Informacje

Powstanie nowy budynek mieszkalny TBS, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych

| Miejsce, w którym planowana jest budowa nowego budynku wielorodzinnego TBS, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jaśle zamierza w tym roku przystąpić do budowy budynku wielorodzinnego na czterdzieści siedem lokali mieszkalnych. Obiekt jest planowany do wzniesienia na działce przy ulicy Krasińskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących bloków. Inwestycja zostanie zrealizowana tylko pod warunkiem zapewnienia współfinansowania inwestycji z funduszy zewnętrznych.

O nowej inwestycji mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego mówi się w naszym mieście od wielu lat. Spółka dysponuje wolnym terenem przy ulicy Krasińskiego, na którym zaprojektowano budynek wielorodzinny wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektrycznej, oświetleniem terenu, miejscami postojowymi, dojściami i dojazdami. Ma też wydaną prawomocną decyzję zezwalającą na budowę.

O tym, jak to przedsięwzięcie jest ważne w perspektywie rozwoju Jasła w najbliższej przyszłości, dyskutowano na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radni rozpatrywali projekt uchwały, na mocy której wyraża się zgodę na przystąpienie miasta Jasła do programu pod nazwą „Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat” i złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Cały koszt inwestycji jest szacowany na kwotę przeszło 19,2 mln złotych, przy czym dofinansowanie z Funduszu Dopłat planowane jest na poziomie 80% wydatków kwalifikowanych, czyli do kwoty 15,4 mln złotych. Budowę bloku przewiduje się w latach 2023-2025, jednak pod warunkiem przyznania na ten cel środków zewnętrznych.

Głód mieszkalnictwa wielorodzinnego w mieście

Z informacji przekazanej przez prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administratora Budownictwa Komunalnego w Jaśle Krzysztofa Topolskiego wynika, że jest bardzo duże zainteresowanie inwestycją ze strony mieszkańców.

Osoby, które mogą ubiegać się o to mieszkanie, muszą być mieszkańcami miasta Jasła i muszą spełniać przede wszystkim kryteria dochodowe, o których mówi ustawa o finansach publicznych, a poza tym kryteria, które będą ustalone przez najemcę, czyli miasto Jasło. Będą one przyjęte w stosownym czasie. Na tą chwilę tych warunków jeszcze nie znamy. Jeśli będzie finansowanie to wtedy miasto Jasło ustali warunki na jakich można starać się o to mieszkanie. – informuje. Dodaje, że ponadto taka osoba nie może posiadać tytułu do innego lokalu na terenie miasta Jasła.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych radnym w trakcie sesji, to TBS ma być inwestorem, miasto ma zaś wynajmować od niego te lokale i dopiero podnajmować je mieszkańcom.

To nie są mieszkania miasta. Co prawda miasto partycypuje w kosztach ich wytworzenia, ale nie jest właścicielem tych lokali. W związku z tym ustawa narzuca, że musimy zawrzeć w tym zakresie umowę piętnastoletnią z TBS-em. Przez te piętnaście lat mamy takie warunki jakie zapisujemy w tej umowie. – podał skarbnik miasta. Jacek Borkowski dopowiedział: – Zakładamy, że ten cały czynsz nie może przekroczyć 2,5-krotności wartości odtworzeniowej lokalu, bo to jest granica ustawowa. Tak chcemy skalkulować ten czynsz dla mieszkańców i jednocześnie opłatę dla TBS-u, żeby ona była tej samej wartości i w tych samych okresach waloryzowana. Zakładamy, że działalność miasta jest w tym zakresie neutralna, czyli tak naprawdę miasto będzie w tym zakresie ponosiło odpowiedzialność tylko za nieściągnięty czynsz. My do TBS-u będziemy musieli płacić miesiąc w miesiąc za całość lokali. A może się zdarzyć tak, że ktoś tego nie opłaci i to jest obciążenie dla miasta.

Obecnie na liście jasielskiego TBS-u jest ponad 70 osób oczekujących na mieszkanie. W tym budynku wielorodzinnym planowanych jest łącznie czterdzieści siedem lokali o zróżnicowanej powierzchni użytkowej.

| Miejsce, w którym planowana jest budowa nowego budynku wielorodzinnego TBS, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Radny Krzysztof Czeluśniak wyraził swoje zadowolenie, że po kilku latach będzie powstawał kolejny blok. – Mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie. Jest to potrzebne. Ja pamiętam jak powstawał pierwszy blok z inicjatywy Andrzeja Czerneckiego. Na początku różne były słuchy, czynsze były jakie były, teraz to się praktycznie wyrównało z pozostałymi na rynku deweloperami czy spółdzielniami mieszkaniowymi. A nawet powiem, że te 9,5 złotego to jest dobra stawka dla młodych. Cieszę się z tego powodu, że wreszcie coś się rusza, bo taka jest potrzeba dla mieszkańców miasta Jasła.

Niepokoi go jednak tylko jedna kwestia, a mianowicie dostępność komunikacyjna do budynku, która jest projektowana od strony istniejącego osiedla. Postuluje do inwestora, aby uwzględnić drogę dojazdową od strony ulicy Juliusza Jankisza. Przy czym na etapie projektowania był projekt dojazdu od strony ulicy Krasińskiego.

Prezes Topolski wyjaśnił, że: – Docelowo chcielibyśmy, żeby droga dojazdowa do tego budynku mieszkalnego, była od ulicy Jankisza.

Jak istotny jest to kierunek działań podejmowanych przez miasto Jasło, przekonuje radny Andrzej Czernecki.

Słyszymy o tym na każdym kroku. Zwłaszcza teraz w kampanii wyborczej kwestia mieszkaniowa jest podnoszona i odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki. Głód mieszkaniowy jest bardzo duży. Przy tej inflacji, przy tych zdolnościach kredytowych dla ludzi, którzy chcą myśleć o swoim mieszkaniu, zaczynają się pojawiać bariery nie do pokonania. Patrząc na demografię w Jaśle, oferta mieszkaniowa jest niezbędnie potrzeba. Dobrze, że to się dzieje. Od lat nie było znaczącej inwestycji jeżeli chodzi o ilość mieszkań. Ostatnie były chyba w 2005, 2006 roku. To jest taki przedział czasowy. – powiedział.

Także radny Marcin Węgrzyn zwrócił uwagę na fakt, że we wszelkich prognozach miasta Jasła wskazuje się na ogromny problem związany z brakiem dostępności lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

Dzisiaj mamy taką możliwość, że to mieszkalnictwo może powstać. Przeliczyłem sobie metry powierzchni użytkowej mieszkań na kwotę, którą miasto ma dołożyć do tej inwestycji. Jeżeli uda się takie dofinansowanie uzyskać – a głęboko wierzę, że się uda i mocno kibicuję panu prezesowi i miastu, aby to się udało – to metr kwadratowy będzie kosztował 1 539,49 złotych. To jest suma jaka będzie kosztowała miasto do tego, żeby powstało 47 lokali mieszkalnych. – oświadczył. – Głęboko wierzę w powodzenie tego projektu. Jestem trzy razy na tak. Z całego serca życzę, aby nam się wszystko udało. – dodał.

Radni jednogłośnie wyrazili pozytywną decyzję w sprawie przystąpienia do programu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE