Informacje

Rodzice + troje lub więcej dzieci = zniżki w domu kultury, muzeum czy na basenie

Wzorem innych polskich miast lokalny samorząd wprowadza „Jasielską Kartę Dużej Rodziny”, uprawniającą rodziny wielodzietne do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez podmioty biorące udział w programie. Na razie do akcji włączyły się instytucje miejskie.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak podkreśla burmistrz miasta Andrzej Czernecki, podstawowymi celami programu są: „promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci, a także przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Jasła”.

Nie jesteśmy w stanie powiedzieć w jakim procencie te nasze działania okażą się skuteczne, jeżeli chodzi o osiągnięcie tych celów. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że rodziny wielodzietne są modelem, który jest dla nas bardzo pożądany z punktu widzenia wychowawczego. Rodziny, które decydują się na to, żeby były bardzo liczne, spotykają się z wieloma problemami finansowymi. Samorząd miasta Jasła widząc te wszystkie problemy chce w ramach swoich kompetencji, a jednocześnie zachęcając wszystkie inne instytucje, które chciałyby włączyć się we wsparcie tego rodzaju rodzin, wyjść naprzeciw w postaci zaproponowania przyjęcia karty wielkiej rodziny. – powiedział.

Na początek do programu zostały zaproszone instytucje podległe Urzędowi Miasta. Dzięki temu posiadacze karty będą mogli korzystać ze zniżek przy zakupie biletów wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Jasielski Dom Kultury, na wystawy w Muzeum Regionalnym, skorzystać na preferencyjnych warunkach z możliwości wejścia na obiekty sportowe zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapłacić mniejszą stawkę za odpady komunalne czy zakupić tańszy bilet w miejskiej komunikacji. Rodziny wielodzietne będące w posiadaniu miejskiej karty będą mogły też liczyć na pierwszeństwo przy przyjęciach do publicznych przedszkoli w Jaśle.

Będziemy też zachęcać instytucje i firmy, które chciałyby się włączyć w naszą akcję. Myślę, że tutaj zainteresowanie będzie miało miejsce. Wiele osób mówi o tym zagrożeniu jakim jest sytuacja demograficzna miasta Jasła. Każde wyjście naprzeciw rozwiązaniu tego problemu jest cenne. Nie wiadomo w jakim procencie to się przyczyni, ale na pewno to, że widzimy potrzebę tego wsparcia jest niezwykle istotne. – podkreśla burmistrz.

To wszystko ma przyczynić się na poprawę dostępności osób z trudnym statusem materialnym do dóbr oferowanych przez instytucje i podmioty prowadzone przez samorząd miejski oraz społecznych partnerów chcących uczestniczyć w programie.

Szczegółowy katalog ulg, jakie będą przysługiwać posiadaczom karty dużej rodziny, jest właśnie w opracowywaniu. Zostanie on podany do publicznej wiadomości poprzez specjalną zakładkę na oficjalnej stronie miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uważamy, iż ten katalog jest zbiorem otwartym i może być on modernizowany, wprowadzane nowe ulgi na bieżąco. Burmistrz nie będzie reagował w postaci uchwał tylko i wyłącznie na zasadzie zmiany katalogu. Na starcie są wpisane nasze miejskie jednostki, szczególnie bogata oferta MOSiR-u. Tak wszystkie gminy zaczynały. Tych gmin na terenie Polski jest 2 i pół tysiąca. Według Kancelarii Prezydenta około trzysta wprowadziło kartę dużej rodziny także nie jesteśmy ostatni, raczej w czołówce. – mówi Leszek Znamirowski, II zastępca burmistrza Jasła.

Śledząc karty dużych rodzin na terenie Polski są różne modele. Myśmy wybrali taki model. Myślę, ze jak będą jakieś przywileje zgłaszane, burmistrz będzie mógł na bieżąco reagować. Wydaje mi się, że danie burmistrzowi takich uprawnień jest kwestią zaufania. – dodaje.

Szacunkowo, roczny koszt wydawania kart ma pochłonąć z budżetu miasta około 40 tysięcy złotych. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Karta będzie wydawana w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin. Przeznaczone są na to odpowiednie środki, wcześniej zaplanowane w budżecie. Podzieliliśmy etapy składania wniosku na cztery rozdziały. Pierwszy to wypełnienie wniosku i złożenie. Ten wniosek ma być wsparty odpowiednimi zaświadczeniami, aby ta karta była zweryfikowana i przyznana właściwym rodzinom. Natomiast drugi etap to odbiór karty, trzeci to korzystanie z przywilejów i czwarty ewentualne ponowne złożenie wniosku, jeśli ta karta straci ważność. – wyjaśnia Znamirowski.

Zaaprobowany przez Radę Miejską program będzie adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkałych i zameldowanych pod wspólnym adresem na terenie miasta Jasła. Za przyjęty model uznano rodziców, opiekuna, rodziców zastępczych lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do osiągnięcia przez nie pełnoletniości lub do 25. roku życia w przypadku pobierania przez nie nauki. Wyjątek stanowić mają dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym).

Z programu nie będą mogły z kolei skorzystać rodziny, na utrzymaniu których pozostają pełnoletnie dzieci posiadające własne dzieci lub dzieci pozostające w związku małżeńskim.

Cieszę się, że zostanie wprowadzona karta dużej rodziny. Dużo młodych ludzi, którzy mieszkają na terenie miasta Jasła, czekało na to. – przyznał radny Krzysztof Czeluśniak.

Wzór karty oraz zasady, w ramach których będzie można przystąpić do programu zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego zarządzenia burmistrza miasta.

„Jasielska Karta Dużych Rodzin” wpisuje się w Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2012-2014 przyjęty przez Radę Miejską Jasła w dniu 28 maja 2012 roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE