Informacje

Dokończenie budowy obwałowania rzeki Ropy coraz bliżej

Po przeprowadzonych rozmowach Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe, Stanisław Stachura, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przesłał do Urzędu Miasta w Jaśle pisemną informację, że do 29 kwietnia br. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km 2 + 850 – 3 + 210 o długości 0,360 km w miejscowości Jasło, woj. podkarpackie”.

Fot. UMJ
Wyrwa brzegowa na osiedlu Rafineryjnym. Fot. © UMJ

Realizacja powyższego zadania jest jednym z najważniejszych elementów do realizacji zawartych w opracowanej (przez Podkarpacki Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Urząd Miasta w Jaśle) dokumentacji p.n.: „Wariantowa koncepcja programowo – przestrzenna ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie miasta Jasła w zlewni rzek Wisłoki, Ropy, Jasiołki oraz potoku Warzyckiego wraz z ich dopływami”.

W zależności od możliwości finansowych PZMiUW po opracowaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Według informacji uzyskanej od dyrektora PZMiUW budowa odcinka tego obwałowania realizowana będzie w 2012 r.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE