Informacje

Burmistrz ma pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

Iwona Byczek, inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, od 1 stycznia 2013 roku będzie sprawować funkcję pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Miejski Program Profilaktyki na 2013 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin”. Idąc dalej, działalność ta „prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy”, a do jej realizacji burmistrz „może powołać pełnomocnika”.

Osoba pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom pojawia się po raz pierwszy w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, który został przyjęty podczas sesji Rady Miejskiej Jasła w dniu 17 grudnia br. i wejdzie w życie od początku nowego roku.

Czternastostronicowy dokument podzielono na siedem rozdziałów. Kolejno zawiera on: krótką charakterystykę problematyki wraz z przyjętymi do realizacji działaniami, diagnozę problemów społecznych w Jaśle w oparciu o dostępne statystyki i badania opinii publicznej, priorytety programu do realizacji w 2013 roku, cele szczegółowe zaplanowanych przedsięwzięć oraz ich realizatorzy, źródła finansowania programu i zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, monitoring podjętych działań.

Zakres obowiązków pełnomocnika został szczegółowo opisany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Jasła nr III/213/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku. Będzie się zajmować: prowadzeniem i koordynacją działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; nadzorem nad realizacją zadań wynikających z programu, współpracą z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (której Iwona Byczek była do tej pory członkiem) oraz prowadzeniem jej obsługi finansowej; współpracą z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy; wdrażaniem i propagowaniem na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Do zadań nowo powołanego pełnomocnika należeć będzie również coroczne przygotowywanie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, planu wydatków na jego realizację i sprawozdań z jego realizacji, a następnie przedkładanie gotowej dokumentacji do akceptacji burmistrza Jasła.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Burmistrz ma pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom”

  1. to jest żart jakiś?
    już naprawdę nie ma nikogo mądrzejszego?
    Burmistrzu co Pan wyprawia?!