Informacje

Zaledwie czternaście milionów złotych na inwestycje

BUDŻET MIASTA JASŁA NA 2018 ROK UCHWALONY

Projekt uchwały budżetowej miasta Jasła na 2018 rok został przekazany radnym w dniu 14 listopada oraz przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem dokonania jego oceny. Wydano pozytywną opinię wraz z uwagami, do których władze miasta odniosły się poprzez przygotowanie dwóch autopoprawek do projektu.

Prezentacja głównych założeń najważniejszego dokumentu finansowego naszego miasta na przyszły rok odbyło się podczas pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej Jasła w dniu 27 grudnia. Skarbnik Jacek Borkowski poinformował, że przy opracowywaniu dokumentu wzięto pod uwagę szacowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne na przyszły rok.

Plan dochodów miasta w 2018 roku oszacowano na poziomie 145 022 498,30 złotych (plan na 2017 rok – 149 646 000 złotych), w tym dochody bieżące 142 903 018,95 złotych (plan na 2017 rok – 135 977 215,87 złotych) i dochody majątkowe 2 119 479,35 złotych (plan na 2017 rok – 13 668 784,13 złotych).

Najważniejszą grupę dochodów miasta stanowić będą: podatki i opłaty lokalne (33,9 mln złotych), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone (31,1 mln złotych), udziały w dochodach budżetu państwa (28,6 mln złotych), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (4,5 mln złotych), dochody z majątku gminy (4,05 mln złotych), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (3,8 mln złotych) oraz dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne (1,7 mln złotych).

Ważniejsze dochody z podatków i opłat lokalnych to: podatek od nieruchomości (28,3 mln złotych), podatek dochodowy od osób fizycznych (26,2 mln złotych), podatek dochodowy od osób prawnych (2,5 mln złotych), opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (870 tysięcy złotych), podatek od środków transportowych (740 tysięcy złotych), podatek od czynności cywilnoprawnych (700 tysięcy złotych), opłata skarbowa (480 tysięcy złotych), , wpływy z podatku dochodowego – karta podatkowa (130 tysięcy złotych), opłata skarbowa (80 tysięcy złotych).

Według wstępnego planu, wydatki stanowić będą 149 311 280,30 złotych (plan na 2017 rok – 156 047 445,98 złotych), w tym wydatki bieżące 135 231 076,15 złotych (na 2017 rok – 132 082 312,17 złotych) i wydatki majątkowe 14 080 204,15 złotych (na 2017 rok – 23 965 133,81 złotych).

Środki te zostaną przeznaczone na następujące działy: oświata i wychowanie (47,2 mln złotych), rodzina (21,06 mln złotych), pomoc społeczna (13,9 mln złotych), administracja publiczna (12,3 mln złotych), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,05 mln złotych), transport i łączność (11,7 mln złotych), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,2 mln złotych), kultura fizyczna (3,4 mln złotych), gospodarka mieszkaniowa (2,5 mln złotych), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,1 mln złotych), edukacyjna opieka wychowawcza (1,3 mln złotych), obsługa długu publicznego (1,2 mln złotych), ochrona zdrowia (895 tysięcy złotych), różne rozliczenia (654 tysięcy złotych), działalność usługowa (536 tysięcy złotych).

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zabezpieczono nieco ponad czternaście milionów złotych, w tym na przedsięwzięcia w działach: transport i łączność (8,4 mln złotych), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,02 mln złotych), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,25 mln złotych), pomoc społeczna (660 tysięcy złotych), gospodarka mieszkaniowa (475 tysięcy złotych), kultura fizyczna (355 tysięcy złotych), oświata i wychowanie (330 tysięcy złotych), administracja publiczna (255 tysięcy złotych), przetwórstwo przemysłowe (100 tysięcy złotych), działalność usługowa (100 tysięcy złotych), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (50 tysięcy złotych).

W wydatkach uwzględniono dwie dotacje dla samorządu województwa podkarpackiego: na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73” (4,7 mln złotych) oraz „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” (400 tysięcy złotych).

Wśród wymienionych przez burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana najważniejszych zadań, jakich realizacji samorząd miejski zamierza się podjąć w przyszłym roku, są:

 • Budowa obiektu mostowego na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki (1 mln złotych)
 • Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości (1 mln zł)
 • Centrum Komunikacji Jasło, Plac Żwirki i Wigury (845 tysięcy złotych)
 • Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej (750 tysięcy złotych)
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Gamrat – budowa drogi KD (0,5 mln złotych)
 • Rozbudowa ul. Gorajowickiej (0,5 mln złotych)
 • Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła (547 tysięcy złotych)
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku MOPS przy ulicy Szkolnej wraz z budową drogi dojazdowej (370 tysięcy złotych)
 • Opracowanie koncepcji utworzenia Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle (350 tysięcy złotych)
 • Działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej (300 tysięcy złotych)
 • Modernizacja traktów pieszych i jezdnych przy MOSiR w Jaśle (140 tysięcy złotych)
 • Uzbrojenie osiedla na Kotlinę (110 tysięcy złotych)
 • Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Żniwnej (110 tysięcy złotych)
 • Modernizacja systemu zamykania szafek szatniowych na krytej pływalni MOSiR (90 tysięcy złotych)
 • Budowa kwater grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza (50 tysięcy złotych)
 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Baczyńskiego i 3 Maja (40 tysięcy złotych)
 • Zakup parkometru do płatnej strefy parkowania (40 tysięcy złotych).

Uwzględnione projekty współfinansowane przez Unię Europejską (kontynuowane z poprzedniego roku budżetowego oraz nowo planowane):

 • Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez miasto Jasło i powiat jasielski
 • Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski
 • Kierunek Rodzina
 • Akademia Pełni Życia
 • Kreatywni i Samodzielni
 • Integracja transgraniczna. Integracja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości
 • Odnawialne źródła energii na terenie miasta Jasła.

Planowany deficyt miasta kształtować się będzie na poziomie 4,2 miliona złotych, a jego pokrycie przewiduje się przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego.

Przewidywane zadłużenie miasta na koniec grudnia 2018 roku szacowane jest na poziomie 24,05 mln złotych (16,59% w stosunku do zaplanowanych dochodów).

Chciałem podkreślić, że budując projekt tego budżetu przede wszystkim staraliśmy się zapewnić funkcjonowanie naszych jednostek i tych instytucji, które funkcjonują w ramach miasta Jasła, a także wypełnianie zadań, które ciążą na nas i wynikają z obowiązujących przepisów. Przewidziano dotacje dla naszych zakładów budżetowych, jednostek kultury, zapewniono przekazanie subwencji i dotacji do jednostek oświatowych, a także zapewniono środki na wynagrodzenia dla pracowników takich jednostek jak Urząd Miasta i wszystkich pozostałych funkcjonujących w ramach miasta. Poza tym uwzględniono te zadania, które będą wieloletnimi lub też do których zobowiązują nas podjęte wcześniej uchwały Rady Miejskiej Jasła. Po otrzymaniu stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, a także po uwzględnieniu uchwał, które zostały podjęte już po przedłożeniu projektu budżetu, uwzględniono w autopoprawkach wszystkie zmiany wynikające z tej opinii i tych podjętych uchwał. Zapewni on sprawne funkcjonowanie miasta, a w zależności od tego jakie konieczne zadania pojawią się w trakcie roku budżetowego oraz możliwości finansowania tych zadań, oczywiście będziemy starali się reagować i zapewniać możliwość sfinansowania ich wykonania. – skomentował burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Komisje merytoryczne Rady Miejskiej stwierdziły, że projekt uchwały budżetowej na 2018 rok został opracowany i złożony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do projektu dołączono niezbędne materiały informacyjne, w tym: prognozę sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających w mieście, informację o zamiarach spółek miasta, gospodarka miejska i urządzenia socjalno-kulturalne – mierniki, wskaźniki statystyczne oraz informację o sprawowaniu zarządu mieniem komunalnym za okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku. Po rozpatrzeniu projektu uchwały, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, przedłożonych dokumentów, wyjaśnień burmistrza i jego służb, wszystkie komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały projekt.

Podczas pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja nad przyszłorocznym budżetem.

Radny Krzysztof Czeluśniak skomentował: – Projekt budżetu jest zatrważający: zero inwestycji pozwalających na rozwój miasta Jasła. Zatrważające są dane Głównego Urzędu Statystycznego, które mówią, że zaczyna nas być coraz mniej. Urodzenia w porównaniu do lat poprzednich, przy wzroście zgonów, dają te dane do myślenia. Miasto zaczyna się powoli starzeć. To ostatni dzwonek na to, żeby coś zmienić i zacząć działać.

Sporo zastrzeżeń co do konstrukcji budżetu miał również radny Jan Pierzchała. Jego szczególne oburzenie wzbudziła wysokość środków przeznaczonych na promocję miasta w mediach oraz realizacja strategii wizerunkowej miasta, które – jak stwierdził – mają jedynie na celu pokazywanie w lokalnych środkach masowego przekazu z dobrej strony burmistrza Ryszarda Pabiana, a nie tak naprawdę tego, co się realizuje w mieście.

Będąc w tej radzie, co roku zgłaszałem wnioski o minimalne przeznaczanie kwot na media. Ja rozumiem, że w przyszłym roku jest kampania wyborcza, ale przekazywać 160 tysięcy złotych dla mediów po to, żeby robić niezdrową konkurencję wśród mediów, bo niektórzy pracują uczciwie za darmo i nie chcą tych pieniędzy naszych podatników. Ja wiem, że to może być śmieszne, ale dla mnie osobiście jako mieszkańca miasta Jasła to nie jest śmieszne. Gdyby to były pana (burmistrza Ryszarda Pabiana – przyp. red.) prywatne pieniądze to też by pan tak postępował z tymi środkami finansowymi? Uważam, że ta kwota powinna być przeznaczona na inne cele. Ten budżet nie jest prorozwojowy. Od kilku lat to stereotypowy budżet. Nic się nie zmienia. Proszę mi w tym projekcie na 2018 rok pokazać kierunki rozwoju, ile będzie miejsc pracy z tego tytułu. – powiedział.

Burmistrz Ryszard Pabian odpowiedział: – Chciałem państwa o jednym zapewnić. Te środki, które są wydawane na promocje, nie są wydawane na promocję burmistrza, są wydawane na promocję miasta Jasła. Jeśli mówimy o rozwoju miasta Jasła to jak my mamy dotrzeć do szerokich kręgów, do inwestorów, jeśli nie będziemy o naszym mieście mówić, nie będziemy pokazywać tego, co w mieście się dzieje. Owszem, pokazujemy, opluwając to miasto w przeróżnych komentarzach i niestety na to sobie pozwalamy. Nie wiem, czy robią to nasi mieszkańcy czy nasi wrogowie z innych miast, ale tak się dzieje. Chciałem podkreślić, że będziemy podejmować dalsze działania, które będą miały na celu przedstawiać nasze miasto w dobrym świetle. Nasza strategia wizerunkowa jest postrzegana jako jedna z lepszych, które mają opracowane miasta. Chciałem o tym zapewnić, bo na różnego rodzaju forach właśnie my jesteśmy podawani jako przykład dobrej strategii wizerunkowej. Tak samo nasze działania, jak na przykład Jasielska Strefa Usług Publicznych, są podawane jako przykład dobrego działania.

Radni zgłosili aż czternaście poprawek do projektu uchwały budżetowej, w tym Robert Hap jeden wniosek (wpisanie zadania – „Modernizacja stadionu przy ulicy Śniadeckich w zakresie wykonania sztucznej nawierzchni, pełnowymiarowej, wraz z oświetleniem na boisku treningowym” na kwotę 200 tysięcy złotych), Krzysztof Czeluśniak cztery (zwiększenie środków na inicjatywy lokalne z 20 do 40 tysięcy złotych, zwiększenie wydatków na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, zwiększenie środków na utrzymanie Ogródka Jordanowskiego oraz wpisanie zadania organizacji szkolnej ligi koszykówki i siatkówki w mieście Jaśle), Jan Pierzchała pięć (głównie na bieżące remonty ulic miejskich, odwodnienie ulicy Prusa oraz dokończenie remontu ulicy Pelczara), Krzysztof Pec trzy (zwiększenie dotacji celowej dla klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie o 30 tysięcy złotych do kwoty 690 tysięcy złotych, remont tarasu przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Kopernika na kwotę 80 tysięcy złotych oraz budowę parkingu przy ulicy Kasprowicza w Jaśle na kwotę 100 tysięcy złotych) oraz Bogusława Wójcik i Lech Polak jeden wspólny (wpisanie na listę zadań inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Partyzantów na odcinku między ulicami Wincentego Pola, a Szopena i przeznaczenie na ten cel kwoty 100 tysięcy złotych).

Dzisiaj po południu radni spotkali się ponownie. Przed przystąpieniem do głosowania nad zgłoszonymi przez nich poprawkami burmistrz Ryszard Pabian poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, uwzględniającej wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie boiska treningowego przy ulicy Śniadeckich 15 z wykonaniem sztucznej nawierzchni o polu gry 100×60 metrów. Miasto zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych, a źródłem pokrycia ma być przesunięcie wydatków zaplanowanych na zakup nieruchomości pod inwestycje.

Podkreślił, że właśnie o takich parametrach technicznych obiekt przewiduje wcześniej sporządzona dokumentacja projektowa i miasto posiada zezwolenie na jego realizację.

Starałem się to na ostatniej sesji wyjaśnić, a potem na komisji budżetowej, że chcemy zabrać pieniądze z dwóch zadań, które są istotne dla miasta Jasła. Jedno to dotyczące rewitalizacji. Starałem się państwa przekonać do tego, że kiedy od dwóch lat pracujemy nad planem rewitalizacji i nad zadaniami, które chcemy uwzględnić do realizacji w najbliższych latach, dziwnym pociągnięciem chcemy zniszczyć te dotychczasowe prace. Nie tylko nas tutaj, ale także szerokiego forum, które było powołane w ramach konsultacji tego opracowywanego programu. I drugie zadanie, na które tak naprawdę państwo wyraziliście zgodę, bo przecież w mieście opracowywany jest obecnie audyt mający na celu właśnie ocenę systemu oświetlenia ulicznego. W konsekwencji mieliśmy składać wniosek o dofinansowanie tego oświetlenia. Tym pociągnięciem, które zostało zaproponowane we wniosku, te dwa zadania zdecydowanie je wręcz niszczyły. Stąd też moja propozycja, aby w tej chwili środki w wysokości dwustu tysięcy złotych przesunąć z zakupu nieruchomości na cele inwestycyjne. Zakładam, że nie będziemy zakupować te nieruchomości zaraz od stycznia, stąd też możemy sobie na tę chwilę pozwolić na takie rozwiązanie. Bardzo proszę o uwzględnienie tej autopoprawki w ramach głosowania nad budżetem miasta Jasła. – wyjaśnił.

W związku z tym oświadczeniem radny Robert Hap wycofał swój wniosek, który tym samym stał się bezprzedmiotowy. Ponadto, w przerwie między sesjami i po zapoznaniu się ze stanowiskiem burmistrza miasta, swoje dwa wnioski wycofał radny Krzysztof Pec oraz radni Bogusława Wójcik i Lech Polak swój wspólny. Jeden wniosek radnego Jana Pierzchały został odrzucony ze względów formalnych.

Radni musieli więc przegłosować pozostałe dziesięć propozycji swoich kolegów. Zgodzili się oni jedynie na zwiększenie o trzydzieści tysięcy złotych (do łącznej kwoty 690 tysięcy złotych) dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie miasta w ramach ustawy o sporcie, co zaproponował Krzysztof Pec. Źródłem finansowania będą wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego. Pozostałe dziewięć nie uzyskało niezbędnego poparcia.

W wyniku głosowania nad projektem uchwały budżetowej miasta Jasła na 2018 rok, za jego przyjęciem opowiedziało się szesnastu radnych (Dorota Bilewicz, Bogusław Buglewicz, Michał Burbelka, Urszula Czyżowicz, Andrzej Dybaś, Robert Hap, Krzysztof Pec, Lech Polak, Henryk Rak, Michał Rybka, Krystyna Sikora, Michał Sołtys, Maria Szańca, Jerzy Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Leszek Zduński), jeden był przeciw (Krzysztof Czeluśniak), a troje (Józef Kędrek, Alicja Nowosielska, Leszek Znamirowski) wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie uczestniczył Jan Pierzchała.

Ryszard Pabian podziękował im za konstruktywną dyskusję i jednocześnie zaznaczył, że budżet w ciągu całego roku kalendarzowego będzie dostosowywany do potrzeb miasta i możliwości pozyskania przez samorząd środków zewnętrznych na jego rozwój.

Mimo tych perturbacji na etapie prac nad uchwałą budżetową na rok 2018, dziękuję za zrozumienie pewnych informacji, które państwu przekazałem. Przez te trzy lata udawało nam się realizować te zadania, które są bardzo istotne dla miasta Jasła nawet, jeśli wstępnie nie były ujmowane, a potem okazywało się, że pojawiają się możliwości ich realizacji w związku z tym, że pojawiają się wolne środki. Mam nadzieję, że podobnie będzie w roku 2018. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tej uchwały budżetowej i liczę na państwa współpracę przy realizacji tego budżetu w trakcie roku. – powiedział burmistrz.

BURMISTRZ RYSZARD PABIAN O BUDŻECIE NA 2018 ROK:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE