneficjent projektu, zwrócił się więc do swoich członków o pokrycie wkładu własnego do realizacji budowy budynku o charakterze użyteczności publicznej. 

Nad wnioskiem pochylili się wczoraj radni z Kołaczyc. Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Związek zastępca burmistrza Adam Kmiecik szczegółowo opisał im zakres i koncepcję inwestycji: – Projekt swoim zakresem obejmuje budowę budynku pasywnego z przeznaczeniem na siedzibę Związku, jak również na realizację jego zadań statutowych czyli kompleksowej edukacji ekologicznej ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Jednym ze szczególnych celów tego jest promowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, promowanie postaw związanych z oszczędzaniem energii, promowanie rozwiązań energooszczędnych, zwiększenie odpowiedzialności za stan środowiska i za zanieczyszczenie powietrza. Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2021-2023. Planowana wartość całości projektu zgodnie z wnioskiem to 11,3 miliona złotych, w tym wydatki kwalifikowane 8,9 miliona złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 5,8 miliona złotych, a wkład własny 5,5 miliona złotych, który zostanie pokryty ze składek inwestycyjnych gmin będących członkami Związku.

Starał się ich przekonać do słuszności realizacji pomysłu. Jak zaznaczył Adam Kmiecik, choć inwestycja będzie zlokalizowana poza siedzibą gminy to mimo wszystko wpłynie z korzyścią na rozwój całej okolicy: – Ze studium wykonalności wynika kilka uwag. Głównie ma być budynkiem edukacyjnym w zakresie odnawialnych źródeł energii, ekologii, zrównoważonego rozwoju. Ma mieć charakter eksperymentalny. Mają być w nim prowadzone wykłady, seminaria, szkolenia, wystawy, ekspozycje. To wszystko ma mieć funkcję edukacyjną. Sam budynek ma być głównym eksponatem, ponieważ będzie to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Ma zwiększyć efektywność turystyczną naszego regionu.

W przypadku kołaczyckiego samorządu wkład inwestycyjny wyliczono na poziomie nieco ponad 103 tys. złotych, które do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki miałyby być przekazane w trzech transzach (odpowiednio w 2021, 2022 i 2023 roku).

Projekt uchwały został jednak odrzucony. Jedenaście głosów było przeciw, trzy wstrzymujące.

Najwięcej – bo dwa miliony złotych – miało dopłacić miasto Jasło, ale radni nie wyrazili aprobaty. Pisaliśmy o tym tutaj:

Samorząd Jasła nie dofinansuje budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Zgodnie z propozycją, obiekt miałby być zlokalizowany na działce o powierzchni 0,78 ha, położonej przy skrzyżowaniu ulicy Na Kotlinę z ulicą Władysława Mendysa w Jaśle (powyżej powstającego nowego budynku administracyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. patrząc z kierunku centrum miasta). Obecnie obszar ten jest niezabudowany, porośnięty przygodną roślinnością i licznymi zakrzaczeniami. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla tej części Jasła sporządzone kilka miesięcy wcześniej dopuszczają w tym miejscu budownictwo o charakterze usługowym.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE