Informacje

ZGDW: szukamy kompromisowego rozwiązania w sprawie współfinansowania przez samorządy budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle – wizualizacja obiektu | © materiały ZGDW

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle nadal prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania środków na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektu, który przyczyni się do wzniesienia nowej siedziby organizacji i uruchomienia w niej dodatkowych działań ukierunkowanych na kompleksową edukację ekologiczną lokalnej społeczności.

Władze organizacji obejmującej swym zasięgiem ponad 300-tysięczną populację zamieszkującą w dorzeczu rzeki Wisłoki nie ustają w poszukiwaniu środków potrzebnych na pokrycie wkładu własnego potrzebnego do rozpoczęcia budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju (CZR) w Jaśle.

Uniesienie takiego ciężaru finansowego jest możliwe pod warunkiem przekazania składki inwestycyjnej od poszczególnych uczestników Związku. – Ten projekt dostał decyzję o dofinansowaniu w sierpniu ubiegłego roku i od tego czasu trwają prace związane ze zbilansowaniem wkładu własnego. Zakładaliśmy, że środki na wkład własny zostaną pozyskane z zewnątrz. Sytuacja pandemiczna w tamtym roku spowodowała, że w tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że mamy możliwość wykorzystania tych środków, które są nam przyznane w ramach konkursu, czyli 5,8 miliona złotych. Wartość projektu to 11,3 milionów złotych więc luka finansowa jest w tej chwili 5,5 miliona złotych. – tłumaczy Andrzej Czernecki, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Na pomoc finansową zdecydowało się już kilka samorządów, jednak kolejne wycofują się z wcześniej złożonych deklaracji. Trudno się nie zgodzić z decyzjami władz poszczególnych miast i gmin położonych w dorzeczu rzeki Wisłoki bowiem kto z nich był w stanie przewidzieć kilka miesięcy wcześniej, że duża pula środków budżetowych zamiast na planowane inwestycje zostanie przeznaczona na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa czy klęski żywiołowej jaka przeszła przez nasz region w czerwcu ubiegłego roku. Gwałtowne opady deszczu spowodowały katastrofalne zniszczenia w infrastrukturze drogowej czy komunalnej, przez co samorządy zmuszone były podjąć nieoczekiwane wydatki chociażby na szybkie przywrócenie przejezdności dróg publicznych.

Po ostatnich ustaleniach konwentu burmistrzów miast i wójtów gmin powiatu jasielskiego, poszczególne samorządy zobowiązały się zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie do końca bieżącego miesiąca.

Wtedy będziemy mogli wrócić do tego projektu mając jasną sytuację co do możliwości finansowania wkładu własnego poprzez poszczególne gminy. – wyjaśnia Andrzej Czernecki.

Szef Związku zaznacza, że dalsze losy przedsięwzięcia będą w dużym stopniu uzależnione od tych gmin, których włodarze zaproponowali największe kwoty. Dotyczy to miasta Jasła i gminy wiejskiej Jasło.

Radni miejscy już raz odrzucili wniosek o udział we współfinansowaniu inwestycji. Jednak ponownie mają się zająć przedmiotowym tematem na posiedzeniu, które jest zaplanowane na najbliższy poniedziałek.

Potwierdził to burmistrz Jasła Ryszard Pabian. – Chciałem potwierdzić, że uchwała dotycząca składek z przeznaczeniem na finansowanie zadania polegającego na budowie Centrum Zrównoważonego Rozwoju będzie ponownie przedmiotem obrad Rady Miejskiej Jasła. To posiedzenie planowane jest na 22 marca i tam wszystkie trzy uchwały, czyli zmiana uchwały budżetowej na rok 2021, uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej i ta ogólna uchwała, która mówi o pomocy w formie składek, będą procedowane.

Myśmy o tym rozmawiali na konwencie wójtów i burmistrzów powiatu jasielskiego. Pan przewodniczący Andrzej Czernecki przedstawiał propozycje. Myślę, że kluczowym jest tutaj to, o czym mówił burmistrz Jasła Ryszard Pabian, czyli decyzja Rady Miejskiej Jasła wspierająca to Centrum, jak również decyzja mojej gminy Jasło, która też zadeklarowała, że będzie to spora składka. – powiedział z kolei Wojciech Piękoś, wójt gminy wiejskiej Jasło.

Niektórzy szefowie jednostek samorządu terytorialnego kwestionują wysokość składki inwestycyjnej, która jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną gminę, bo taki podział został od początku zaproponowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

My mamy dużą liczbę mieszkańców. Ciężko jest wytłumaczyć radnym, że tak naprawdę nasi mieszkańcy będą korzystać z tego obiektu. – przyznał Jacek Drobot, zastępca wójta gminy wiejskiej Dębica.

Andrzej Czernecki wyjaśnił, że „w tej chwili zmiana tego klucza burzy nam wszystko to, co do tej pory było przygotowywane”.

Zaapelował on, aby w najbliższym czasie lokalne samorządy podjęły takie działania, które w rezultacie zakończą się pozytywną decyzją i żeby ten projekt mógł dynamicznie ruszyć.

Ja chciałbym, żebyśmy utrzymali tę propozycję, bo nam się wszystko przewróci jeżeli odstąpimy od tego. Pilzno, Brzyska, Czarna podjęły już takie uchwały więc to by nam wszystko zmieniło. – powiedział.

Zaznaczył również, że Związek nie zaprzestaje starań o pozyskanie środków na wkład własny dla tego projektu z zewnątrz

Jesteśmy tutaj po rozmowie z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłem Mirosławskim, który odpowiada za tę część związaną z edukacją. Byliśmy na spotkaniu zorganizowanym przez prezesa Wojewódzkiego Funduszu Adama Skibę. Byliśmy z panem przewodniczącym Wojciechem Piękosiem i po tym spotkaniu możemy powiedzieć, że jest szansa na to, żebyśmy uzyskali pieniądze na wkład własny. Problem polega na tym, że to musi być w ramach konkursu, który w tej chwili nie jest jeszcze przygotowany i ogłoszony. Jest to kwestia drugiej połowy tego roku. Przedstawienie naszego projektu spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem i bardzo dużym poparciem ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jako miejsce prowadzenia edukacji o skali ogólnopolskiej w zakresie zmian klimatycznych i bioróżnorodności. Więc program działania tego Centrum w programie edukacyjnym ma ogromną szansę na to, żeby dostać dofinansowanie właśnie do tej inwestycji wzorem takich miejsc jak na przykład centrum w Ożennej. To jest budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle siedziba zamiejscowa w Ożennej. Tu też dofinansowanie było w granicach 3 milionów złotych do tej inwestycji. Więc tutaj mamy dobry przykład i będziemy się też wzorować na ścieżce dostępu do tych środków. Także walczymy o to. – informuje A. Czernecki.

Równolegle z pracami nad możliwością zbilansowania wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego, trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego, które będzie wiarygodnym wyznacznikiem całkowitych kosztów potrzebnych do budowy CZR.

W związku z tym, że mamy też bardzo mało czasu, my w tej chwili pracujemy intensywnie nad przygotowaniem przetargu i na pewno będziemy gotowi do końca marca z ogłoszeniem takiego przetargu. – przekazuje Andrzej Czernecki. – Chcemy to zrobić, bo jest taka możliwość nawet bez zabezpieczeń w budżecie. Natomiast przetarg też pokaże nam realne środki, które będą oczekiwane na realizację tego budynku. Problemem jest czas. Tutaj nie mamy raczej rekomendacji ani informacji odnośnie ewentualnego przesunięcia okresu programowania. Jest to niezmiennie koniec 2023 roku. Instytucja Zarządzająca raczej nie daje sygnałów, żeby można było ten okres, czyli połowa roku 2023 na ostateczne rozliczenie, przedłużyć.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju planowane jest do wzniesienia na działce położonej przy skrzyżowaniu ulicy Na Kotlinę z ulicą Władysława Mendysa w Jaśle, między nowo budowaną siedzibą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., a osiedlem domków jednorodzinnych. Obecnie nieruchomość jest zakrzaczona i porośnięta przez przygodną roślinność. Teren o łącznej powierzchni około 0,78 hektara został oddany Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki przez samorząd miasta w użytkowanie wieczyste. Przewiduje się wykonanie budynku w technologii pasywnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Innowacyjne – ze względu na swój charakter – w skali całego województwa podkarpackiego i kraju przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pozwoli to na zainwestowanie w rozwój naszego miasta kolejnych milionów złotych pochodzących z unijnego budżetu.

Myślę, że to jest taki obiekt, który by stanowił pewien przełom jeżeli chodzi o pozycję Związku. Chodzi o możliwość rozwinięcia skrzydeł naszej działalności edukacyjnej. – podkreśla przewodniczący ZGDW Andrzej Czernecki.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE