Informacje

Zarząd Związku Miast Polskich w Jaśle

Przyjęcie stanowisk w sprawie: projektów przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, a dotyczących zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobach gmin i o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz w kwestii stanowienia prawa w Polsce, były najważniejszymi punktami posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich w Jaśle.

Fot. © materiały prasowe Urzędu Miasta w Jaśle

Zarząd Związku Miast Polskich spotyka się raz w miesiącu w różnych miastach członkowskich, by m.in. opiniować projekty aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), które mają wpływ na funkcjonowanie samorządów miejskich. Tym razem, na zaproszenie burmistrza Ryszarda Pabiana, spotkał się 16 grudnia br. w Jasielskim Domu Kultury.

Przed rozpoczęciem obrad, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes ZMP, wyjaśnił że zazwyczaj w porządku obrad Zarządu ZMP jest po kilkadziesiąt spraw różnej wagi. Do najważniejszych, poruszanych podczas grudniowej sesji w Jaśle należały zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. – Jest to propozycja rządowa, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych, dlatego, że od dawna zgłaszaliśmy uwagi do obowiązującego w tej kwestii prawa. Jedną z takich uwag było uelastycznienie zapisów prawa lokalowego tak, aby na przykład nie było prawnie wymuszone dziedziczenie lokali komunalnych. Lokale te powinny służyć spełnianiu socjalnych obowiązków gminy, czyli zapewnieniu mieszkań ludziom uboższym, którzy sami nie dają sobie rady na rynku mieszkaniowym i trzeba im pomóc. Jeżeli mieszkania komunalne przechodzą z pokolenia na pokolenie w jednej rodzinie, nie spełniają swojej funkcji socjalnej. Propozycje zmian idą w dobrym kierunku, niemniej – jak zwykle – mamy również uwagi krytyczne. Dotyczą one kilku szczegółowych zapisów. Na przykład wiele samorządów miejskich przekazuje mieszkania nie wyremontowane ludziom, których stać na ten remont i którzy zobowiązują się do jego przeprowadzenia. Ta dobra praktyka mogłoby ucierpieć. Mógłby być też problem ze sprzedażą mieszkań komunalnych. Myślę, że to dotyczące tych spraw zapisy mogą być poprawione i zwykle rząd pozytywnie reaguje na takie, nasze wnioski. Jeżeli tak będzie i tym razem, to nasza praca da efekty.

Ustawa o prawie lokalowym jest dla samorządów terytorialnych bardzo istotna. Dlaczego, wyjaśnia dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski: – Ten rynek wciąż jeszcze jest zbyt silnie reglamentowany, zbyt sztywno obwarowany rozmaitymi przepisami, a tymczasem w gminach chodzi o to, żeby – oczywiście w ramach ogólnych, ustanowionych przez prawo – dostosować politykę mieszkaniową do sytuacji w danym miejscu.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, jednocześnie zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZMP, na wstępie posiedzenia przybliżył gościom swoje miasto, w tym najważniejsze inwestycje ostatnich lat i plany na najbliższą przyszłość, a po zakończeniu obrad zaprosił ich na krótki koncert w wykonaniu wokalistów JDK oraz samorządowe spotkanie wigilijne, któremu przewodniczył biskup Jan Wątroba.

***

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy prawie 300 samorządów miejskich, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Związek Miast Polskich istnieje od 1917 r. i już w okresie międzywojennym mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. Jednak zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie ZMP – jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należą 294 miasta. Mieszka w nich około 72 proc. miejskiej ludności kraju.

Przygotowane przez Zarząd czy komisje problemowe ZMP stanowiska i projekty zmian ustaw dotyczących samorządu są przedstawiane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołom roboczym, komisjom Sejmu i Senatu oraz odpowiednim ministerstwom. Związek wspiera miasta, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw. Przygotowuje własne projekty ustawy, ostatnio np. ustawę o rewitalizacji.

Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych ZMP stara się być aktywnym i skutecznym ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem merytorycznym polskich miast. Związek reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów.

Jasło uchwałę o przystąpieniu do ZMP podjęło 4 grudnia 1997 r. Z województwa podkarpackiego do Związku należy 14 miast. Oprócz Jasła są to: Boguchwała, Brzozów, Dukla, Dynów, Jarosław, Kolbuszowa, Mielec, Nowa Dęba, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rzeszów i Sanok.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE