Informacje

Zbiornik Kąty-Myscowa: spotkanie z ministrem Kraszewskim

Zbiornik Kąty-Myscowa był głównym tematem spotkania Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła, Kazimierza Miśkowicza, wójta gminy Krempna oraz Bogusława Płodzienia, dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie z ministrem środowiska Andrzejem Kraszewskim. W spotkaniu, które odbyło się końcem marca w Warszawie, uczestniczył również Jan Bury, wiceminister skarbu państwa.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Droga prowadząca z Kątów do Myscowej. W przyszłości ma tu być zbiornik wodny.
© Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Spotkanie dotyczyło dwóch spraw. Jedna odnosiła się do informacji, iż z powodu braku środków na opracowanie „Raportu oddziaływania na środowisko”, niezbędnego do uzyskania decyzji środowiskowej, zostały zatrzymane prace związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na rzece Wisłoce. Druga, poruszona podczas spotkania, sprawa dotyczyła projektu złożonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

Minister Kraszewski widzi ogromną potrzebę kontynuacji przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy zbiornika Kąty-Myscowa i zapewnił, że postara się wygenerować na ten cel niezbędne środki – relacjonuje Andrzej Czernecki, który dodaje, że zbiornik ten jest bardzo ważnym zamierzeniem inwestycyjnym nie tylko dla powiatu jasielskiego, ale również dębickiego i mieleckiego.

Podstawowe zadania zbiornika to: zagwarantowanie wysokiej jakości wody pitnej dla mieszkańców z obszarów o ograniczonych zasobach wód podziemnych, w tym Jasła, Dębicy, Mielca, oraz ochrona przed powodzią. Jednocześnie Andrzej Czernecki jako przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, skupiającego 20 gmin z terenu zlewni rzeki Wisłoki, zaoferował partnerską współpracę Związku w zakresie przygotowania i realizacji planowanego zbiornika wodnego.

Minister Kraszewski zapewnił również o swoim poparciu dla projektu pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” złożonego przez Związek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt, który jest kontynuacją prowadzonego już wcześniej programu, obejmuje zadania zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie pięciu gmin Związku, w tym modernizację oczyszczalni ścieków w Jaśle. Wartość projektu, który znajduje się na liście rankingowej ze statusem projektu rezerwowego, wynosi ok. 55 mln. złotych. Decyzja w sprawie realizacji projektu powinna zapaść do końca czerwca.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE