Informacje

Zmiany w budżecie Jasła na 2021 rok: kolejne miejskie ulice do przebudowy

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych, w gospodarce mieszkaniowej, oświacie i wychowaniu, gospodarce komunalnej i ochrony środowiska, gospodarce odpadami komunalnymi, działalności usługowej oraz kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego przewidują zmiany, które – za aprobatą radnych – przyjęto w uchwale budżetowej miasta Jasła na 2021 rok.

Jednym z punktów dzisiejszego posiedzenia Rady Miejskiej Jasła była zmiana uchwały budżetowej na 2021 rok. Przygotowaną korektę w zakresie dochodów i wydatków omówił szczegółowo skarbnik Jacek Borkowski. Do pierwotnego projektu zostały przedłożone dwie autopoprawki, które wprowadzają w życie do realizacji nowe zadania inwestycyjne, w szczególności na drogach miejskich.

Plan wydatków obejmuje: przebudowę parkingu oraz ulicy bocznej od ulicy Jagiełły (65 267 złotych), przebudowę ulicy Plażowej (23 tys. złotych), przebudowę ulicy bocznej od ulicy Gajowej (24 tys. złotych), przebudowę ulicy Okrężnej (22 tys. złotych), przebudowę ulicy bocznej od ulicy Kaczorowy (45 tys. złotych), przebudowę ulicy Rzemieślniczej (37 tys. złotych), przebudowę ulicy bocznej od ulicy Mickiewicza – osiedle Bryły (39 tys. złotych), przebudowę ulicy Żeromskiego (100 tys. złotych), przebudowę ulicy Partyzantów (155 tys. złotych) oraz przebudowę odwodnienia ulicy Jagiełły (15 tys. złotych).

Kwoty zabezpieczone w budżecie wynikają ze wstępnych kosztorysów przewidzianych na prace związane z przebudową tych ulic.

W dziale obejmującym oświatę i wychowanie zabezpieczono środki m.in. na modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 im. św. Jana Pawła II (35 tys. złotych) oraz budowę ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Pluszowego Misia (105 tys. złotych).

Z tego drugiego zadania szczególnie zadowolona była radna Iwona Dziedzic. – Ja cieszę się, że im bliżej wakacji tym więcej w zmianach budżetowych pojawia się zadań mających na celu poprawę naszych placówek oświatowych. I dodała: – Cieszę się, że ta inwestycja, która była od dawna wyczekiwana, ma szansę realizacji. Mam nadzieję, że to jest kolejny dowód na to, że współpracą, rozmową i dobrymi chęciami jesteśmy w stanie dużo zdziałać.

Miasto zamierza wykonać prace związane z przebudową przepustu w ciągu ulicy Jodłowej uszkodzonego w wyniku powodzi błyskawicznej w czerwcu 2020 roku (100 tys. złotych).

Dziękuję za pamięć o tym przepuście wzdłuż ulicy Jodłowej. Te deszcze nawalne pokazały, że jest on niebezpieczny. Mam nadzieję, że po tej modernizacji przynajmniej ta część osiedla będzie spała spokojnie. – powiedziała radna Krystyna Sikora.

Burmistrz Ryszard Pabian, na przykładzie wyżej wymienionych przedsięwzięć prosił radnych o wytrwałość w sygnalizowanych przez nich problemach z realizowaniem bieżących potrzeb inwestycyjnych miasta.

My naprawdę zdajemy sobie sprawę z tych potrzeb jakie są na terenie miasta. Nie zawsze jesteśmy w stanie uruchomić środki wtedy kiedy z Państwem rozmawiam. Ale pamiętam o tym i również taką informację mają zarówno w wydziałach odpowiedzialnych za realizację tych zadań, jak i pan skarbnik. Staramy się, jeśli tylko jest to możliwe, te zadania uruchamiać. Jak Państwo radni widzicie, te zadania, które są najbardziej potrzebne, zawsze znajdą swoją ścieżkę do realizacji. – powiedział.

Dzisiejsze zmiany budżetowe uwzględniają ponadto wydatki na m.in.: remont stropu w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej (4,9 tys. złotych), przebudowę ze zmianą przebiegu instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Koralewskiego 9 – byłej Szkole Podstawowej nr 2 (90 tys. złotych), zabezpieczenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w celu sfinansowania prac nad Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 (7 tys. złotych), zakup materiałów związanych z obchodami nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle (5 tys. złotych).

W autopoprawce przygotowanej przez burmistrza uwzględniono również nakłady na sfinansowanie zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1,2 mln złotych).

Jak wyjaśnił skarbnik Jacek Borkowski: – Jesteśmy po przetargu na drugie półrocze. Brakuje nam 1,7 mln złotych pomimo tego, że ceny na zebranie i zagospodarowanie odpadów są niższe niż w pierwszym półroczu. W związku z tym, że w tej chwili nie proponujemy podnosić stawki to proponujemy, aby 1,2 mln złotych zabezpieczyć poprzez zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych oraz zwiększenia wpływu z podatku od czynności cywilno-prawnych. Tutaj liczymy, że akurat te dochody powinniśmy wykonać. W pozostałym zakresie, to jest około 540 tys. złotych, które nie zabezpieczamy tutaj, będziemy prowadzili działania związane z ograniczeniem ilości zbieranych odpadów. Mamy kilka pomysłów, aby wdrożyć działania związane z gospodarką odpadami, co powinno przynieść wymierny skutek.

Komisje merytoryczne wydały pozytywną opinię w sprawie zmian budżetu.

Za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie opowiedziało się 17 radnych, jeden wstrzymał się od głosu, trzy osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Nie było głosów negatywnych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE