Informacje

PCPR pomagało powodzianom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, działające od 1999 roku realizuje zadania Powiatu Jasielskiego w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej.

Należą do nich, m.in.: rodzicielstwo zastępcze, opieka nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolenie rodzin zastępczych, nadzór na Domem Pomocy Społecznej w Foluszu, Środowiskowym Domem Samopomocy w Foluszu, Domem Dziecka w Wolicy oraz realizacja projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim”.

Fot. Starostwo Powiatowe
Beata Rak, dyrektor PCPR w Jaśle. © Fot. STAROSTWO POWIATOWE

Podczas VII sesji Rady Powiatu Jasielskiego Beata Rak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z działalności placówki za rok 2010. Na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w ubiegłym roku wydano 1.725.214,22 zł.

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna polega na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej winny współdziałać ze służbami społecznymi w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej – tłumaczy Beata Rak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Rodzicielstwo zastępcze

Opieka nad dzieckiem i rodziną jest zadaniem samorządu powiatowego. Powiat ma obowiązek otaczać opieką każdą rodzinę, a szczególną opieką rodziny dysfunkcyjne. Rodzinom tym powinno się udzielać pomocy w ich środowisku. W sytuacji gdy, pomimo pomocy, rodzice nie są w stanie właściwie wywiązać się ze swoich rodzicielskich zadań, należy zapewnić dziecku opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Na dzień 1 stycznia 2010 roku na terenie powiatu jasielskiego funkcjonowało 55 rodzin zastępczych, w których na podstawie postanowień sądu umieszczonych było 84 dzieci. – Liczba ta jednak jest zmienna, ponieważ niektóre rodziny zostają rozwiązane, gdyż dzieci powracają do rodzin biologicznych lub są kierowane do adopcji, a inne z kolei postanowieniem sądu ustanawiane, wychowankowie rodzin zastępczych w trakcie trwania roku kończą 18 rok życia i usamodzielniają się – wówczas rodzina zastępcza przestaje funkcjonować – tłumaczy dyrektor Rak.

Opieka nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

W 2010 roku na terenie Powiatu Jasielskiego funkcjonowały dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne zapewniające dzieciom całodobową opiekę i wychowanie. Łącznie 46-cioro dzieci przebywało w Domu Dziecka w Wolicy oraz Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle.

Obydwie jednostki utrzymują stały kontakt ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, ściśle współpracują z policją, właściwymi sądami rejonowymi oraz różnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Na terenie placówek prowadzone są zajęcia wychowawcze (indywidualne i grupowe), których celem jest wypracowanie właściwych systemów wartości, wzorców osobowych i zachowań akceptowanych społecznie oraz kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Prowadzone są m.in. zajęcia czytelnicze, teatralne, plastyczne, muzyczne, kulinarne, sportowe podczas których wychowankowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Stała współpraca ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie przynosi efekty. Dzieci korzystają z porad psychologów i pedagogów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle. Praca z rodzinami dzieci przebywających w placówce pozwala na podtrzymanie i rozwijanie więzi emocjonalnych z rodzicami, rodzeństwem lub dalszą rodziną. Ma to wpływ na podejmowanie przez rodzinę działań zmierzających do zmiany jej sytuacji życiowej – podkreśla Beata Rak.

Szkolenie rodzin zastępczych przez PCPR w Jaśle

W grudniu 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych na temat: „Rodzina a poczucie własnej wartości, tożsamości osobowej i kulturowej”. Szkolenie to miało na celu wyposażenie rodziców zastępczych w wiedzę i umiejętności dotyczące wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci przebywających pod ich opieką, umożliwienie rodzicom zastępczym wymianę doświadczeń w zakresie sprawowanej pieczy nad dziećmi oraz zapewnienie wsparcia rodzicom zastępczym w wypełnianiu zadań związanych z opieką nad dziećmi. Przeszkolono łącznie 38 rodzin zastępczych z terenu naszego Powiatu.

Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Na terenie Powiatu Jasielskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu i Dom Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach. Ta pierwsza placówka dysponuje 240 miejscami i przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przebywało tam 235 mieszkańców. Przy DPS w Foluszu działa także Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który dysponuje 19 miejscami.

W 2010 roku z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez ŚDS w Foluszu skorzystały 22 osoby (z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną). – Pobyt w ośrodku wsparcia daje uczestnikom możliwość korzystania z rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, a tym samym przyczynia się do podtrzymania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Dotychczasowy tryb życia tj. ciągłe przebywanie w domu, brak zainteresowań i kontaktu z rówieśnikami, pasywność w działaniu, a czasem nadopiekuńczość ze strony rodziców i opiekunów prowadzi do pogłębiania się poczucia bezradności i postępującej regresji – wyjaśnia dyrektor PCPR.

Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim

W roku 2010, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle realizowano po raz trzeci cykliczny projekt systemowy pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt był skierowany do 10 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 18 osób niepełnosprawnych (10 kobiet i 8 mężczyzn) ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będących w wieku aktywności zawodowej.

Głównym celem projektu systemowego w 2010 roku było zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Powiatu Jasielskiego – dodaje dyrektor Rak.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Polega to na dofinansowywaniu ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych i kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle.

W ubiegłym roku, w okresie od maja do sierpnia w związku z powodzią, jaka nawiedziła powiat jasielski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle prowadziło szereg działań pomocowych, skierowanych dla osób poszkodowanych żywiołem.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE