Informacje

„Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle rozpoczęło cykliczną realizację Projektu systemowego w 2009 r. pn. „ Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim” – współfinsowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uczestnikami Projektu są osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, chore na cukrzycę. W ramach realizacji Projektu 25 osób niepełnosprawnych zostanie objętych działaniami na rzecz integracji społecznej i zawodowej.

Dla tej grupy uczestników Projektu zaplanowano następujące działania:

– poradnictwo psychologiczne, służące przywróceniu samodzielności życiowej,
– doradztwo zawodowe w zakresie określenia predyspozycji zawodowych uczestników Projektu,
– warsztaty i szkolenia diabetologiczne,
– kursy zawodowe,
– dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
– organizację 3- dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego,
– konferencję podsumowujacą Projekt

oraz dla wszystkich osób niepełnosprawnych poradnictwo w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18.

Koszt realizacji projektu w roku 2009:
Ogólna alokacja: 180 000,00 PLN
W tym wkład własny: (10,5%) 18 900,00 PLN

(Starostwo Powiatowe)

Back to top button