Sport | rekreacja | turystyka

III Bieg Uliczny w Tarnowcu (zapowiedź)

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Uczniowski Klub Sportowy „Arka”, Gmina Tarnowiec, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec już po raz trzeci organizują Bieg Uliczny oraz Piknik z okazji Dnia Dziecka.

Impreza odbędzie się 7 czerwca 2015 roku. Startujemy na stadionie Sportowym w Tarnowcu, dystans 8 km, trasa Tarnowiec-Umieszcz-Wrocanka-Tarnowiec, liczymy na rekord frekwencji. Bieg grup młodszych rozpocznie się o 12:00, bieg główny nastąpi o 14:30. Zgłoszenia przyjmowane będą na Zapisy na bieg.

Serdecznie zapraszamy wszystkich biegaczy i sympatyków biegania, życzymy Wam sportowej rywalizacji, słonecznej pogody i uśmiechu na twarzy.

REGULAMIN IMPREZY

1. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Gmina Tarnowiec
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu
Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec

2. CELE
Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy i okolic
Promocja Gminy Tarnowiec

3. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2015 r. w Tarnowcu.
Biegi grup młodszych rozpoczną się o godzinie 12:00.
Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 14:30 ze stadionu sportowego w Tarnowcu.
Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy PIF-SPORT. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 7 czerwca 2015r. (niedziela) w godz. 11:30 – 14:00.
Trasa biegu głównego będzie oznakowana co 1km, na czas trwania biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.
Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 60 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie
do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie stadionu sportowego w Tarnowcu.

4. PROGRAM IMPREZY
11:30 – 14:00 – zapisy, odbiór numerów startowych
12:00 – start do biegu – grupy młodsze
14:00 – rozdanie nagród (dzieci, młodzież)
14:30 – start do biegu głównego – 8km
16:00 – zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

5. ZASADY UCZESTNICTWA
W biegu głównym na dystansie 8 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 16 (ur. 1999r.)
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które należy dostarczyć do biura zawodów.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do biegu będzie podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
Zawodników do biegów grupy młodszej zgłaszają opiekunowie. Obowiązkowa jest obecność rodzica/prawnego opiekuna podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
– numer startowy
– butelka wody mineralnej
– worek na odzież
– wodę na trasie zawodów
– materiały informacyjne i reklamowe
– dyplom
– ciepły posiłek na mecie
Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

6. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.tarnowiec.eu, gok.tarnowiec.eu/bieg. Do dnia 5 czerwca 2015 r. oraz w wyjątkowych sytuacji osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów.
Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej.
Zawodnik ma dwie możliwości: zapłacić przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu numer 53 8627 1040 2005 7001 6919 0001 w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec (tytuł przelewu opłata startowa na zawody) – kwota 15 zł; lub płacić gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów – kwota 20 zł.
Opłata startowa obowiązuje tylko zawodników w biegu głównym.
Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.
Zwolnieni z opłaty startowej są: młodzież do lat 18 (osoby, które w dniu 7 czerwca 2015 nie są pełnoletnie) oraz osoby, które ukończyły 70 lat.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku (w godz. 11:30 – 14:00), a także dowód przelewu.

7. KLASYFIKACJE, DYSTANSE
Grupy młodsze:
Dzieci do 4 lat (rocznik 2011 i młodsi) dystans ok. 100 m (razem dz. i chł.)
Dzieci 5 – 6 lat (rocznik 2010-2009) dystans 200 m (razem dz. i chł.)
Dzieci 7 – 9 lat (rocznik 2008-2006) dystans 400 m (osobno dz. i chł.)
Dzieci 10 – 12 lat (rocznik 2005-2003) dystans 600 m (osobno dz. i chł.)
Młodzież 13 – 15 lat (rocznik 2002-2000) dystans 1000 m (osobno dz. i chł.)
Podczas biegu głównego – 8 km będą prowadzona będzie klasyfikacja generalna i wiekowa kobiet i mężczyzn:
Kobiety:
K1 16-29 lat (rocznik 1999-1986)
K2 30 – 39 lat (rocznik 1985-1974)
K3 40 lat i starsze (rocznik 1975 i starsze)
Mężczyźni:
M1 16 – 19 lat (rocznik 1999-1996)
M2 20 – 29 lat (rocznik 1995-1986)
M3 30 – 39 lat (rocznik 1985-1976)
M4 40 – 49 lat (rocznik 1975-1966)
M5 50 lat i starsi (rocznik 1965 i starsi)

8. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy biegu w kategorii grup młodszych otrzymają pamiątkowy dyplom. Finaliści wszystkich biegów otrzymają medale.
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc I – IV otrzymują pamiątkowe statuetki, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe (nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I – IV w klasyfikacji generalnej)
50 pierwszych zarejestrowanych osób otrzymuje pamiątkową koszulką.
Organizator przewiduje nagrodę dodatkową w postaci dyplomu i statuetki dla najlepszego mieszkańca Gminy Tarnowiec – w kategorii kobiet i mężczyzn.
Dyplom oraz statuetkę otrzyma także najlepszy strażak OSP z Gminy Tarnowiec.
Nagrody rzeczowe zostaną również rozlosowane pośród wszystkich uczestników biegu głównego, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkich uczestników biegów obowiązuje niniejszy regulamin.
Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje sportowe zachowanie w duchu fair play.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (NZOZ „Ad-Med” w Tarnowcu, „Emergencia” Pogotowie medyczne Krzysztof Górski).
Bieg główny odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
W załączeniu dostępna jest mapa biegu głównego.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
Parking dla samochodów znajduje się przy kościele w Tarnowcu.
Wyniki oraz relacja z biegów opublikowane będą na stronach internetowych: www.tarnowiec.eu oraz innych lokalnych portalach.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Bartłomiej Smyka 885555205, Katarzyna Piskorz 694166667.

(GOK w Tarnowcu)

Back to top button