Informacje

Na pomoc bezdomnym zwierzętom

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasielscy radni przyjęli do realizacji program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta. Samorząd prognozuje przeznaczyć na ten cel ze swojego budżetu 129 tysięcy złotych. Środki te będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jasła w 2023 roku został przygotowany w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawę o ochronie zwierząt. Jest to wymóg obligatoryjny – samorządy mają obowiązek uchwalenia programu do końca marca każdego roku.

Zanim dokument trafił pod obrady radnych, podlegał opiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, stowarzyszenie działające na rzecz ochrony zwierząt oraz koło łowieckie działające na terenie gminy, którą obejmuje program. Formalnie uzyskał akceptację wszystkich trzech podmiotów.

Marcin Gustek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle poinformował, że: – Program obejmuje obligatoryjne zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Do tych zadań należy: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, w tym zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych. Obejmuje również opiekę nad kotami wolnożyjącymi. Dodatkowo nasz program obejmuje znakowanie – czipowanie psów właścicielskich na terenie miasta Jasła.

Na realizację programu w 2023 roku samorząd miasta zabezpieczył kwotę 129 tysięcy złotych. Gustek przekazał, że koszty zostały oszacowane w oparciu o ilość zwierząt odłowionych w zeszłym roku oraz wykonane wyspecjalizowane usługi z tym związane. – Mamy podpisane umowy z podmiotami, które będą realizowały ten program. Są to podmioty, które posiadają wymagane zezwolenia oraz posiadają w tym zakresie doświadczenie. – wyjaśnił.

W uchwale zaznaczono, że środki te będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb i mogą ulec zmianie w ciągu roku.

Rada Miejska przyjęła program do realizacji jednomyślnie. Wejdzie on w życie po upływie czternastu dni od momentu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *