Informacje

Darmowa nauka z „ŻAKIEM” i portalem terazJaslo.pl

Mamy dla naszych Czytelników dziesięć bezpłatnych miejsc na kierunku technik BHP w Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Jaśle przy ulicy Koralewskiego 9 (wejście od ulicy Bednarskiej). Jeżeli chcesz bezpłatnie uczyć się i nabierać doświadczeń, czytaj o szczegółach konkursu w dalszej części newsa.

Uzyskanie tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy, daje pracownikowi możliwość zatrudnienia jako inspektor ds. bhp lub starszy inspektor ds. bhp, jeśli posiada on co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp (§ 4 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 października 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy). Z całą pewnością pracownicy służby bhp są uprawnieni do przeprowadzania szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie bhp (§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.; dalej: rozporządzenie szkoleniowe).

Niemniej jednak, technicy bezpieczeństwa i higieny pracy jako osoby posiadające specjalistyczny zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programów szkoleń bhp mogą podjąć się prowadzenia szkoleń w zakresie, w jakim odpowiadają ich kwalifikacje.

Oznacza to, że pracodawca może powierzyć prowadzenie szkoleń wstępnych stanowiskowych lub okresowych w zakresie odpowiadającym kwalifikacjom i wiedzy techników bhp np. poprzez zlecenie im prowadzenia poszczególnych tematów w trakcie organizowanego szkolenia.

A zatem osoba posiadająca tytuł technika bhp, która posiada zasób wiedzy oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające właściwą realizacje programu szkolenia (tj. zgodne z profilem działalności zakładu i na stanowiskach pracy występujących w zakładzie) spełnia wymogi formalne dla uprawnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Jednak to pracodawca decyduje, kogo wyznaczy do prowadzenia takich szkoleń w swoim zakładzie pracy. Należy mieć na uwadze, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w swojej firmie, tak więc również za przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp.

Jeżeli pełniący obowiązki inspektora ds. bhp w dokumencie potwierdzającym jego przygotowanie merytoryczne, w wykazie przedmiotów obejmujących szkolenie, ma wpisane zajęcia dydaktyczne, to jest wystarczające potwierdzenie jego przygotowania metodycznego do prowadzenia szkoleń bhp. A zatem może on prowadzić okresowe szkolenia bhp.

Jeżeli jednak takiego tematu w wykazie nie umieszczono, inspektor bhp, który szanuje wymogi prawne może odbyć szkolenie pedagogiczne. Pozwoli mu on zdobyć dodatkowe uprawnienia wykładowcy i instruktora prowadzącego zajęcia w systemie oświaty osób dorosłych. Program takiego kursu, zawierającego elementy: pedagogiki, dydaktyki, psychologii, przewiduje minimum 72 godziny zajęć lekcyjnych.

W trakcie tego szkolenia pedagogicznego przekazywana jest wiedza o nauczaniu i umiejętnym przygotowaniu się wykładowcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Program zawiera również tematy omawiające stosowanie nowoczesnych technik przekazu wiedzy osobom podejmującym pracę. Uczestnicy kursu pedagogicznego mają również zajęcia na których uczą się przygotowywania programów szkoleń dla określonych grup stanowisk, właściwego doboru środków dydaktycznych, właściwego dokumentowania prowadzonych zajęć szkoleniowych na terenie zakładu pracy.

UWAGA KONKURS!

Dla dziesięciu naszych Czytelników, razem z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Jaśle przygotowaliśmy bezpłatne miejsca na kierunku technik BHP. Wystarczy, że pod adres kontaktowy: jaslo@zak.edu.pl wyślecie Państwo formularz kontaktowy z logotypem portalu terazJaslo.pl (formularz do pobrania tutaj). Termin zapisu na zajęcia zostanie ustalony ze zwycięzcami telefonicznie, przez sekretarza szkoły. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

(Red.)

SŁOWA KLUCZOWE