Informacje

Współpraca partnerska Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ze stroną ukraińską

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Samorządy skupione wokół Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, solidaryzując się z narodem ukraińskim, postanowiły zakupić podstawowy sprzęt techniczny, który wesprze mieszkańców miejscowości położonych w obwodzie czernihowskim w odbudowie zniszczeń powojennych. Pomiędzy kolejnymi czterema gminami powiatu jasielskiego podpisano zaś umowy o współpracy partnerskiej z naszymi wschodnimi sąsiadami. Porozumienia określają wymianę doświadczeń pomiędzy stronami dotyczącą szeroko rozumianej administracji, promocji regionu, kultury, sportu, turystyki, edukacji czy realizacji projektów międzynarodowych.

Przewodniczący Zarządu Andrzej Czernecki przypomniał, że historia współpracy pomiędzy Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, a stroną ukraińską rozpoczęła się już kilka lat wstecz.

Tworząc statut Związku nie zakładaliśmy, że będziemy prowadzić ożywioną współpracę międzynarodową. Zwłaszcza z gminami z Ukrainy. – przyznaje. – Tutaj los zrządził tak, że w 2017 roku strona ukraińska wraz ze stroną amerykańską robiły taki dobry program, który miał na celu przebudowę administracji ukraińskiej. W związku z realizacją tego programu były wizyty studyjne w Polsce. Zostałem wtedy poproszony, aby przyjąć grupę burmistrzów z gmin ukraińskich do Związku, żeby pokazać jak wygląda współpraca zaawansowanego samorządu, który potrafi działać nie tylko w swoich granicach administracyjnych, ale również łączyć się ponad nie. Ta nasza propozycja i to co robimy okazało się na tyle ciekawe, że od tego czasu nawiązaliśmy współpracę, która miała kilka odsłon. Do tej pory nie było takiej determinacji strony ukraińskiej do wstąpienia do Unii Europejskiej co teraz widzimy i co wojna pokazała, że to jest najlepszy kierunek. W rezultacie tych wszystkich naszych spotkań, kontaktów i wyjazdów studyjnych nawiązały się współprace pomiędzy gminami. I ona się rozszerza. – opisuje.

Jak tłumaczy, część gmin skupionych wokół Związku postanowiło sformalizować swoje dotychczasowe międzynarodowe kontakty z sąsiadami zza naszej wschodniej granicy. Takie umowy o przyjacielskim współdziałaniu zostały do tej pory zawiązane m.in. przez Brzostek, Pilzno, Żyraków czy Dębicę.

Mimo brutalnie przerwanej przez konflikt zbrojny, który przed rokiem wybuchł na terenie Ukrainy współpracy dobrosąsiedzkiej, inne samorządy postanowiły pójść tym śladem.

Dzisiaj, na specjalne zaproszenie Związku, do Jasła przyjechali przedstawiciele strony ukraińskiej. W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury doszło do uroczystego podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Brzyska i gromadą Dobrianka oraz trzech listów intencyjnych o współpracy pomiędzy gminami Dębowiec, Skołyszyn i Tarnowiec, a gromadami Ripky, Horodnia i Snovsk położonymi w obwodzie czernihowskim.

Parafowali je wójtowie: Rafał Papciak, Marcin Bolek, Bogusław Kręcisz i Agata Augustyn oraz szefowie ukraińskich gromad (tamtejszy odpowiednik gmin).

Dzisiaj mamy podpisaną jedną umowę partnerską i trzy listy intencyjne, które pewnie zamienią się w przyszłości na umowy partnerskie. – wyjaśnia Andrzej Czernecki.

I dodaje: – Sumując to wszystko, w tym momencie jest dziewięć partnerstw, które są w różnej fazie rozwoju na dwadzieścia dwie gminy tworzące Związek. Naszym głównym zadaniem jest to, żeby przekazywać tą wiedzę, którą myśmy też w swoim czasie pozyskiwaliśmy ze strony gmin z różnych części zachodniej Europy, bo współpracowaliśmy z Niemcami, Szwajcarią, w tej chwili ze stroną norweską. Tutaj ten poziom rozwoju w gminach jest wyższy niż u nas i my transferujemy tą wiedzę. My chcemy w tym momencie tą swoją wiedzę przekazywać stronie ukraińskiej. I to w tych różnych wymiarach: części administracyjnej, czyli jak najlepiej organizować samorząd, jak ten samorząd może ze sobą się łączyć i funkcjonować wspólnie i też jakie akcenty należy położyć. My mamy tutaj wspólny mianownik, którym jest dorzecze Wisłoki – dbanie o jej czystość i ekologię tego środowiska. Strona ukraińska – wszystkie te gminy, z którymi współpracujemy, są w dorzeczu rzeki Desny. To jest jedna z największych rzek ukraińskich. Myślę, że to jest ten fajny wspólny mianownik, który może nam posłużyć do tego, abyśmy przygotowywali kolejne projekty, bo taki jest zamiar.

Jak powiedział Rafał Papciak, gmina Brzyska ma już zawarte kilka umów o współpracy międzynarodowej, m.in. z gminą miastem Rudki na Ukrainie, gminą Tomaszówka na Białorusi i gminą Siroke na Słowacji. Natomiast Dobrianka to gmina położona na pograniczu z Białorusią. Choć powierzchniowo jest trzy razy większa od gminy Brzyska to zamieszkuje ją niespełna 2,6 tysiące osób.

Zawarta dziś umowa ma wymiar symboliczny. Wójt przekonuje, że w obecnej sytuacji międzynarodowej jest to gest wsparcia do ich aspiracji bycia wolnym narodem, wolnym krajem. Ma również nadzieję, że otworzy im to także możliwość pozyskiwania specjalnych środków, które pewnie będzie Unia Europejska będzie przekazywać na odbudowę tego kraju.

Partnerstwo pomiędzy obydwoma samorządami polegać będzie na: inicjowaniu i utrzymaniu wzajemnych kontaktów w zakresie m.in. współorganizowania i współuczestnictwa w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, sportowym i gospodarczym; wspierania spotkań dzieci i młodzieży, przedstawicieli organizacji społecznych, grup zawodowych, zespołów twórczych; wymiany informacji ogólnych, w szczególności dotyczących działalności władz lokalnych, oświaty, kultury, promocji, sportu, pomocy społecznej, doświadczeń w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, rozwoju rolniczo-gospodarczego; wzajemnego promowania partnerów.

Gminy skupione wokół Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zadbały również o pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy w postaci sprzętu specjalistycznego.

Ze środków finansowych, które przekazały miasto Jasło, miasto i gmina Brzostek, gmina Brzyska, gmina Dębica, gmina Dębowiec, gmina Jasło, gmina Nowy Żmigród, miasto i gmina Pilzno, gmina Sękowa, gmina Skołyszyn, gmina Szerzyny, gmina Tarnowiec, gmina Żyraków, gmina Osiek Jasielski i gmina Krempna, zakupione zostały piły motorowe i power-banki.

Wsparcia udzielił również jasielski oddział Caritasu, reprezentowany przez ks. dra Mariana Putyrę.

To odpowiedź na prośbę jaką do Związku skierowała część zaprzyjaźnionych samorządów ukraińskich położonych w obwodzie czernihowskim.

Akcję pomocową koordynuje Wojciech Staniszewski, burmistrz miasta i gminy Brzostek, członek Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Przekazano nam te rzeczy, które są potrzebne. My, jako samorządy funkcjonujące w Polsce, nie na wszystkie prośby mogliśmy zareagować i nie wszystkie rzeczy mogliśmy kupić. Żyjemy w pewnym reżimie finansowym i naszych realnych możliwości. Natomiast uznaliśmy wspólnie, że możemy zrobić jedną rzecz, a mianowicie dokonać zakupu pił specjalistycznych potrzebnych dla gromad ukraińskich. Te piły będą przekazane do tych gromad, które znajdują się granicy z Białorusią. To są gromady, które mają charakter – mówiąc naszym językiem – leśny. Tamtędy prowadzą dukty. Wierzymy bardzo głęboko w to, że te piły, które dzisiaj przekazujemy stronie ukraińskiej, że one będą tam służyć tylko do rzeczy związanych z pokojowym funkcjonowaniem gospodarką leśną. Ale też nie ukrywajmy, bo mamy pewną wiedzę, do czego również mogą być stosowane czego nie daj Boże. Wierzę w to głęboko, że pomogą Wam odbudowywać gromady i dawać miejsca pracy tym ludziom, którzy tak wiele stracili na skutek wojny. – powiedział.

Andrzej Czernecki dodał z kolei, że od początku wybuchu wojny ze wszystkich gmin tworzących Związek jest udzielana bieżąca pomoc poszkodowanym mieszkańcom Ukrainy.

W tym momencie przekazanie tego sprzętu technicznego, czyli pił i power-banków, to jest kolejna odsłona tej pomocy, która musi być konsekwentnie prowadzona w przyszłości, aż do zakończenia tej wojny. Nie można tutaj się zniechęcić i ulec jakiemuś znudzeniu tą całą sytuacją, bo ona musi być w tym momencie prowadzona rzetelnie i z dynamiką. Bez tego będzie ciężko. – objaśnia.

Po zakończeniu części oficjalnej wójtowie poszczególnych gmin zaprosili zagranicznych przyjaciół do swoich miejscowości, w których zostaną zapoznani z funkcjonowaniem samorządu, jego jednostek organizacyjnych, poznają tradycje regionalne, posmakują lokalnych wyrobów, wymienią się dotychczasowymi doświadczeniami, jak też nakreślą warunki współpracy w przyszłości.

Zdjęcia z dzisiejszej uroczystości w naszej FOTOGALERII:

Pomoc Ukrainie od ZGDW

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE