Informacje

Władze miasta nie stworzyły zagrożenia powodziowego w Jaśle

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Władze miasta minionej kadencji nie stworzyły zagrożenia powodziowego dla Jasła – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną przy Radzie Miejskiej Jasła, która została wszczęta po skardze w sprawie zaniedbań władz odpowiedzialnych za zabezpieczenie powodziowe miasta, złożonej do Najwyższej Izby Kontroli przez jednego z mieszkańców.

Skargę w grudniu ubiegłego roku przesłał pocztą elektroniczną Kazimierz Poniatowski z Jasła. Jego zdaniem władze samorządowe miały doprowadzić do stworzenia zagrożenia powodziowego w mieście poprzez: „doprowadzenie niedrożności koryt rzek przepływających przez miasto spowodowane nie usuwaniem przez kilka ostatnich lat nanoszonych przez wezbrane rzeki gałęzi i śmieci (…). Ta sytuacja powoduje hamowanie przepływu wód powodziowych a w konsekwencji spiętrzanie tych wód oraz przelewanie się przez wały i zalewanie miasta. To niedbalstwo kosztowało miasto w czasie ostatniej czerwcowej powodzi kilkaset milionów złotych (…)”.

Drugim zaniedbaniem opisywanym przez mieszkańca Jasła miało być „doprowadzenie do wybudowania wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Gądki w ten sposób, że zmniejszono przekrój głównego koryta powodziowego rzeki o co najmniej 25%, zostawiając poza wałem nieużytki, a w konsekwencji doprowadzenie do dodatkowego spiętrzenia wód powodziowych i podwyższenie ich poziomu o co najmniej 100 cm (…)”.

Najwyższa Izba Kontroli skierowała sprawę do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie celem jej zbadania i wyjaśnienia oraz zajęcia stanowiska w kwestii zasadności podniesionych zarzutów. Tam z kolei urzędnicy skierowali sprawę do Jasła.

„W mojej ocenie właściwość Burmistrz Miasta Jasła wynika z art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 34 ustawy o odpadach, na podstawie którego burmistrz zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Proszę o podjęcie pilnych i bezpośrednich kroków, zmierzających do zbadania i wyjaśnienia w/w skargi w części dotyczącej gospodarki odpadami (…)” – napisał w piśmie skierowanym do burmistrza Jasła z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Andrzej Kulig.

W lutym br. ówczesny sekretarz miasta Józef Bajorek zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej Jasła o zbadanie działalności organów administracji publicznej związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Jasła. W związku z tym kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna.

Odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku zarówno na wałach, jak i obszarach między wałami ponosi: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jeśli chodzi o burmistrza miasta nie jest on zarządcą wód płynących, znaczy rzek, na terenie miasta Jasła. Burmistrz miasta może jedynie monitować do w/w instytucji o uporządkowanie tych terenów. Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności sprawy uznano, iż burmistrz miasta Jasła nie zaniedbała działań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Jasła. – wyjaśniła Maria Szańca, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMJ.

W związku z tymi ustaleniami Rada Miejska Jasła postanowiła uznać skargę za bezzasadną.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE