Informacje

Dotacje z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i terapii uzależnień

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Miasto Jasło w ramach ogłoszonego konkursu przyznało dotacje z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok o wartości 458 500 zł. Dodatkowo rozstrzygnięte zostały również konkursy na dotacje z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 167 tys. zł oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień – 105 tys. zł. W sumie na zadania te przeznaczono ponad 730 tys. zł.

Osiem organizacji pozarządowych wzięło udział w konkursie Miasta Jasła na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Dotacje na poszczególne zadania:

prowadzenie kuchni dla ubogich
– Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – 40 000 zł
działalność na rzecz osób starszych i samotnych
– Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle – 3 500 zł,
– Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle – 4000 zł
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
– Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle – 13 500 zł,
– Polski Związek Niewidomych. Okręg Podkarpacki. Koło Powiatowe w Jaśle – 8000 zł
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle – 6500 zł
– Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Przyjaciół „ Mamy Nadzieję” – 8000 zł
– Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – 6000 zł
pomoc dla rodzin najuboższych z okazji świąt, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej
– Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – 25 tys. zł
bezpłatne dostarczenie osobom potrzebującym pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
– Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle – 7250 zł
– Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle – 5750 zł
prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz ogrzewalni
– Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – 331 tys. zł

W ramach kolejnego konkursu Miasto Jasło przyznało w sumie 167 000 zł dla dwóch placówek wsparcia dziennego na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadania te będą realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Dotacje otrzymały:
– Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Jasło – 77 000 zł
– Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) Jasło – 90 000 zł

W ramach konkursu na udzielanie w 2022 r. mieszkańcom Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
– Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle środki otrzymał – 105 000 zł.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE