Informacje

Radni gminy Nowy Żmigród jednym głosem za wstępną koncepcją obwodnicy tej miejscowości, ale z licznymi uwagami

Radni z Nowego Żmigrodu jednomyślnie zaopiniowali wstępną koncepcję przebiegu łącznika między drogami wojewódzkimi o numerach 992 i 993 w tej miejscowości. Jednocześnie na tym etapie prac przygotowawczych wnieśli szereg swoich uwag co do rozwiązań technicznych planowanej inwestycji.

Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu to inwestycja o znaczeniu strategicznym. Według wstępnej koncepcji zaproponowanej przez Zarząd Powiatu w Jaśle droga będzie biegła od skrzyżowania ulicy Jasielskiej z ulicą Gorlicką, wzdłuż potoku Niegłoszcz, by następnie połączyć się z ulicą Dukielską na wysokości dawnej fabryki armatur. Łącznik między dwoma drogami wojewódzkimi przebiegającymi przez centrum miejscowości ma powstać w klasie drogi G. W ramach prac przewidziano wykonanie dwóch przepustów na istniejącym cieku wodnym oraz odcinka drogi serwisowej o długości ok. 400 metrów po stronie wschodniej obwodnicy. Potrzebna będzie również przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z przebiegiem planowanej trasy.

Jak czytamy w piśmie skierowanym przez starostę jasielskiego do przewodniczącego Rady Gminy Nowy Żmigród, za proponowanym wariantem przemawiają następujące argumenty: „Nowy przebieg jest zlokalizowany wzdłuż potoku Niegłoszcz, w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej. Dodatkowo różnica poziomów na obwodnicy o długości 1,1 km wynosi ok. 15 metrów, podczas gdy obecny przebieg drogi posiada różnicę 19 m w pionie na odcinku o długości ok. 230 metrów.”

Docelowo to rozwiązanie komunikacyjne ma pozwolić na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości. Przez Nowy Żmigród przejeżdża codziennie nawet do 1,8 tysiąca samochodów ciężarowych, które uprzykrzają życie mieszkańcom. Dzięki przeniesieniu ruchu na nowy odcinek drogi kierowcy potężnych kolosów omijaliby ścisłą zabudowę mieszkalną znajdującą się w Rynku.

W związku z przygotowywaną inwestycją Rada Gminy Nowy Żmigród przyjęła oświadczenie, na mocy którego jednogłośnie akceptuje wstępną koncepcję przebiegu łącznika koncepcji między drogami wojewódzkimi 992 i 993.

„Kilkanaście dni temu do Urzędu trafiła korespondencja od starosty jasielskiego zawierająca mapę sytuacyjną wysokościową, na której została wprowadzona wstępna koncepcja tego łącznika. Łącznik przebiega od drogi wojewódzkiej nr 992 do drogi wojewódzkiej nr 993. Włącza się w okolicy istniejącego skrzyżowania ulic Gorlickiej i Jasielskiej, wychodzi w ciągu ulicy Dukielskiej za dawnym budynkiem jasielskiej fabryki armatur. Długo rozmawialiśmy. Braliśmy pod uwagę również głosy mieszkańców jakie docierały do nas na tym etapie. Zaznaczam, że mamy do czynienia z wstępną koncepcją. Tą wstępną koncepcję zaopiniowaliśmy pozytywnie” – wyjaśnia Mateusz Smyka, radny gminy Nowy Żmigród.

Radni gminni w prezentowanym stanowisku rekomendują, aby w dalszych pracach projektowych przedmiotowego łącznika uwzględnić:

  • ominięcie budynku mieszkalnego przy ulicy Jasielskiej 2 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Gorlickiej i Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie;
  • ominięcie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Jasielskiej do skrzyżowania z ulicą Szopena;
  • odsunięcie projektowanego łącznika od zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej w Nowym Żmigrodzie przy ulicy Zielonej poprzez poprowadzenie łącznika po prawym orograficznie brzegu potoku Niegłoszcz;
  • skrzyżowanie projektowanego łącznika z drogą gminną w ciągu ulicy Starożmigrodzkiej
  • włączenie projektowanego łącznika do drogi wojewódzkiej nr 993 w ciągu ulicy Dukielskiej poprzez skrzyżowanie w kształcie litery „Y”;
  • zastosowanie systemu kierowania ruchem drogowym poprzez sygnalizację świetlną sterowaną w zależności od natężenia ruchu.

W szczegółowym uzasadnieniu do oświadczenia napisano:

„Starosta jasielski zwrócił się do Rady Gminy Nowy Żmigród w sprawie akceptacji oraz wniesienia ewentualnych uwag do wstępnej koncepcji przebiegu łącznika pomiędzy drogami wojewódzkimi 992 i 993 w miejscowości Nowy Żmigród. Rada Gminy Nowy Żmigród, po rozważeniu przedstawionego rozwiązania, opiniuje go pozytywnie z szeregiem uwag. Uwagi dotyczą:
1. zaprojektowania rozwiązania omijającego istniejący przy ulicy Jasielskiej 2 budynek mieszkalny poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Gorlickiej i Jasielskiej. Przedstawione we wstępnej koncepcji rozwiązanie zakłada, że mieszkańców w/w budynku należałoby wysiedlić, a budynek rozebrać. Właścicielka w/w budynku w nieodległym czasie dokonała jego odbudowy po tragicznym w skutkach wypadku z udziałem samochodu ciężarowego. Należy zatem rozważyć wprowadzenie innego rozwiązania, które omija wspomniany budynek mieszkalny.
2. zachowania istniejącego ciągu pieszego przy ulicy Jasielskiej z racji korzystania z niego przez mieszkańców Nowego Żmigrodu odwiedzających cmentarz parafialny przy ulicy Szopena.
3. poprowadzenia w miarę możliwości projektowanego łącznika po prawym orograficznie brzegu potoku Niegłoszcz w celu ominięcia istniejącej przy ulicy Zielonej zabudowy mieszkalnej oraz prawdopodobnym jej rozwojem w najbliższych latach. Jeżeli z przyczyn technicznych okazałoby się to niemożliwe, dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej.
4. zaprojektowania łącznika z istniejącą drogą gminną – ulicą Starożmigrodzką. Mieszkańcy Nowego Żmigrodu korzystają z istniejącej drogi gminnej do gruntów rolnych znajdujących się po obu stronach potoka Niegłoszcz.
5. włączenia projektowanego łącznika do drogi wojewódzkiej 993 w ciągu ulicy Dukielskiej na zasadzie skrzyżowania w kształcie litery „Y”. Wyeliminuje to dodatkowy hałas związany z hamowaniem pojazdów, który występuje na skrzyżowaniach w kształcie litery „T”.
6. na przebudowywanych nowo powstałych skrzyżowaniach łącznika z drogami wojewódzkimi zastosować kierowanie ruchem drogowym poprzez sygnalizację świetlną z zastosowaniem inteligentnego systemu reagowania na natężenie ruchu drogowego”.

Jednocześnie przedstawiciele społeczności ziemi żmigrodzkiej w miejscowym samorządzie gminnym bezwzględnie domagają się, aby przeprowadzić konsultacje społeczne dokumentacji projektowej z mieszkańcami miejscowości Nowy Żmigród. „Ich zasięgiem objąć w szczególności właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli i użytkowników nieruchomości rolnych położonych na szlaku projektowanego łącznika” – napisali.

Radny Mateusz Smyka powiedział: „Zaznaczam, że mamy tutaj do czynienia ze wstępną koncepcją. Nie wiemy na dzień dzisiejszy albo jedynie możemy przewidywać kto będzie podmiotem zlecającym opracowanie dokumentacji. W zależności od przyjętego rozwiązania może to być albo gmina Nowy Żmigród, albo powiat jasielski. Na etapie kiedy ta dokumentacja będzie już przygotowywana bardzo istotną kwestią jest włączenie mieszkańców w proces informowania ich o tym jak ten łącznik może przebiegać, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy w tej koncepcji do czynienia jedynie z mapą sytuacyjną wysokościową, a nie mamy opisu i nie wiemy jakie rozwiązania mogą być przyjęte. Zatem w momencie rozpoczęcia prac projektowych, również prac badawczych, bo podejrzewam, że tam będą wymagane opinie geotechniczne lub inne specjalistyczne opinie, ponieważ część tego łącznika przechodzi przez tereny skarpy, która znajduje się nad potokiem Niegłoszcz, w związku z tym bardzo proszę o uwzględnienie tego, żeby mieszkańcy tamtych rejonów byli informowani w ramach konsultacji społecznych o tym co ich w najbliższym czasie czeka, czego mogą się spodziewać i jak te prace projektowe postępują”.

Oświadczenie trafi do starosty jasielskiego oraz zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez publikację na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Żmigród oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UG Nowy Żmigród.

Wójt gminy Grzegorz Bara powiedział krótko, że swoją opinię w sprawie budowy drogi obwodowej Nowego Żmigrodu wyrazi dopiero po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji na ten temat. Dodał, że na razie jest to wstępna propozycja natomiast cały czas trwają rozmowy „kto ma projektować, kto ma być inwestorem, kto wypłaci odszkodowania za zajęcie terenu i jak ma to wyglądać”. Jednocześnie podziękował radnym za zajęcie stanowiska, które jest próbą rozwiązania istotnego problemu, z którym mieszkańcy borykają się od wielu lat.

„Mam również świadomość i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że pewnie nie tylko w Żmigrodzie, ale również w innych miejscach nie ma terenów takich, aby tak przeprowadzić inwestycje, żeby wszystkim odpowiadały.” – zaznaczył.

Dyskusję w tym temacie krótko podsumował przewodniczący Rady Gminy Henryk Strzelec: „Będziemy chcieli mieć wpływ na przebieg tego łącznika. Na ile nam się to uda, zobaczymy”.

 CZYTAJ RÓWNIEŻ: 

Są pierwsze uwagi dotyczące planowanej budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE