Informacje

Apel szpitala do gmin o pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego

Szpital Specjalistyczny w Jaśle wskazuje na pilną potrzebę wymiany wysłużonej aparatury medycznej. Chodzi o aparat echo serca i kolonoskop. Aktualna wartość rynkowa nowych urządzeń to koszt rzędu 360 tysięcy złotych. Ze względu na sytuację finansową placówki zakup potrzebnego sprzętu jest niemożliwy do sfinansowania wyłącznie ze środków własnych. Stąd prośba skierowana do wszystkich gmin powiatu jasielskiego o pomoc w realizacji tej inwestycji. Część samorządów wyraziła już wolę wsparcia opisanego celu.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop wystąpiła do wszystkich samorządów powiatu jasielskiego z wnioskiem o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu echo serca oraz kolonoskopu na łączną kwotę 360 tysięcy złotych.

W piśmie, którego adresatem są burmistrzowie miast Jasło i Kołaczyce oraz wójtowie gmin Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec zaznaczono, że realizacja przedmiotowej inwestycji jest niezbędna dla poprawy jakości diagnostyki oraz warunków opieki nad pacjentami bowiem znajdujące się obecnie na wyposażeniu placówki urządzenia są już mocno wyeksploatowane.

Aparat echo serca służy do diagnostyki chorób naczyniowo-krążeniowych i pozwala wykryć wady w budowie anatomicznej mięśnia sercowego. Wskazaniem do badania jest też nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, stan pozawałowy. Obecnie wykonuje się rocznie ponad tysiąc badań na aparacie, który liczy już trzynaście lat i jest w znacznym stopniu wyeksploatowany. Szacunkowy koszt to 250 tysięcy złotych. Obecnie szpital dysponuje aparatami do kolonoskopii. Istnieje potrzeba wymiany kolonoskopu z 2008 roku, poszerzenia zakresu diagnostyki gastroenterologicznej poprzez zakup kolejnego kolonoskopu do Pracowni Endoskopii. Szacunkowy koszt to 110 tysięcy złotych. Zwiększy to dostępność do tego typu badań i bezpieczeństwo ich wykonywania. Gwarancją właściwego wykorzystania aparatu jest zwiększona liczba lekarzy. Zatrudniono lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii. W szpitalu pozostanie lekarz po zakończeniu specjalizacji z tej dziedziny. Szpital poczynił także nakłady w zakresie endoskopii i zakupił już endoskop i diatermię dla Pracowni Endoskopii na kwotę 147 tysięcy złotych. – czytamy w apelu.

Placówka nie jest w stanie pozwolić sobie na zakup takiej aparatury wyłącznie ze środków własnych z uwagi na bieżącą sytuację ekonomiczną.

We wskazanym wniosku podkreślono, że obecnie realizowane są dwie duże inwestycje związane z modernizacją infrastruktury, tj. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – etap 1 Oddział Psychiatryczny z poradniami” oraz „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, gdzie szpital partycypuje w kosztach robót budowlanych.

Ponadto – jak podaje dyrektor Beata Trzop – zostały zabezpieczone środki na sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Pediatrii na około 350 tysięcy złotych oraz sfinansowano już w 2022 roku ze środków własnych zakup sprzętu i aparatury na kwotę 220 tysięcy złotych.

Szpital podejmuje działania w celu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na zakup sprzętu i na niezbędne inwestycje. Pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w wysokości 2 milionów złotych na projekt pn. „Poprawa dostępności do opieki medycznej poprzez modernizację i rozwój e-usług Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, do którego wkład własny wynosi 500 tysięcy złotych. Szpital otrzymał także środki z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 478 tysięcy złotych na zakup centrali monitorującej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dla Oddziału Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki na wykonanie instalacji gazów medycznych. Potrzeba zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa wymagają kolejnych zakupów i inwestycji w infrastrukturę. Ich ilość i kwoty niezbędne do ich zabezpieczenia skłaniają nas do zwrócenia się po raz kolejny o pomoc dla naszej placówki. Doceniając dotychczasowe zaangażowanie proszę o wsparcie finansowe zakupu aparatu echo serca i kolonoskopu. Z góry gorąco dziękuję za okazaną ofiarność. – informuje.

Podczas konwentu burmistrzów miast i wójtów gmin powiatu jasielskiego jednomyślnie ustalono, że wsparcie finansowe dla wymienionego powyżej przedsięwzięcia zostanie udzielone w sposób proporcjonalny – trzy złote od każdego mieszkańca.

W przeliczeniu pomoc wyniesie więc ok. 330 tysięcy złotych, zaś pozostałą część dołoży szpital.

Wolę udzielenia dotacji celowej na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie stosownych zmian zawartych w uchwałach budżetowych na 2022 rok wyraziły już samorządy gmin: Kołaczyce (20 maja) – 26 478 zł, Skołyszyn (23 maja) – 37 242 zł, Nowy Żmigród (25 maja) – 27 237 zł, Tarnowiec (26 maja) – 27 876 zł oraz Dębowiec (30 maja) – 26 967 zł.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE