Informacje

Nagrody dla dyrektorów miejskich instytucji kultury. Kasprzyk bez corocznej premii

Podczas poniedziałkowej sesji radni miejscy przyznali nagrodę roczną za 2010 rok dyrektorom miejskich instytucji kultury: Małgorzacie Piekarskiej oraz Alfredowi Sepiołowi. Dodatkowej premii nie otrzyma natomiast dyrektorka Jasielskiego Domu Kultury Krystyna Kasprzyk, która sama wystąpiła z wnioskiem o nie przyznawanie jej w tym roku nagrody.

Małgorzata Piekarska Alfred Sepioł
Dyrektor biblioteki Małgorzata Piekarska i Alfred Sepioł, dyrektor Muzeum Regionalnego.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wnioski złożone do Rady Miejskiej o przyznanie nagród dyrektorom: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego zostały sporządzone przez burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o „wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi” oraz na podstawie Zarządzenia Nr II/28/2009 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 lutego 2009 roku „w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom miejskich instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej” zatwierdzonego przez poprzednią burmistrz Marię Kurowską.

Jak napisał w uzasadnieniu do przyznania nagrody burmistrz miasta Małgorzata Piekarska realizuje powierzone jej zadania i cele „na bardzo wysokim poziomie merytorycznym”.

„Biblioteka realizuje swoje statutowe cele służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianiu oświaty, nauki i kultury. Działalność MBP poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych z różnych dziedzin oraz prowadzenie szerokiej akcji popularyzacji książki wraz z czytelnictwem, spotyka się z uznaniem działających w Jaśle towarzystw kulturalnych oraz w opiniach mieszkańców miasta Jasła. Biblioteka w ramach działalności środowiskowej realizuje szereg przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, popularyzując w ten sposób nie tylko czytelnictwo, ale również historię i piękno naszego miasta wraz z jego regionem (…)”

Wysokość nagrody przyznanej dyrektorce jasielskiej biblioteki wynosi 6 997 złotych (11,5% z rocznego wynagrodzenia za rok 2010 w wysokości 60 846,44 zł.) i zostanie pokryta ze środków finansowych funduszu wynagrodzeń instytucji.

Małgorzata Piekarska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, uzyskała dodatni wynik finansowy, terminowo realizowała zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym, efektywnie realizowała zadania i cele statutowe, uzyskała zatwierdzenie sprawozdania za rok obrotowy. Ponadto do wniosku zostały dostarczone niezbędne dokumenty tj. wysokość wynagrodzenia dyrektora jednostki, oświadczenie o terminowym regulowaniu przez jednostkę zobowiązań publiczno-prawnych oraz opis wpływu nagrody rocznej na sytuację finansową jednostki i propozycję wysokości nagrody wynikającą z regulaminu wynagrodzenia obowiązującego w tejże instytucji kultury. – wyjaśnia Anna Janiga-Szeleszkiewicz, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.

Za przyznaniem nagrody głosowało piętnastu radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, natomiast czterech nie wzięło udziału w głosowaniu.

Wcześniej wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak (Prawo i Sprawiedliwość) wnioskował o obniżenie kwoty premii do trzech tysięcy złotych.

Jak najbardziej biblioteka miejska pracowała zgodnie z tym, co jest w opinii pana burmistrza. Tylko moje pytanie i moja obawa jest taka, czy na dzień dzisiejszy, jeżeli w mieście brakuje pieniędzy na oświatę, na inwestycje, na kulturę, gdzie na wakacyjne czwartki przyznaje się na osiedla po 300 złotych i gdzie średnia płaca w mieście to jest rząd tysiąca złotych, czy nas stać na nagrodę w wysokości 6 997 złotych dla pani dyrektor Piekarskiej? Nie jestem przeciwko pani dyrektor tylko uważam, że w momencie kiedy brakuje pieniędzy w mieście, gdzie społeczeństwo widzi konieczność oszczędzania, my łatwą ręką dajemy tak wysoką nagrodę. Dlatego też, żeby nie robić nikomu krzywdy, wystąpiłem z wnioskiem o przyznanie nagrody w wysokości trzech tysięcy złotych. – powiedział Rak.

Wysokość tej nagrody jest wkalkulowana w koszty osobowe płac i zarezerwowana do wypłaty. Według regulaminu to jest 11,5& i stąd propozycja takiej wysokości tej nagrody. Ja się bardzo cieszę, że pan radny podziela argumentację, która jest zawarta w tym uzasadnieniu, bo rzeczywiście biblioteka jest wyjątkowo dobrze funkcjonującą naszą jednostką i powodem do wielu satysfakcji. Jeżeli jeszcze do tego dołożycie Państwo taką wiedzę, że w Jasielskim Domu Kultury nie tak dawno były wypłacane nagrody dla pracowników na poziomie czterech tysięcy złotych to myślę, że dla dyrektora takiej dużej jednostki jest to kwota uzasadniona. – odpowiedział Andrzej Czernecki.

Propozycja wiceprzewodniczącego RMJ została odrzucona trzynastoma głosami przeciw.

Z kolei dyrektorowi Muzeum Regionalnego Alfredowi Sepiołowi przyznano nagrodę w wysokości 5 532 złotych (8,5% z rocznego wynagrodzenia za rok 2010 w wysokości 65 078,80 zł.), choć radna klubu Prawo i Sprawiedliwość Urszula Czyżowicz wnioskowała o zmniejszenie jej – podobnie jak w przypadku Małgorzaty Piekarskiej – do kwoty trzech tysięcy złotych.

Uważam, że jeden, drugi jak i trzeci dyrektor naprawdę ciężko pracują na sukcesy danych placówek, ale w tym momencie uważam też jedno: są osoby tak, jak dyrektorzy placówek oświatowych, którzy również ciężko pracują na sukcesy szkół, przedszkoli, gimnazjów i mało tego, mają jeszcze coś takiego jak opiekę nad młodzieżą, dziećmi. W tym momencie uważam, że tak samo ciężko pracują i dostają nagrody raz na pięć lat, na dziesięć, niektórzy w ogóle. Te nagrody powinny być udzielane dyrektorom tych instytucji, ale nie aż w takich kwotach, jakie w tej chwili widzimy. Uważam, że trzy tysiące co roku za wypracowanie sukcesów zarówno w muzeum, jak i w JDK-u czy bibliotece to jest dość pokaźna nagroda, więc składam wniosek do przyznawania nagród co roku, ale do kwoty trzech tysięcy złotych. – powiedziała radna.

Radni odrzucili wniosek dziewięcioma głosami „przeciw” przy sześciu głosach „za”.

Alfred Sepioł kieruje jasielskim muzeum od 24 listopada 1992 roku. Burmistrz miasta w uzasadnieniu do uchwały podkreślił, że „Muzeum Regionalne w Jaśle pomaga w kształtowaniu wrażliwości, szacunku do historii i dokonań poprzednich pokoleń, eksponując osoby oraz gromadząc dzieła wybitne. Działalność Muzeum Regionalnego spotyka się z szerokim uznaniem mieszkańców Jasła, jak również działających w Jaśle, w sferze kultury jednostek i stowarzyszeń”.

Alfred Sepioł również spełnił wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, tj. uzyskał dodatni wynik finansowy, terminowo realizował zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym, efektywnie realizował zadania i cele statutowe, uzyskał zatwierdzenie sprawozdania za rok obrotowy. Również przesłano niezbędne dokumenty, które są obligatoryjne do złożenia wniosku, tj. podano wysokość wynagrodzenia dyrektora jednostki, złożono oświadczenie o terminowym regulowaniu przez jednostkę zobowiązań publiczno-prawnych oraz opis wpływu nagrody rocznej na sytuację finansową jednostki, jak również propozycję wysokości nagrody wynikającą z regulaminu wynagradzania obowiązującego w tejże instytucji kultury. – tłumaczy Anna Janiga-Szeleszkiewicz.

Dziesięciu radnych było „za” przyznaniem nagrody Sepiołowi, sześciu „wstrzymało się” od głosu, natomiast pięciu nie brało udziału w głosowaniu.

Oba projekty uchwał pozytywnie opiniowały komisje: Finansowo-Budżetowa oraz Rodziny, Polityki Społecznej i Kultury.

Krystyna Kasprzyk
Dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Krystyna Kasprzyk bez dorocznej nagrody.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dodatkowego ekwiwalentu nie otrzymała natomiast dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Krystyna Kasprzyk, która z uwagi na trudną sytuację finansową kierowanej przez siebie instytucji złożyła wniosek o nie przyznawanie jej w tym roku nagrody rocznej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

W archiwum Portalu:
(18.10.2010) Dyrektorzy placówek kulturalnych dostali nagrodę finansową za ubiegły rok
(26.10.2009) Nie będzie dodatkowej premii dla dyrektorów miejskich instytucji kultury
SŁOWA KLUCZOWE

6 thoughts on “Nagrody dla dyrektorów miejskich instytucji kultury. Kasprzyk bez corocznej premii”

  1. szkoda ze Kasprzykowa nie stara się o dymisję… to wtedy bym ją wtedy poparł :) moze w miarę szybko wybiorą nową osobę.

  2. No Krysi to sie należy, za całkoształt twórczości. Powinno być napisane we wniosku

    Za skłócenie się z całym społeczeństwem szeroko rozumianej kultury w mieście Jaśle, za wybitną bezczelność i złośliwość oraz słowa że ” Ja nie zapominam”

    i podpisać się pod tym powinni wszyscy mieszkańcy z biletem na księżyc