Informacje

Most w Przysiekach z ponad milionową dotacją od gminy Skołyszyn

Most na Ropie w Przysiekach – orientacja | © materiały inwestora.

Zadanie związane z budową przeprawy przez rzekę Ropę w miejscowości Przysieki otrzyma pomoc finansową od gminy Skołyszyn. Podczas dzisiejszych obrad miejscowego samorządu, w trakcie których zapadła decyzja o przekazaniu 1,1 mln złotych w ramach wsparcia tej inwestycji wójt Bogusław Kręcisz podkreślił, że ten most będzie służył następnym pokoleniom mieszkańców. „Jako wójt rekomenduję przyjęcie tej uchwały i zwracam się do wysokiej Rady o przychylność i głosowanie za projektem tej uchwały” – zwrócił się gospodarz regionu.

Zarząd Powiatu w Jaśle reprezentowany przez starostę Adama Pawlusia zwrócił się pisemnie do gminy Skołyszyn z prośbą o przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki”.

Projekt uchwały zapewniającej współfinansowanie tego przedsięwzięcia znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji tutejszej rady. Uzasadnienie do przedłożonego wniosku przedstawił wójt Bogusław Kręcisz.

Jak podkreślił na wstępie: „inwestycja związana z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki jest oczekiwana od wielu pokoleń”.

To marzenie wielu mieszkańców dzisiaj się ziściło, ponieważ jest już podpisana umowa i zadanie jest w trakcie realizacji. Uważam, że to bardzo ważna inwestycja również w kontekście rozwoju gminy, a zwłaszcza tego rejonu naszej gminy. Na pewno usprawni komunikację pomiędzy Pustą Wolą, a Przysieczkami, czyli przysiółkiem Przysiek. W tej chwili Przysieki są podzielone – po pierwsze drogą krajową nr 28, po drugie rzeką Ropą. W związku z tym jest to wieś dosyć mocno przedzielona takimi barierami. Ale myślę, że to się zmieni i jeżeli ten most zostanie wybudowany to znacznie przyczyni się to do integracji wsi. – powiedział Bogusław Kręcisz.

Łączny koszt wykonania nowej przeprawy, która połączy dwa brzegi rzeki Wisłoki wraz z drogami dojazdowymi, przekracza 9,1 mln złotych. 70% wartości zadania stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Skołyszyn wyasygnuje na to przedsięwzięcie kwotę w łącznej wysokości 1,1 mln złotych. Zgodnie z zawartymi w uchwale zapisami, zostanie ona wypłacona w dwóch transzach – 600 tys. złotych w roku bieżącym i 500 tys. złotych w 2022 roku.

Zdaniem wójta Kręcisza będą to dobrze wykorzystane środki publiczne bowiem nowy most „będzie służył następnym pokoleniom mieszkańców”.

W obradach lokalnego samorządu wzięła udział Anna Nigborowicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, która zaznaczyła, że budowa mostu w Przysiekach jest odpowiedzią na wnioski kierowane przez samych mieszkańców. – Jak sobie przypominam zebrania przedwyborcze to mieszkańcy bardzo prosili o ten most. Przyznam dziś szczerze, że pewnie większość nie do końca wierzyła, że jest to zadanie do realizacji. Cała ta inwestycja to ponad 9 milionów złotych. Most najprawdopodobniej będzie ukończony do końca tego roku, z tego co wstępnie zapowiadał pan starosta. Oczywiście wszystko jest jeszcze w trakcie uzgodnień. Jeżeli nic się nie wydarzy nieprzewidzianego to będzie to realizowane.

Mówiąc o zakresie rzeczowym projektu oraz jego znaczeniu dla rozwoju komunikacyjnego regionu odniosła się do udziału tutejszego samorządu w partycypacji kosztów inwestycji. W ocenie radnej powiatowej z okręgu obejmującego gminę Skołyszyn „jest to pomoc bardzo potrzebna, bo jeżeli by nie było takiej pomocy to niestety cała realizacja tego zadania na pewno odciągnęłaby się w czasie”.

Jest takie niepisane prawo, że przy dużych inwestycjach, które są realizowane na terenie powiatu, gminy nas wspierają dotacjami celowymi. Bądźmy szczerzy, powiat nie udźwignąłby tego wszystkiego. A jak obserwujemy to tych inwestycji na terenie powiatu jest bardzo dużo. Chociażby przez ostatnie dwa lata widzimy to na terenie naszej gminy Skołyszyn. – powiedziała.

A. Nigborowicz dodała, że poszczególne gminy są bardzo chętnie wspierają wszelkie prace związane z rozwojem infrastruktury na sieci dróg zarządzanych przez powiat jasielski. Dotyczy to przede wszystkim budowy lub modernizacji dróg, mostów i chodników: – Są to wspólne drogi, z których wszyscy mieszkańcy korzystają. Bardzo się z tego cieszymy, że jest taka możliwość współpracy z gminami. – podkreślała dzisiaj radna.

Uchwała o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu na realizację omawianego zadania została przyjęta bez żadnego głosu sprzeciwu. Za jednomyślność w działaniu na rzecz wspólnego dobra mieszkańców podziękował przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz: – Dziękuję w imieniu mieszkańców wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.

Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za współpracę panu wójtowi, panu przewodniczącemu, bo myślę, że dzięki tej współpracy wszyscy mieszkańcy na tym korzystają. Mieszkańców nie interesuje czyja to jest droga, w czyim zarządzie. Każdy by chciał, żeby te drogi były w coraz lepszym stanie.Anna Nigborowicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE